Γαβρόγλου ζεῖς, ἐσὺ τοὺς ὁδηγεῖς

Λίγο πρὶν τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἡ ὑπουργὸς παιδείας Νίκη Κεραμέως, 3 ἄπρακτους μῆνες μετὰ τὴ δημοσίευση τῶν ὑπ’ ἀρ. 1749/2019 καὶ 1750/2019 ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ ποὺ ἀκύρωσαν τὰ ἐπικίνδυνα καὶ προσηλυτιστικά προγράμματα τῶν θρησκευτικῶν, 2 ἄπρακτα χρόνια μετὰ τὴ δημοσίευση τῶν ὁμοίων ὑπ’ ἀρ. 660/2018 καὶ 926/2018 ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ καὶ ἀφοῦ δὲν ἐπέδειξε καμία διάθεση συμμόρφωσης πρὸς τὶς ἐν λόγῳ ἀποφάσεις, ὅρισε μέσῳ τοῦ ΙΕΠ, 7μελη επιτροπή1 «σοφῶν» ποὺ θὰ μελετήσει τοὺς τρόπους (!) μὲ τοὺς ὁποίους θὰ ἐφαρμοσθοῦν αὐτὲς οἱ αποφάσεις2. Ὡς ἐδῶ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος ὅτι ὑπάρχει μιὰ μικρὴ πρόοδος. Ὁρίστηκε ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ «ἀλλάξει» τὰ θρησκευτικά.

Ἄν ὅμως, δοῦμε τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, θὰ παρατηρήσουμε ὅτι τοὐλάχιστον 5 ἀπὸ τὰ 7 μέλη (γιὰ τὰ δύο δὲν βρέθηκαν σχετικὲς πληροφορίες) εἴτε ἔχουν δώσει διαπιστευτήρια ἀφοσίωσης στὴν πολυθρησκειακή κατεύθυνση τοῦ μαθήματος, εἴτε συνεργάζονται μὲ πρόσωπα καὶ φορεῖς ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ἀντισυνταγματικοῦ μαθήματος. Ἔτσι, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ὑπουργεῖο προτίθεται νὰ χρησιμοποιήσει τὴ «μέθοδο Γαβρόγλου» γιὰ νὰ καταστρατηγήσει τὶς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἔχουμε στὸ ἑξῆς τὸ πρόγραμμα Κεραμέως, ποὺ θὰ εἶναι ἴδιο με,μέ το πρόγραμμα Γαβρόγλου, ποὺ ἦταν ἴδιο μέ το πρόγραμμα Φίλη, δηλαδὴ πολυθρησκειακό καὶ ὄχι ὀρθόδοξο ὁμολογιακό, ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ Σύνταγμα.

Πρὸς τοῦτο καὶ ὁ θεολογικὸς σύνδεσμος «καιρός», ὁ ὁποῖος στήριξε μὲ κάθε τρόπο (καὶ δικαστικὰ) τὰ ἀντισυνταγματικὰ προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὰ θρησκευτικά, ἐκτιμᾶ θετικὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ στὴν ἀνακοίνωσή τύπου ἔκτακτης γενικὴ συνέλευσής του.3

Τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς εἶναι τὰ ἑξῆς:

Ο κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης ως πρόεδρος. Είναι συνεργάτης του θεολογικού συνδέσμου «καιρός» και συμμετέχει ως ομιλητής σε σχετικά συνέδρια.4

Ο κ. Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, είναι ένθερμος υποστηρικτής των ακυρωθέντων προγραμμάτων σπουδών, των οποίων υπήρξε και αξιολογητής. Σε συνέντευξή του που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του συνδέσμου «Καιρός» τόνισε ότι «η απόφαση του ΣτΕ φαίνεται να απαιτεί ένα μάθημα ακραιφνώς κατηχητικό• ελπίζουμε στην ερμηνεία του Υπουργείου»5. Αυτόν τον άνθρωπο και ομόφρονές του έβαλε η κ. Κεραμέως να κάνουν την «ερμηνεία» των αποφάσεων του ΣτΕ. Ο κ. Κουκουνάρας Λιάγκης είναι επιπλέον συνεργάτης της οργάνωσης Αριγκάτου, κατεγνωσμένης από την Εκκλησία της Ελλάδος ως ασυμβίβαστης προς την Ορθόδοξη Πίστη6, στο πρόγραμμα (Learning to live together) της οποίας βασίστηκαν τα παράνομα προγράμματα σπουδών για τα θρησκευτικά7.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πρέντος, έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τίτλο «Οι μη χριστιανικές θρησκείες στο μάθημα των θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου»8. Στην εξεταστική επιτροπή της διατριβής ήταν και τα άλλα μέλη της επιτροπής «σοφών», Κ. Κορναράκης και Μ. Κουκουνάρας-Λιάγκης, καθώς και μέλη του «Καιρού».

Η κ. Ξανθή Αλμπανάκη, με δύο ιστοσελίδες της9 προώθησε και προωθεί τα ακυρωθέντα προγράμματα σπουδών και άλλες δραστηριότητες τους «καιρού». Έχει γράψει τον Οκτώβριο του 2019 (μετά και τις τελευταίες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ), γιὰ τὴν «ἀξιοποίηση τῆς θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς ὡς ἐργαλεῖο ἐνίσχυσης τοῦ πολυπολιτισμικοῦ διαλόγου στὰ σχολεῖα μέσῳ τῆς Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης.»10

κ. Ἑλένη Μαράκη, πρόεδρος τοῦ ΙΑΚΕ ἔλαβε συγχαρητήρια γιὰ τὸ διορισμό της στὴν ἐπιτροπή, ἀπὸ φανατικοὺς πολεμίους τοῦ ὀρθόδοξου μαθήματος στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, στοὺς ὁποίους ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ «προσπαθήσει τὰ μέγιστα νὰ δικαιώσει ὅσους τὴν ἐμπιστεύτηκαν». Φίλος τῆς κ. Μαράκη ἔγραψε: «πιστεύω ὅτι ἐκφράζει καὶ τὴν πολιτικὴ βούληση τῆς κας Κεραμέως γιὰ ἕνα μάθημα ποὺ θὰ κινεῖται στὰ πλαίσια τοῦ μοντέρνου καὶ τῆς ἀλληλεπίδρασης ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους, πολιτισμοὺς καὶ θρησκεῖες. Ἕνα open space μάθημα ποὺ θὰ μεταδίδει στοὺς μαθητὲς τὴ δυναμικὴ τῆς συνύπαρξης τῶν ἀνθρώπων μὲ διαφορετικὲς κουλτοῦρες καὶ θρησκευτικὲς ἐπιλογές.»

Ἡ προκλητικὴ ἐπιλογὴ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, συνοδεύεται μὲ μία ἀκόμη πρόκληση, τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων, τοῦ κύριου καὶ μοναδικοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ σωματείου τῶν θεολόγων. Οὔτε ἕνα μέλος τῆς ἐπιτροπῆς δὲν βρέθηκε νὰ ἀνήκει στὴν ΠΕΘ ἢ νὰ ἔχει στηρίξει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, ἔστω καὶ προφορικά, τὸν συνταγματικὰ καὶ δικαστικὰ κατοχυρωμένο χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος.

Ἡ ἐπιτροπὴ λοιπὸν ποὺ στήθηκε, προφανῶς θὰ ἐκτελέσει προειλημμένες ἀποφάσεις τῆς ἴδιας τῆς ὑπουργοῦ, ἡ ὁποία σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς προεκλογικῆς της ἐκστρατείας, προσέγγισε τὴν Ἐκκλησία, τὴν ΠΕΘ, τοὺς πολυτέκνους, ὑποσχόμενη τὴν τήρηση τῆς νομιμότητας σχετικὰ μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, θέλοντας ἴσως νὰ «ξεπλύνει» τὴ συμμετοχή της στὴ σκοτεινὴ λέσχη Μπίλντερμπεργκ κατὰ τὴ συνεδρία τοῦ ἔτους 2019, στὸ Μοντρέ τῆς Ελβετίας11. Τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς της, ὅμως, ἄλλαξε ρότα καὶ ἀκολούθησε τὴ μηδενιστικὴ πολιτικὴ τῶν προκατόχων της, ἔχοντας ὅμως κατακτήσει ἕνα ἱκανοποιητικὸ γιὰ αὐτὴν ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖο στηρίχτηκε σὲ μεγάλο βαθμὸ στὸ λαὸ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐξαπάτησε.

Ξεχνῶντας τὶς σχετικὲς ἐπερωτήσεις ποὺ ἔκανε ὡς τομεάρχης παιδείας ὅταν βρισκόταν στὴν ἀντιπολίτευση, ἀγνοεῖ προκλητικὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος12, τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Όρους13, τοὺς θεολόγους14, τοὺς γονείς15 ποὺ δὲν ζητοῦν ρουσφέτι ἢ χάρη, ἀλλὰ τὴν τήρηση τῆς νομιμότητας, τὴν τήρηση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου τῆς ὑπουργοῦ ὅτι θὰ ὑπακούει στὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους.

Τὸ προηγούμενο ποὺ ἀφήνουν στὴ διοικητικὴ πράξη οἱ δύο τελευταῖοι ὑπουργοὶ παιδείας, Γαβρόγλου καὶ Κεραμέως, μὲ τὴν ἀπειθαρχία τους σὲ δικαστικὲς ἀποφάσεις, ἐξαιτίας τῶν μηδενιστικῶν ἰδεολογικῶν ἀγκυλώσεών τους, δὲν δημιουργεῖ πρόβλημα μόνο στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλὰ δημιουργεῖ ἀνυπολόγιστο πρόβλημα στὴ Δημοκρατία, καθὼς ἂν βρεῖ μιμητές, θὰ ἔχει οὐσιαστικὰ στερήσει ἀπὸ τοὺς πολῖτες τὸ δικαίωμα νὰ προσφεύγουν στὰ Δικαστήρια ὅταν ἡ διοίκηση παρανομεῖ.

Ἐμεῖς, ὡστόσο, ὅσο περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μας, δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ περάσει ἐκ νέου ἡ παρανομία. Ὀφείλουμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς γονεῖς, ὥστε νὰ μὴν επαναπαυτούν μὲ τὴν παραπλανητικὴ εἴδηση της ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ καὶ νὰ συνεχίσουν τὴ συγκινητικὴ ἀντίστασή τους στὰ ἀνίερα καὶ παράνομα σχέδια τῶν «ἐκλεκτῶν» τοῦ ὑπουργείου, ἀσκῶντας τὰ νόμιμα δικαιώματά τους.

Καλοῦμε, ἐπιπλέον, σὲ συνεχῆ ἐγρήγορση γονεῖς καὶ εκπαδευτικούς καὶ γιὰ ἄλλα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκπαίδευση, ὅπως ἡ προαναγγειλόμενη σεξουαλικὴ ἀγωγή, ἡ χρήση τοῦ βουδιστικού διαλογισμοῦ (mindfulness) σὲ προγράμματα ἀγωγῆς ὑγείας (!), οἱ εμφυλες ταυτότητες καὶ ὅ,τι ἄλλο σκοπεύουν να «ταΐσουν» τα λίγα ελληνόπουλα που απέμειναν στα σχολεία. Ας μην εθελοτυφλούμε. Οι σημερινοί κυβερνώντες, όχι μόνο δεν διαφωνούν με τους προηγούμενους σε αυτά τα θέματα, αλλά είναι εξίσου φανατικοί υποστηρικτές τους.

διά την Εστίαν Πατερικών Μελετών

Χαράλαμπος Άνδραλης

 

1 ΙΕΠ: Συγκρότηση επιτροπής για τα Θρησκευτικά – Δείτε τα μέλη της επιτροπής, http://thriskeftika.blogspot.com/2019/12/blog-post_33.html

2 Βεβαίως,όπως επανειλημμένως έχουμε υποστηρίξει, η νομολογία του ΣτΕ απαιτεί τη άμεση απόσυρση των προγραμμάτων και την επαναφορά των προηγούμενων, μέχρι τη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών με ορθόδοξο ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών, όπως ορίζεται στις 4 αποφάσεις του ΣτΕ. Γι’ αυτό δεν χρειάζεται επιτροπή, χρειάζεται άμεση υπουργική απόφαση συμμορφούμενη με τις δικαστικές αποφάσεις. 3. http://www.kairosnet.gr/news/general/821-i-ektakti-geniki-synelefsi-tou-panelliniou-theologikoy-syndesmou-kairos-kai-oi-apofaseis-tis-gia-to-mathima-ton-thriskeftikon

4 «Η Ορθόδοξη Θεολογία μεταξύ κριτικής σκέψης και ανορθολογισμού», https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/297547_triti-panellinia-synantisi-theologon

5 Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ «Η απόφαση του ΣτΕ φαίνεται να απαιτεί ένα μάθημα ακραιφνώς κατηχητικό• ελπίζουμε στην ερμηνεία του Υπουργείου» http://www.kairosnet.gr/discussion/religion-class/803-enstaseis-gia-ton-katixitiko-xaraktira-ton-thriskeftikon-sti-dimosia-ekpaidefsi

6 βλ. υπ’ αρ. 5142/2332/27-10-2016 απαντητικό έγγραφο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την Πανελλήνα Ένωση Θεολόγων.

7 Νικόλαος Μερτζάνης, Σεπτέμβριος 2013. Η ARIGATOU εκπαιδεύει στη χρήση του προγράμματος της, LEARNING TO LIVE TOGETHER (LTLT: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ) , http://aktines.blogspot.com/2018/10/2013-arigatou-learning-to-live-together.html

8 https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35687

9 http://albanaki.blogspot.com/2019/07/3.html, https://thriskeftikakaiekpaidefsi.blogspot.com

10 http://www.gjre.gr/2019ii/1030457-031120192

11 Η Νίκη Κεραμέως στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, http://newpost.gr/politiki/5cee3775eddb378562a983e2/i-niki-kerameos-sti-leshi-mpilntermpergk

12 ΔΙΣ: Eπαναφορά του παλιού μαθήματος θρησκευτικών μετά την απόφαση του ΣτΕ, https://orthodoxia.info/news/%CE%B4%CE%B9%CF%83-e%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%81%CE%B7/

13 Κοινότητα Αγίου Όρους σε Κεραμέως: Να ανακαλέσετε τα τρέχοντα προγράμματα για τα Θρησκευτικά, https://www.protothema.gr/greece/article/928053/koinotita-agiou-orous-se-kerameos-na-anakalesete-ta-trehoda-programmata-gia-ta-thriskeutika/

14 Ενδεικτικά: Η ΠΕΘ επιρρίπτει σοβαρότατες ευθύνες στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, για τις επιλογές των μελών της Επιτροπής που θα επιφορτισθεί με την αλλαγή του μαθήματος των Θρησκευτικών, http://thriskeftika.blogspot.com/2019/12/blog-post_45.html

15 Ενδεικτικά: Αγρίνιο: «Τσουνάμι» κατά των νέων Θρησκευτικών από δεκάδες Συλλόγους Γονέων – iPaidia.gr