Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -31-

-31-

Στο­ύς ἀν­θρώ­πους εἶ­ναι βδε­λυ­κτή ἡ πτω­χε­ί­α, στόν Θεό ὅ­μως εἶ­ναι πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο βδε­λυ­κτή ἡ ὑ­πε­ρή­φα­νη ψυ­χή καί ὁ ὑ­ψη­λό­φρων καί ἐ­πηρ­μέ­νος νοῦς. Στο­ύς ἀν­θρώ­πους τι­μᾶ­ται ὁ πλοῦ­τος, ὑ­πό τοῦ Θε­οῦ ὅ­μως εἶ­ναι τι­μί­α καί τι­μᾶ­ται ἡ τα­πει­νω­μέ­νη ψυ­χή. (Ε΄,19).

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα