Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -100-

 

 

100 

δέν συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐάν δέν συμπάσχη τό σῶμα ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ. (ΙΣΤ΄,57).