ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΝΕΕΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τῆς Μπέτ­τυς Κυ­ρι­α­κί­δου

Ἄνε­μος ἀ­γρο­τι­κῆς… και­νο­το­μί­ας πνέ­ει στὴ Βό­ρει­α Ἑλ­λά­δα, μὲ τοὺς πα­ρα­γω­γούς της νὰ πραγ­μα­το­ποι­οῦν προ­σπά­θει­ες γι­ὰ ἐκ­συγ­χρο­νι­σμὸ τῆς πα­ρα­γω­γῆς τους, γι­ὰ στρο­φὴ σὲ νέ­ες δυ­να­μι­κὲς καλ­λι­έρ­γει­ες καὶ γι­ὰ ἀ­πό­δο­ση ὑ­πε­ρα­ξί­ας καὶ ταυ­τό­τη­τας στὰ προ­ϊ­όν­τα ποὺ πα­ρά­γουν. Τὸ στε­ρε­ο­ποι­η­μέ­νο ἐ­λαι­ό­λα­δο, οἱ πρῶ­τες κα­το­χυ­ρω­μέ­νες παγ­κο­σμί­ως ποι­κι­λί­ες κρα­νι­ᾶς, ἡ βι­ω­μα­τι­κὴ ἐμ­πει­ρί­α ἐκ­παί­δευ­σης παι­δι­ῶν σὲ ὅ,τι ἀ­φο­ρᾶ τὴ δι­α­τρο­φὴ καὶ ἡ ὀρ­γά­νω­ση ἑ­νὸς Το­πι­κοῦ Συμ­φώ­νου Ποι­ό­τη­τας μὲ μο­να­δι­κὰ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὰ εἶ­ναι με­ρι­κὲς μό­νο ἀ­πὸ τὶς και­νο­το­μί­ες τοῦ βο­ρει­ο­ελ­λα­δι­κοῦ ἀ­γρο­τι­κοῦ το­μέ­α, ποὺ ἀ­πο­δει­κνύ­ουν ἀ­φε­νὸς τὴ δυ­να­μι­κή του καὶ ἀ­φε­τέ­ρου τὴ δυ­να­τό­τη­τα νὰ στρα­φεῖ ἀ­πὸ τὶς πα­ρα­δο­σι­α­κὲς μορ­φὲς καλ­λι­έρ­γει­ας σὲ μί­α σύγ­χρο­νη καὶ και­νο­τό­μα πο­λι­τι­κὴ ἀ­νά­πτυ­ξης.

 

     Οἱ ἐν λό­γῳ και­νο­τό­μες δρά­σεις πα­ρου­σι­ά­στη­καν –με­τα­ξὺ ἄλ­λων– σὲ φό­ρουμ τοῦ Ὑ­πουρ­γεί­ου Ἀ­γρο­τι­κῆς Ἀ­νά­πτυ­ξης καὶ Τρο­φί­μων ποὺ ἔ­γι­νε πρό­σφα­τα στὴν Ἀ­θή­να.

 

     Μά­λι­στα, σύμ­φω­να μὲ τὸν ἁρ­μό­δι­ο Ὑ­πουρ­γὸ Κώ­στα Σκαν­δα­λί­δη, ὑ­πάρ­χει βού­λη­ση τοῦ ὑ­πουρ­γεί­ου νὰ ἐν­τά­ξει ὅ­λο τὸ ἀν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό τῆς δι­οί­κη­σης, τῆς τε­χνο­γνω­σί­ας καὶ τῆς ἐ­πι­στή­μης στὴν ὑ­πο­στή­ρι­ξη τοῦ ἀ­γρό­τη. «Πή­ρα­με τὴν ἀ­πό­φα­ση νὰ θε­σμο­θε­τή­σου­με σὲ ἐ­τή­σι­α βά­ση αὐ­τὸ τὸ φό­ρουμ καὶ νὰ ἀν­τι­κει­με­νο­ποι­ή­σου­με τὰ κρι­τή­ρι­α συμ­με­το­χῆς σὲ αὐ­τό.

 

     Πα­ράλ­λη­λα, μὲ τὰ ἐ­τή­σι­α φό­ρουμ θὰ «τρέ­χει» ἕ­νας ἐ­τή­σι­ος δι­α­γω­νι­σμὸς γι­ὰ τὴν ἀ­να­γνώ­ρι­ση καὶ ἐ­πι­βρά­βευ­ση τῶν πλέ­ον ἐ­πι­τυ­χη­μέ­νων καὶ και­νο­τό­μων δρά­σε­ων», ση­μεί­ω­σε ὁ ὑ­πουρ­γὸς προ­σθέ­τον­τας ὅ­τι τὴν ἑ­πό­με­νη χρο­νι­ὰ –καὶ κά­θε χρό­νο– στὴν ἡ­με­ρί­δα θὰ βρα­βευ­θοῦν οἱ πρω­το­πό­ρες προ­σπά­θει­ες σὲ ἑ­πτὰ το­μεῖς μὲ δύ­ο βρα­βεῖ­α σὲ κά­θε το­μέ­α: Στὴν πει­ρα­μα­τι­κὴ γε­ωρ­γί­α καὶ κτη­νο­τρο­φί­α, στὴ βι­ο­λο­γι­κὴ γε­ωρ­γί­α καὶ κτη­νο­τρο­φί­α, στὶς βέλ­τι­στες πρα­κτι­κὲς πα­ρα­γω­γῆς, στὴν ἐμ­πο­ρί­α καὶ τὴ με­τα­ποί­η­ση, στὶς πρό­τυ­πες ἀ­ει­φό­ρους ὑ­πο­δο­μές, στὸν πρό­τυ­πο ἀ­γρο­του­ρι­σμὸ καὶ στὶς νέ­ες ἐ­πι­χει­ρή­σεις. Τὸ βρα­βεῖ­ο θὰ συ­νο­δεύ­ε­ται καὶ ἀ­πὸ τὸ σῆ­μα τῆς βρά­βευ­σης ἀ­πὸ τὴν πο­λι­τεία­, ποὺ θὰ μπαί­νει στὰ προ­ϊ­όν­τα καὶ στὶς ἐ­πι­χει­ρή­σεις.

 

 Στήν Ἠμα­θί­α ὁ πρῶ­τος βι­ο­λο­γι­κός κρα­νε­ῶ­νας παγ­κο­σμί­ως

 

     Τὸν πρῶ­το ἑλ­λη­νι­κὸ κρα­νε­ῶνα, ποὺ ἀ­πο­τε­λεῖ ταυ­τό­χρο­να καὶ τὸν πρῶ­το βι­ο­λο­γι­κὸ κρα­νε­ῶνα παγ­κο­σμί­ως, δη­μι­ούρ­γη­σε ὁ Κων­σταν­τῖνος Ντού­λι­ας ἀ­πὸ τὴν Κυ­ψέ­λη Ἠ­μα­θί­ας, κα­το­χυ­ρώ­νον­τας πα­ράλ­λη­λα σὲ 68 χῶ­ρες τῆς Εὐ­ρώ­πης δύ­ο ἀ­πὸ τὶς ποι­κι­λί­ες ποὺ ὁ ἴ­δι­ος δη­μι­ούρ­γη­σε.  

 

     Ὁ κ. Ντού­λι­ας ἀ­να­φέ­ρει ὅ­τι οἱ ποι­κι­λί­ες του εἶ­ναι οἱ πρῶ­τες παγ­κο­σμί­ως ποὺ ἔ­χουν κα­το­χυ­ρω­θεῖ καὶ ἀ­πο­τε­λοῦν ἀ­πο­τέ­λε­σμα τῆς πο­λυ­ε­τοῦς ἔ­ρευ­νας καὶ ἐ­να­σχό­λη­σής του μὲ τὸ ἐν λό­γῳ δέν­τρο.

 

     «Τὸ 1985 εἶ­χα τὴν ἰ­δέ­α τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας φυ­τεί­ας καὶ ποι­κι­λι­ῶν κρα­νι­ᾶς. Τὸ 1995 ξε­κί­νη­σα τὴν ὑ­λο­ποί­η­ση τῆς ἰ­δέ­ας μου καὶ τὸ 2004 δη­μι­ούρ­γη­σα μί­α φυ­τεί­α 2.000 δέν­τρων σὲ ἔ­κτα­ση 16,5 στρεμ­μά­των», ση­μει­ώ­νει στὴ «ΜτΚ» ὁ κ. Ντού­λι­ας, ὑ­πο­γραμ­μί­ζον­τας ὅ­τι ὄ­χι μό­νο δὲν ἐ­πι­δο­τή­θη­κε ἡ προ­σπά­θει­ά του, ἀλ­λὰ τὸ μό­νο ποὺ εἰ­σέ­πρα­ξε ἀ­πὸ τὴν πο­λι­τεί­α ἦ­ταν με­γά­λες δό­σεις γρα­φει­ο­κρα­τί­ας καὶ χλευ­α­σμό.

 

     Ἡ ἐ­πι­χεί­ρη­ση τοῦ κ. Ντού­λι­α σή­με­ρα ἀ­σχο­λεῖ­ται μὲ τὴν πα­ρα­γω­γὴ με­τα­ποί­η­ση καὶ ἐμ­πο­ρί­α κρά­νων, προ­ω­θών­τας τὰ προ­ϊ­όν­τά της ἀ­πο­κλει­στι­κὰ στὴν Ἑλ­λά­δα σὲ κα­τα­στή­μα­τα βι­ο­λο­γι­κῶν προ­ϊ­όν­των, μὲ μελ­λον­τι­κὸ στό­χο τὴ δι­ε­θνῆ ἀ­γο­ρά. Δι­α­θέ­τει ἐ­πί­σης ἕ­να σύγ­χρο­νο πι­στο­ποι­η­μέ­νο φυ­τώ­ρι­ο μὲ δεν­δρύλ­λι­α κρα­νι­ᾶς.

 

     Με­τα­ξὺ τῶν προ­ϊ­όν­των ποὺ πα­ρά­γει ἐν­τάσ­σε­ται τὸ συμ­πυ­κνω­μέ­νο ἐκ­χύ­λι­σμα κρά­νων, ἡ μαρ­με­λά­δα καὶ τὸ κρα­νο­πο­τό, ἐ­νῷ σχε­δι­ά­ζει τὴν πα­ρα­γω­γὴ νέ­ων προ­ϊ­όν­των τὸ ἑ­πό­με­νο δι­ά­στη­μα.

 

     «Πραγ­μα­το­ποί­η­σα προ­σπά­θει­ες ὥ­στε ἡ με­λέ­τη τό­σο τῆς καλ­λι­έρ­γει­ας τῆς κρα­νι­ᾶς ὅ­σο καὶ τῶν προ­ϊ­όν­των της νὰ τε­θοῦν σὲ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ βά­ση. Σή­με­ρα ἡ φαρ­μα­κευ­τι­κὴ σχο­λὴ τοῦ ΑΠΘ ἐ­ρευ­νᾶ τὴ φυ­το­χι­κὴ σύ­στα­ση τοῦ κρά­νου, ὥ­στε νὰ χρη­σι­μο­ποι­η­θεῖ γι­ὰ τὴ δη­μι­ουρ­γί­α φαρ­μά­κων», λέ­ει ὁ ἴ­δι­ος.

 

     Στὸ με­τα­ξύ, σύμ­φω­να μὲ με­λέ­τες τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Ἀ­γρο­τι­κῆς Ἔ­ρευ­νας (ΕΘΙΑΓΕ), οἱ ποι­κι­λί­ες κρά­νων τοῦ κ. Ντού­λι­α ἔ­χουν τὴν ὑ­ψη­λό­τε­ρη ἀν­τι­ο­ξει­δω­τι­κὴ δρά­ση ἀ­πὸ ὅ­λα τὰ ἄλ­λα φροῦ­τα ποὺ καλ­λι­ερ­γοῦν­ται στὴ Μα­κε­δο­νί­α.

 

     Ἡ καλ­λι­έρ­γει­α τῆς κρα­νι­ᾶς προ­σφέ­ρει λοι­πόν, σύμ­φω­να μὲ τὸν κ. Ντού­λι­α, τὴν εὐ­και­ρί­α στὴ χώ­ρα νὰ πρω­τα­γω­νι­στή­σει στὴ δη­μι­ουρ­γί­α ἑ­νὸς ἀ­γρο­τι­κοῦ προ­ϊ­όν­τος –ὑ­ψη­λῆς με­τα­ποι­η­τι­κῆς, δι­α­τρο­φι­κῆς καὶ φαρ­μα­κευ­τι­κῆς ἀ­ξί­ας– μὲ πολ­λα­πλὴ χρή­ση.

 

     Ἡ ἀ­πό­δο­ση τῆς καλ­λι­έρ­γει­ας εἶ­ναι πο­λὺ ἱ­κα­νο­ποι­η­τι­κή, κα­θὼς σύμ­φω­να μὲ τὸ ΕΘΙΑΓΕ ἡ στρεμ­μα­τι­κὴ ἀ­πό­δο­ση μπο­ρεῖ νὰ ἀ­νέλ­θει ἕ­ως τοὺς δύ­ο τό­νους, μὲ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ ἀ­πό­δο­ση νὰ δι­α­μορ­φώ­νε­ται σὲ 1.000–2.000 εὑ­ρὼ τὸ στρέμ­μα.

 

    «Σή­με­ρα ἡ κα­τα­νά­λω­ση τῶν λει­τουρ­γι­κῶν τρο­φί­μων μὲ ὑ­ψη­λὴ πε­ρι­ε­κτι­κό­τη­τα ἀν­τι­ο­ξει­δω­τι­κῶν αὐ­ξά­νε­ται μὲ γε­ω­με­τρι­κὴ πρό­ο­δο παγ­κο­σμί­ως», το­νί­ζει, προ­σθέ­τον­τας ὅ­τι ἡ καλ­λι­έρ­γει­α τῆς κρα­νι­ᾶς –ποὺ δὲν ἐ­πι­βα­ρύ­νει τὸ πε­ρι­βάλ­λον μὲ φυ­το­φάρ­μα­κα καὶ λι­πά­σμα­τα– μπο­ρεῖ νὰ προ­σφέ­ρει στοὺς ἀ­γρό­τες καὶ εἰ­δι­κὰ τῶν ὀ­ρει­νῶν καὶ ἡ­μι­ο­ρει­νῶν πε­ρι­ο­χῶν ἕ­να ἱ­κα­νο­ποι­η­τι­κὸ εἰ­σό­δη­μα. Πα­ράλ­λη­λα, ἡ κρα­νι­ὰ μπο­ρεῖ νὰ καλ­λι­ερ­γη­θεῖ καὶ σὲ ἐγ­κα­τα­λε­λειμ­μέ­νους ἀ­γροὺς χα­μη­λῆς ἀ­ξί­ας.

 

Βα­σι­κοὶ στό­χοι τοῦ κ. Ντού­λι­α γι­ὰ τὸ μέλ­λον εἶ­ναι:

 

  • Ἡ ἐ­ξά­πλω­ση τῆς καλ­λι­έρ­γει­ας τῆς κρα­νι­ᾶς.
  • Ἡ δη­μι­ουρ­γί­α πει­ρα­μα­τι­κοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου ἀ­πὸ τοὺς ἐ­πι­στή­μο­νες συ­νερ­γά­τες.
  • Ἡ ἐ­ξεύ­ρε­ση στρα­τη­γι­κοῦ ἐ­πεν­δυ­τῆ γι­ὰ τὴ δη­μι­ουρ­γί­α πρό­τυ­πης με­τα­ποι­η­τι­κῆς μο­νά­δας.

 

 

 

Ὅ­ταν οἱ γυ­ναῖ­κες και­νο­το­μοῦν…

 

     Τὴ βι­ω­μα­τι­κὴ ἐμ­πει­ρί­α τῆς πα­ρα­γω­γῆς πα­ρα­δο­σι­α­κῶν προ­ϊ­όν­των προ­σφέ­ρει σὲ μα­θη­τὲς ὁ Γυ­ναι­κεῖ­ος Ἀ­γρο­τι­κὸς Συ­νε­ται­ρι­σμὸς Πα­ρα­δο­σι­α­κῶν Προ­ϊ­όν­των Ἁ­γί­ου Ἀν­τω­νί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης.

 

     Ὅ­πως λέ­ει ἡ πρό­ε­δρός του, Δέ­σποι­να Ἰ­ω­αν­νί­δου, ἡ πρω­το­βου­λί­α ἐν­τάσ­σε­ται στὸ κοι­νο­τι­κὸ πρό­γραμ­μα RURULBAL, μὲ τὴ συ­νερ­γα­σί­α τοῦ σχο­λεί­ου Κα­λα­μα­ρὶ καὶ τοῦ ΑΠΘ.

 

     «Δε­χό­μα­στε ὀρ­γα­νω­μέ­νες ἐ­πι­σκέ­ψεις σχο­λεί­ων, προ­κει­μέ­νου νὰ φέ­ρου­με σὲ ἐ­πα­φὴ τοὺς μα­θη­τὲς μὲ τὰ πα­ρα­δο­σι­α­κὰ τρό­φι­μα, προ­σφέ­ρον­τας πα­ράλ­λη­λα ἐκ­παί­δευ­ση γύ­ρω ἀ­πὸ τὸ θέ­μα τῆς δι­α­τρο­φῆς.

 

     Τὰ παι­δι­ὰ πι­ά­νουν στὰ χέ­ρι­α τους τὸ ζυ­μά­ρι, τὸ πλά­θουν καὶ μα­θαί­νουν τὶς χρή­σεις του», ἀ­να­φέ­ρει ἡ ἴ­δι­α, προ­σθέ­τον­τας ὅ­τι ἡ ἐ­πι­σκε­ψι­μό­τη­τα τῆς με­τα­ποι­η­τι­κῆς μο­νά­δας τοῦ συ­νε­ται­ρι­σμοῦ –ποὺ πα­ρά­γει πα­ρα­δο­σι­α­κὰ ζυ­μα­ρι­κά, γλυ­κά, μαρ­με­λά­δες, πί­ττες, κου­λου­ρά­κι­α κ.τ.λ.– βαί­νει αὐ­ξα­νό­με­νη.

 

     Ἡ ἐ­πί­σκε­ψη τῶν μα­θη­τῶν στὴ συ­νέ­χει­α στὸ «Κα­φε­γλυ­κο­πω­λεῖ­ο» τοῦ συ­νε­ται­ρι­σμοῦ καὶ ἡ γευ­στι­κὴ δο­κι­μὴ τῶν προ­ϊ­όν­των ποὺ πα­ρά­γον­ται δί­νει τὴ δυ­να­τό­τη­τα ἑ­νὸς ἐ­πι­πλέ­ον ἐ­σό­δου στὰ μέ­λη του.

 

    Μά­λι­στα, σύμ­φω­να μὲ τὴν κ. Ἰ­ω­αν­νι­δου, ὁ συ­νε­ται­ρι­σμός, ὁ ὁ­ποῖ­ος προ­σφέ­ρει ἐρ­γα­σί­α στὶς 16 γυ­ναῖ­κες – μέ­λη του, κα­θὼς καὶ σὲ τέσ­σε­ρις ἔμ­μι­σθους ὑ­παλ­λή­λους, ἔ­χει πεν­τα­πλα­σι­ά­σει τὰ ἔ­σο­δά του τὰ τε­λευ­ταῖα τρί­α χρό­νι­α μὲ τὴ λει­τουρ­γί­α τοῦ «Κα­φε­γλυ­κο­πω­λεί­ου».

 

     Στὸ με­τα­ξύ, τὰ πα­ρα­δο­σι­α­κὰ προ­ϊ­όν­τα ποὺ πα­ρά­γει δι­α­νέ­μον­ται σὲ κα­τα­στή­μα­τα delicatessen καὶ πα­ρα­δο­σι­α­κῶν προ­ϊ­όν­των τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ τῆς Ἀ­θή­νας.

 

 

 

Παγ­κό­σμι­α πα­τέν­τα τὸ στε­ρε­ο­ποι­η­μέ­νο ἐ­λαι­ό­λα­δο

 

     Τὴν ἀ­πο­κλει­στι­κὴ ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τῆς πα­τέν­τας γι­ὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ στε­ρε­ο­ποι­η­μέ­νου ἐ­λαι­ό­λα­δου δι­α­θέ­τει ἡ ἑ­ται­ρεί­α Ἑλ­λη­νι­κὴ Ἀ­γο­ρά, ποὺ δρα­στη­ρι­ο­ποι­εῖ­ται στὴν καλ­λι­έρ­γει­α, πα­ρα­γω­γὴ καὶ δι­ά­θε­ση προ­ϊ­όν­των ρο­δι­οῦ καὶ ἑ­δρεύ­ει στὸ Λάκ­κω­μα Χαλ­κι­δι­κῆς.

 

     Ὅ­πως λέ­ει ὁ πρό­ε­δρος τῆς ἑ­ται­ρεί­ας, Πα­να­γι­ώ­της Γκοτ­ζα­ρί­δης, ἡ πα­τέν­τα ἀ­νή­κει σὲ ἰσ­ρα­η­λι­νὸ συ­νερ­γά­τη, ὁ ὁ­ποῖ­ος τὴ δι­έ­θε­σε στὴν ἑλ­λη­νι­κὴ ἀ­γο­ρὰ γι­ὰ ἀ­πο­κλει­στι­κὴ ἀ­νά­πτυ­ξη στὴν Εὐ­ρώ­πη. «Ἡ πρώ­τη πει­ρα­μα­τι­κὴ πα­ρα­γω­γὴ ἔ­γι­νε πρὶν ἀ­πὸ πε­ρί­που δέ­κα χρό­νι­α, ὡ­στό­σο ἡ ἀ­γο­ρὰ δὲν ἦ­ταν ἀ­κό­μη ὥ­ρι­μη γι­ὰ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο προ­ϊ­όν. Σή­με­ρα ποὺ ἡ ἀ­γο­ρὰ ἔ­χει ὡ­ρι­μά­σει, οἱ συν­θῆ­κες οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σης δυ­σχε­ραί­νουν τὸ ἐγ­χεί­ρη­μα», το­νί­ζει ὁ κ. Γκοτ­ζα­ρί­δης, ὑ­πο­γραμ­μί­ζον­τας πα­ράλ­λη­λα ὅ­τι γι­ὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ τοῦ συγ­κε­κρι­μέ­νου προ­ϊ­όν­τος ἀ­παι­τεῖ­ται εἰ­δι­κὴ ἐ­πέν­δυ­ση ὕ­ψους πε­ρί­που 8 ἑ­κατ. εὐρώ.

 

     «Ἡ πα­ρα­γω­γὴ τοῦ προ­ϊ­όν­τος θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ προσ­δώ­σει ὑ­πε­ρα­ξί­α καὶ ταυ­τό­τη­τα στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ ἐ­λαι­ό­λα­δο. Ἡ στε­ρε­ο­ποί­η­σή του ἔ­χει οἰ­κο­νο­μι­κὰ καὶ γευ­στι­κὰ ὀ­φέ­λη. Γι­ὰ πα­ρά­δειγ­μα, σὲ μί­α σα­λά­τα συ­νή­θως ἡ με­γα­λύ­τε­ρη πο­σό­τη­τα τοῦ λα­δι­οῦ πε­τι­έ­ται στὸ τέ­λος, ἀ­φοῦ μέ­νει στὸν πά­το τοῦ πι­ά­του. Στὴ στε­ρε­ο­ποι­η­μέ­νη μορ­φή του ἐν­σω­μα­τώ­νε­ται κα­λύ­τε­ρα στὰ τρό­φι­μα καὶ δὲν μέ­νει στὸ πι­ᾶ­το», ση­μει­ώ­νει ὁ ἴ­δι­ος, προ­σθέ­τον­τας ὅ­τι οἱ βό­ρει­ες χῶ­ρες δὲν εἶ­ναι τό­σο ἐ­ξοι­κει­ω­μέ­νες μὲ τὴ ρευ­στὴ μορ­φὴ τοῦ λα­δι­οῦ καὶ θὰ προ­τι­μοῦ­σαν τὴ στε­ρε­ὴ μορ­φή του.

 

     Τὴν ἴ­δι­α στιγ­μή, ἡ ἑ­ται­ρεί­α σχε­δι­ά­ζει τὴ στε­ρε­ο­ποί­η­ση τοῦ λα­δι­οῦ ἀ­πὸ τὸν σπό­ρο τοῦ ρο­δι­οῦ, ποὺ σὲ συν­δυ­α­σμὸ μὲ τὸ ἐ­λαι­ό­λα­δο θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ ἀ­πο­τε­λέ­σει μο­να­δι­κὸ καλ­λυν­τι­κό, κα­θὼς τὸ λά­δι ρο­δι­οῦ εἶ­ναι πε­ρι­ζή­τη­το ἀ­πὸ τὶς ἑ­ται­ρεῖ­ες καλ­λυν­τι­κῶν. Τέ­λος, «σὲ πει­ρα­μα­τι­κὸ στά­δι­ο βρί­σκε­ται ἡ πα­ρα­γω­γὴ μὲ με­γά­λες πο­σό­τη­τες Ω3 ποὺ θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ κα­τα­να­λω­θεῖ ὡς φάρ­μα­κο», κα­τα­λή­γει ὁ κ. Γκοτ­ζα­ρί­δης.

 

 

 

Το­πι­κό Σύμ­φω­νο Ποι­ό­τη­τας Ρο­δό­πης

 

     Στὴν προ­βο­λὴ τοῦ νο­μοῦ Ρο­δό­πης ὡς του­ρι­στι­κοῦ προ­ο­ρι­σμοῦ μὲ ὅ­ρους ποι­ό­τη­τας στο­χεύ­ει τὸ Το­πι­κὸ Σύμ­φω­νο Ποι­ό­τη­τας (ΤΣΠ) Ρο­δό­πης, ποὺ συ­στά­θη­κε πρὶν ἀ­πὸ πε­ρί­που ἕ­να χρό­νο καὶ ἀ­πο­τε­λεῖ ἀ­στι­κὴ μὴ κερ­δο­σκο­πι­κὴ ἑ­ται­ρεί­α.

 

     Ὅ­πως ὑ­πο­γραμ­μί­ζει ὁ τε­χνι­κὸς σύμ­βου­λος τοῦ Συμ­φώ­νου, Δη­μή­τρης Μι­χα­η­λί­δης, οἱ και­νο­το­μί­ες ποὺ ἐ­φαρ­μό­ζον­ται στὸ πλαί­σι­ο αὐ­τὸ εἶ­ναι:

 

  • Προ­σα­να­το­λι­σμὸς τῆς πα­ρα­γω­γῆς στὴν ἀ­γο­ρὰ καὶ στὴν ἱ­κα­νο­ποί­η­ση τοῦ πε­λά­τη.
  • Δι­α­φο­ρο­ποί­η­ση τοῦ του­ρι­σμοῦ μὲ τὴν ἐν­σω­μά­τω­ση το­πι­κῶν πο­λι­τι­στι­κῶν στοι­χεί­ων.
  • Σω­στὴ δι­α­χεί­ρι­ση τῆς το­πι­κῆς κοι­νῆς πε­ρι­ου­σί­ας (φή­μης, κα­λοῦ ὀ­νό­μα­τος).
  • Ζύ­μω­ση γι­ὰ αὔ­ξη­ση τοῦ το­πι­κοῦ κοι­νω­νι­κοῦ κε­φα­λαί­ου.
  • Συγ­κε­κρι­μέ­νη δι­α­δι­κα­σί­α ὡ­ρί­μαν­σης τῶν ἰ­δε­ῶν καὶ δι­α­δι­κα­σι­ῶν σύ­στα­σης τοῦ ΤΣΠ.
  • Δι­α­μόρ­φω­ση συν­θη­κῶν το­πι­κῆς ἐ­φο­δι­α­στι­κῆς ἁ­λυ­σί­δας.
  • Συγ­κρά­τη­ση σὲ το­πι­κὸ ἐ­πί­πε­δο τῆς ὑ­πε­ρα­ξί­ας (πέν­τε ἕ­ως ὀ­κτὼ φο­ρὲς) τῆς ἀ­γρο­τι­κῆς πα­ρα­γω­γῆς.

 

     «Ἀ­πὸ τὰ 32 πε­ρί­που ΤΣΠ σή­με­ρα ἴ­σως νὰ λει­τουρ­γοῦν ἕ­να ἢ δύ­ο μό­νο, δι­ό­τι κί­νη­τρό του ἦ­ταν κυ­ρί­ως ἡ ἀ­πορ­ρό­φη­ση τῶν δι­α­θέ­σι­μων πό­ρων τῆς πρω­το­βου­λί­ας LEADER. Στὸν ἀν­τί­πο­δα δη­μι­ουρ­γή­θη­καν δύ­ο νέ­α αὐ­το­δη­μι­ούρ­γη­τα ΤΣΠ χω­ρὶς χρη­μα­το­δό­τη­ση, γι­α­τί ἡ κοι­νω­νί­α τὰ ἤ­θε­λε, ὅ­πως εἶ­ναι τὸ Γε­ω­γρα­φι­κὸ Δί­κτυ­ο Ποι­ό­τη­τα Βερ­γί­να καὶ τὸ Το­πι­κὸ Σύμ­φω­νο Ποι­ό­τη­τας Ρο­δό­πης», λέ­ει ὁ κ. Μι­χα­η­λί­δης.

 

 Ἐ­φημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»