ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Εκδοτικό Σημείωμα Περιοδικού Ε.ΡΩ. Τεύχος 25

   Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, φανέρωσε τήν Ἐκκλησία στόν κόσμο. Αἰώνιο θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός. Ὁ Πατέρας θέλησε τήν ἵδρυσή της, ὁ Υἱός τήν πραγματοποίησε καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς «ψυχή» καί ἡ δύναμή της. Κεφαλή της εἶναι ὁ Χριστός, «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας». Στό Μυστικό Δεῖπνο ὁ Χριστός τέλεσε τήν πρώτη θεία Λειτουργία μέ τή συμμετοχή τῶν Μαθητῶν Του. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἱστορικῆς της φανέρωσης εἶναι μιά Σύναξη λατρευτική, εἶναι Σῶμα Χριστοῦ. Ὅλοι οἱ πιστοί οἱ βαπτισμένοι στό Ὄνομα Τῆς Παναγίας Τριάδος ἀποτελοῦν τήν Μία, Ἁγία, Ἀποστολική, Καθολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως ὁμολογοῦμε καί στό Σύμβολο τῆς Πίστεως.

  Αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ φύλακας τῶν ἀληθειῶν καί τῶν δογμάτων καί ὁ αὐθεντικός ἑρμηνευτής τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι ἡ ταμειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος, εἶναι ἡ ἐπί γῆς φανέρωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Διαχρονικά συνεχίζει τό ἁγιαστικό καί διδακτικό της ἔργο παρ’ ὅλες τίς ἱστορικές περιπέτειες καί διοικητικές μεταβολές. Κατέχει τήν Ἀποστολική διαδοχή καί βεβαιώνει ἔτσι τή γνησιότητα τῆς πίστεώς μας. Κρατάει ἀνόθευτη τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων. Ὅσοι θέλησαν νά παρερμηνεύσουν τήν πίστη ἀποσχίσθηκαν ἀπό τό Σῶμα της καί αὐτοί εἶναι οἱ σχισματικοί καί αἱρετικοί. Ἡ Ἐκκλησία τούς ἀντιμετώπισε μέ τίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί καταδίκασε τίς αἱρετικές διδασκαλίες τους.

  Δέν ἀνήκουν πλέον αὐτοί στήν Ἐκκλησία, οὔτε εἶναι ἐκκλησία· ὁ Χριστός Μία Ἐκκλησία ἵδρυσε καί αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη. Εἶναι αὐτή πού ἔχει τά Μυστήρια καί τή Χάρη, τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους, εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Δέν ὑπάρχουν ἄλλες ἐκκλησίες. Ὅσοι παρέμειναν στήν πλάνη χαρακτηρίζονται καί εἶναι χριστιανικές κοινότητες ἤ ὁμολογίες, οἱ ὁποῖες οὔτε ἱερωσύνη ἔχουν, οὔτε μυστήρια, οὔτε χάρη. Τό παρόν τεῦχος ἔχει σκοπό νά τονίσει τή μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας Τοῦ Χριστοῦ καί νά ἐνημερώσει τούς χριστιανούς γιά τή δραστηριότητα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει τήν ἕνωση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου σέ μιά οἰκουμενική θρησκεία, μιά πανθρησκεία.

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Ε.ΡΩ. ΤΕΥΧΟΥΣ 25