ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 26-3-2016

Στὶς 26 Μαρτίου 2016 ἡ ὁμάδα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα, παρέα μὲ φίλους καὶ γνωστούς της, πραγματοποίησε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Καστοριά.

Πρῶτος μας προορισμὸς τὸ μοναστήρι τῆς Κλεισούρας ὅπου ἀσκήτευσε ἡ νεοφανῆς Ὁσία Σοφία. Μετὰ τὴν ἐξιστόρηση τῆς ζωῆς της καὶ τοῦ ἱστορικοῦ τῆς Μονῆς, περάσαμε ἀπὸ τὸν παλιὸ φοῦρνο τοῦ Μοναστηριοῦ. Δίπλα σε αὐτὸν τὸν φοῦρνο ξεκουραζόταν συνήθως ἡ Ἁγία καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔγινε ἡ θαυμαστὴ ἴασή της ἀπὸ τὴν Παναγία. Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια της ποὺ σώζονται σὲ μαγνητοταινία: «Ἦρθε ἡ Παναγία, μὲ τὸν ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ἦταν καὶ ἄλλοι ἅγιοι. Εἶπε ὁ ἀρχάγγελος, θὰ σὲ κόψουμε τώρα. Ἐγὼ εἶπα, εἶμαι ἁμαρτωλή, νὰ ἐξομολογηθῶ, νὰ κοινωνήσω καὶ νὰ μὲ κόψεις. Δὲν θὰ πεθάνεις, εἶπε, ἐγχείρηση θὰ σὲ κάνουμε, εἶπε καὶ μὲ ἄνοιξε». Στὴ συνέχεια τῆς ἀφήγησης ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ δημιούργησε μιὰ τομὴ στὴν Ἁγία μὲ τὸ σπαθί του. Ὁ ἴδιος, μὲ τὶς ὑποδείξεις τῆς Παναγίας καθάρισε πολὺ προσεκτικὰ τὴν πληγή. Στὸ τέλος ἡ Παναγία ἔβαλε στὸ στόμα τῆς Σοφίας ἕνα ἄσπρο μικρὸ χαπάκι.

Δεύτερος προορισμός μας ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης κοντὰ στὸν οἰκισμὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Κατὰ τὴν παράδοση ἡ Παναγία ἐμφανίστηκε σὲ τρία κοριτσάκια κι ἔτσι στὸ μέρος ἐκεῖνο κτίστηκε Ναὸς πρὸς τιμήν Της. Στὰ δύσκολα χρόνια των ἐθνικῶν ἀγώνων ἡ Παναγία ἔκανε ἐμφανῆ τὴν πρόνοιά Της στοὺς κατοίκους τῶν γύρω χωριῶν. Σύμφωνα μὲ μιὰ μαρτυρία λίγο πρὶν βομβαρδιστεῖ ἡ περιοχὴ ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία καὶ εἶπε «Θὰ σᾶς ρίξουν βόμβες ἀλλὰ θὰ τὶς μαζέψω ὅλες ἐγώ», καὶ πράγματι ὅλες οἱ βόμβες ἔπεφταν στὸ χῶρο ὅπου βρίσκεται σήμερα τὸ μοναστήρι, σὰν κάποιος μαγνήτης νὰ τὶς τραβοῦσε. Ἡ Ἡγουμένη τῆς Μονῆς μᾶς ἀνέφερε καὶ ἄλλα πολλά, διδακτικὰ καὶ ὠφέλιμα, κι ἔπειτα ἀπὸ τὸ καθιερωμένο κέρασμα ἀναχωρήσαμε.

Ἀκολούθως, κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν Ὀμορφοκκλησιά. Τὸ χωριὸ αὐτὸ βρίσκεται ἀνάμεσα στὸ Νεστόριο καὶ τὸ Ἄργος Ὀρεστικό. Κατοικεῖται ἀπὸ μόλις 15 ἀνθρώπους.  Σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ χωριοῦ ὁ βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μὲ τὸ μοναδικὸ στὴν Ὀρθοδοξία ξύλινο ἄγαλμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Οἱ διαστάσεις του ἔχουν προσδιοριστεῖ σὲ 2,86μ ὕψος, 0,68μ πλάτος καὶ 0,22μ βάθος καὶ ἡ κατασκευὴ του ἀποδίδεται στὸν 13ο αἰώνα. Πάνω στὸ ξύλινο ἄγαλμα κολλοῦν κέρματα καὶ κάθε εἴδους νομίσματα. Κατὰ τὴν λαϊκὴ παράδοση, κάνεις μιὰ εὐχὴ καὶ ἔπειτα τοποθετεῖς τὸ κέρμα. Ἂν κολλήσει τὸ κέρμα ἡ εὐχή σου θὰ πραγματοποιηθεῖ.

Στὴ συνέχεια πήγαμε στὸ κέντρο τῆς Καστοριᾶς γιὰ νὰ γεμίσουμε καὶ τὶς… σωματικές μας μπαταρίες μιᾶς καὶ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἐξαντλοῦνται. Ἔτσι ἀπολαύσαμε ἕνα μεσημεριανὸ γεῦμα δίπλα στὴ λίμνη τῆς Καστοριᾶς, τὴν «Ὀρεστιάδα».

Τελευταῖος προορισμός μας ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μαυριώτισσας, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ μιὰ μικρὴ ἐσοχὴ τοῦ βουνοῦ τῆς λίμνης, δίπλα στὴν ὄχθη, ἀγκαλιασμένη ἀπὸ αἰωνόβια πλατάνια. Μοναστήρι μὲ πλούσια ἱστορία ποὺ δὲν ἔπαψε νὰ εἶναι πνευματικὸ κέντρο καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὴν πόλη. Χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ πλάτανος μπροστὰ ἀπὸ τὴ μονή, ὁ ὁποῖος ἔχει ἡλικία ἄνω των 900 ἐτῶν!

Μὲ τὸ σούρουπο πήραμε τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, πνευματικὰ ἀνανεωμένοι, ἐνθυμούμενοι τὶς ὡραῖες στιγμὲς ποὺ ζήσαμε καὶ προσμένοντας τὴν ἑπόμενη ἐξόρμησή μας.