ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 82 )

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κ Ο Σ Μ Α Σ

Πρός 

τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα

τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

           

            Ἀγαπητοί,

Ἤδη, εἰσήλθαμε στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Τό Τριώδιο εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἱερά καί ἁγία, πνευματική καί σεβασμία περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει σκοπό μέν τήν ἔντασι τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων, νά μᾶς βοηθήσῃ νά ἀποβάλουμε τήν ἁμαρτία, τά πάθη μας, τίς ἀδυναμίες μας, νά καλλιεργήσουμε, νά στερεώσουμε μέσα μας τίς ἁγιαστικές ἀρετές, νά φθάσωμε στήν ἀληθινή, τή γνησία, συνειδητή, πνευματική ζωή.

Τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου μέ ἔντονο, θερμό καί συγκινητικό τρόπο, κηρύσσεται μέσα ἀπό τήν κατήχησι καί τήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ ταπείνωσι, ἡ συντριβή, ἡ μετάνοια καί καλοῦνται οἱ χριστιανοί νά κατανυγοῦν, νά ἀνανήψουν, νά ἐπιστρέψουν μέ εἰλικρίνεια καί συνέπεια πρός τόν Θεό Πατέρα, νά μετανοήσουν ὅπως ὁ Τελώνης, νά συντριβοῦν ὅπως ὁ Ἄσωτος, νά φέρουν στή σκέψι τους τή φοβερά ἡμέρα τῆς Κρίσεως, νά θυμηθοῦν τίς συνέπειες τῆς παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων.

Καί μέ τή βοήθεια ὅλων αὐτῶν, ὅπως ἄλλωστε ὀφείλουν νά κάνουν κάθε ἡμέρα, ἰδιαιτέρως ὅμως τώρα, νά ἀναχαιτίσουν τόν ἑαυτό τους ἀπό τόν κατήφορο τοῦ κακοῦ, νά σταματήσουν τά ἀνομήματά τους, νά ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς γιά νά κερδίσουν τά ἐπουράνια ἔπαθλα, τήν ἁγιότητα τοῦ βίου, τήν οὐράνια τοῦ Θεοῦ μας δόξα. Αὐτό εἶναι, καί πρέπει νά εἶναι, τό Τριώδιο γιά τόν ἀληθινό Χριστιανό.

Ἀγαπητοί, ὡς Πατέρας πού ἀγρυπνεῖ καί προσεύχεται γιά τήν πνευματική σας προκοπή, ὅπως πάντοτε καί σήμερα, θέλω νά σᾶς μιλήσω μέ εἰλικρίνεια.

Ὑπάρχουν ἀδελφοί μας οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν νά ζήσουν ἔτσι τό Τριώδιο. Δέν εἶναι ἀλλόθρησκοι, δέν εἶναι εἰδωλολάτρες, οὔτε ἄπιστοι. Εἶναι βαπτισμένοι χριστιανοί καί μυρωμένοι. Συμμετέχουν πολλές φορές καί σέ ἱερές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ὅμως αὐτές τίς ἡμέρες γίνονται ἀγνώριστοι. Ξεχνοῦν τόν Θεό μας. Λησμονοῦν τή φωνή τοῦ Χριστοῦ μας, τήν ἁγιογραφική ἀλήθεια, ἀδιαφοροῦν γιά τό ἄν μολύνεται ἤ ὄχι ἡ ψυχή τους, ἡ οἰκογένειά τους.

Ἔτσι βεβηλώνουν, ἐπειδή τό θέλει ὁ κόσμος καί ὁ διάβολος, τό Τριώδιο, ζοῦν ἕνα ἀντι-Τριώδιο. Συμμετέχουν σέ εἰδωλολατρικές καρναβαλικές πομπές σάν νά εἶναι ἀβάπτιστοι. Ἀνυπακούουν, μασκαρεύονται, , ἀσχημονοῦν, ἀσεβοῦν, προκαλοῦν, διακωμωδοῦν, καταπατοῦν, περιυβρίζουν, προδίδουν καί ἐμπαίζουν ἱερά καί ὅσια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τῆς φυλῆς μας, προσβάλλουν τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας καί ἄλλους ἱερούς θεσμούς, ποδοπατοῦν τήν ἠθική, τήν ἁγνότητα, τήν σεμνότητα, ἐξουθενώνουν τήν χριστιανική προσωπικότητα.

Καί πέρα ἀπό αὐτά πού γίνονται φανερά στούς δρόμους, εἶναι φοβερώτερα τά ὅσα στά πλαίσια τῶν ἀποκριάτικων καί καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων γίνονται στά παρασκήνια τοῦ καρναβαλικοῦ θεάτρου, ὅπου ἀδειάζουν τά ποτήρια τῆς μέθης καί γεμίζει ὁ χριστιανός ἄνθρωπος μέ σαρκολατρεία, μέ ἀκολασία, μέ διαφθορά καί ἀποκτήνωσι.

Ἀγαπητοί, μέ πατρική ἀγάπη, στοργή καί πόνο, θέλω νά ρωτήσω: «Εἴμαστε ἀληθινοί χριστιανοί;». Ἄν εἴμαστε, μήν ἐμπαίζουμε τόν Κύριο, μήν παίζουμε μέ τήν ἀγάπη Του καί τήν ἀνοχή Του. Δέν βλέπουμε ποῦ ὁδηγεῖται ἡ πατρίδα μας μέ τήν ἀποστασία μας; Δέν βλέπουμε ποῦ ὁδηγοῦν τήν οἰκογένεια χωρίς Χριστό; Δέν πονοῦμε γιά τήν ἀποχριστιανοποίησι καί τόν ἀφελληνισμό στά ὁποῖα ὁδηγοῦν οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ μας σήμερα τά παιδιά μας;

Ἀντί αὐτές τίς ἡμέρες νά ἀνανήψουμε καί νά ἀναζωπυρώσουμε μέ τή βοήθεια τοῦ Τριωδίου τήν πνευματική μας φλόγα, μέ τό ἀντι-Τριώδιο θά σβήσουμε ὅ,τι ἱερό καί ἅγιο ἀπέμεινε;

Παρενθετικά θέλω νά ἐρωτήσω ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὀργανώνουν καί προσφέρουν τίς καρναβαλικές καί ἀποκριάτικες κοσμικές ἐκδηλώσεις. Ἔχουν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο ἤ ὄχι;Πεινᾶνε οἱ ἀδελφοί μας! Δέν ἔχουν ψωμί! Ἐμεῖς νά ἀκολασταίνουμε καί νά σκορποῦμε τά ἀγαθά κιἐκεῖνοι νά πεινᾶνε;

Ἀγαπητοί, ἐφέτος «ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ. ιγ’, 12).

Μέ πατρική φωνή γονατίζω καί παρακαλῶ. Μή μολύνουμε ἐφέτος τόν τόπο μας καί τήν καρδιά μας. Μή παρασύρουμε τά παιδιά μας περισσότερο στόν κατήφορο, μέ τά κατάλοιπα τῶν εἰδωλολατρικῶν τελετῶν.

Τό ἅγιο Τριώδιο πρέπει νά τό ζήσουμε ὅπως τό προσφέρει ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία. Ἔτσι θά νοιώσουμε, θά ζήσουμε ἀληθινή εἰρήνη, χαρά. Ἔτσι θά καλλιεργήσουμε ἀρετές, ἔτσι θά ἔλθῃ καί σέ ἐμᾶς ἡ γλυκύτητα τοῦ ἁγιασμοῦ.

Μόνο ἔτσι θά ζήσουμε ἀληθινή Ἀνάστασι καί θά δοξάζουμε τόν Ἀναστάντα Κύριό μας.

Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ