Η ταυτότητα μας

«Ε Ν Ω Μ Ε Ν Η   Ρ Ω Μ Η Ο Σ Υ Ν Η» 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στήν ἐποχή μας εἶναι γεγονός ὅτι περνοῦμε πρωτοφανῆ κρίση. Μεγάλος εἶναι ὁ πόνος μας νά βλέπουμε σέ ἀνησυχητικά ὑψηλό ποσοστό τόν λαό μας, τόν προικισμένο μέ τόσα χαρίσματα ἀπό τόν Θεό, νά ἔχη χάσει τόν δρόμο του καί τούς νέους μας, χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά, νά παραπαίουν μέσα στό σκοτάδι τῶν παθῶν τους καί ἀρκετοί τελικά νά καταστρέφωνται.

Παρά ταῦτα, μέσα στήν πανθομολογουμένη κρίση διαπιστώνει κανείς εὔκολα ὅτι ὑπάρχει μετάνοια καὶ ὅτι ὑπάρχουν ἀξιόλογοι ἄνθρωποι, μέ πνευματική ζωή, μέ ἱκανότητες καί διάθεση νά βοηθήσουν, ἀλλά ἀγωνίζονται μεμονωμένα.

Μετά ἀπό σκέψεις πολλές καταλήξαμε στό συμπέρασμα ὅτι, ἄν ἦταν δυνατόν νά συνεργασθοῦν ὅσοι πιστεύουν στίς ἀξίες θά μποροῦσε, σύν Θεῷ, νά ἀλλάξη ἡ γενικότερη νοοτροπία καί πορεία μας. Ὅλοι ἐπιζητοῦν αὐτήν τήν ἑνωμένη προσπάθεια, ἀλλά πῶς θά γίνη πραγματικότητα;

Ἔτσι προχωρήσαμε στή σύσταση καί ὀργάνωση αὐτοῦ τοῦ σωματείου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό μέλη πού τά συνδέει ἡ ἀγάπη γιά τίς ἀξίες μας, χωρίς τίς ὁποῖες δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουμε, ὡς ἄτομα ἐλεύθερα καί ὡς Ἔθνος. Πιστεύουμε στή δύναμη τῆς ἑνότητας καί θεωροῦμε ὅτι οἱ ἀξίες αὐτές εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Γένους μας. Ἄν τίς κρατήσουμε, θά μᾶς διαφυλάξουν καί ἄν τίς ἀπεμπολήσουμε, θά χαθοῦμε.

Βάσει τοῦ καταστατικοῦ του οἱ σκοποί τοῦ σωματείου εἶναι: ἡ βαθύτερη γνώση, ἡ βίωση, ἡ προάσπιση καί ἡ προβολή τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν πού συνθέτουν τήν ταυτότητά μας καί χαρακτηρίζουν τήν ἰδιοπροσωπία μας ὡς Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων. Οἱ ἀξίες αὐτές εἰδικότερα εἶναι:

-Ἡ μακραίωνη, πολυκύμαντη καί ἐξόχως διδακτική ἱστορία μας. 

-Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, πού ἀποτελεῖ τό κύτταρο τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καί τήν « κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησίαν».

-Ἡ ἀπαράμιλλη ἑλληνική γλώσσα, στήν ὁποία κατά θεία πρόνοια γράφτηκε τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀποκαλυφθείσας Ἀλήθειας καί ἡ ἑλληνοχριστιανική παιδεία.

-Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, πού ἀποτελεῖ τή μνήμη τοῦ λαοῦ.

Τό σωματεῖο δέν σχετίζεται μέ κανένα τρόπο μέ τήν πολιτική. Ἀπό τό καταστατικό του δέν γίνονται δεκτά ὡς μέλη πολιτικά πρόσωπα ὅσο διάστημα ἀσχολοῦνται μέ τήν πολιτική. Τηρεῖ τούς νόμους, σέβεται τό δημοκρατικό πολίτευμα καί υἱοθετεῖ ἀπόλυτα τά χρηστά ἤθη. Δέν εἶναι ἀνταγωνιστικό ἤ ὑποκατάστατο ἄλλων κρατικῶν θεσμικῶν ὀργάνων ἤ -πολύ περισσότερο- ἐκκλησιαστικῶν. Δέν ἔχει κληρικούς ὡς μέλη οὔτε ναούς.  Ἄν μιλήση ἤ γράψη γιά τήν Ὀρθοδοξία θά εἶναι μόνο γιά νά καταδείξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος λιμένας τῆς σωτηρίας μας καί ἡ κιβωτὸς τοῦ Γένους μας.

Δέν εἶναι ἕνα νέο ἰδεολογικὸ ρεῦμα οὔτε ἕνα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα οὔτε μία ὀργάνωση κοινωνική, πολιτική ἤ θρησκευτική. Εἶναι  ἕνα ἁπλό κέντρο πού ἀποβλέπει στήν ἀπό κοινοῦ μελέτη καί προβολή τῶν πνευματικῶν μας ἀξιῶν, μέ νόμιμο καί δημοκρατικό τρόπο καί μέ κάθε σύγχρονο μέσο ἐπικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ἐκδόσεις, διαδίκτυο, ἐκδηλώσεις). Μέ ἀπώτερο σκοπό νά δώση ἐλπίδα, ἰδανικά καὶ ὅραμα στούς Νεοέλληνες, μέσα ἀπό τήν παιδεία, τή σωστή ἐνημέρωση καί τήν προβολή ὑγιῶν προτύπων, μέ κεντρικό στόχο τή βοήθεια τῆς οἰκογένειας καί τῆς νεότητας.

Ἡ προσπάθεια εἶναι ἐγγενής. Βγαίνει ἀπό τά σπλάχνα τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τίς ἀξίες του καί θέλει τήν ἑνότητά του. Αὐτό βεβαιώνει καί ἡ πρόθυμη καί ἁθρόα συμμετοχή ὅσων πληροφοροῦνται γιά τό σωματεῖο.

Τὸ ἰδιαίτερο γνώρισμα αὐτοῦ τοῦ φορέα εἶναι ἡ συνεργασία, ὁ συντονισμὸς καί ἡ προβολή τοῦ ἔργου καί ἄλλων ἱδρυμάτων, συλλόγων, σωματείων, ἑνώσεων, ὀργανισμῶν καί προσώπων, οἱ ὁποῖοι συμφωνοῦν μέ τό πνεῦμα καί τούς σκοπούς του, μέ σκοπό τήν ἀφύπνιση καί τή στροφή πρός τίς ἀξίες μας. Θά προσπαθήση νά διακονήση τήν πολυπόθητη ἑνότητά μας σάν τόν ταπεινό πηλό πού συνδέει τίς πέτρες τῆς οἰκοδομῆς. 

Δέν θά εἰσέλθουμε σέ πολεμική μέ τό κακό οὔτε σέ ἀντιπαραθέσεις καί ἀντεγκλήσεις. Ἀλλὰ σύνθημά μας εἶναι: «Νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τό κακόν», ἤ ἁπλούστερα, νά πληθύνη τό καλό μέ καλό τρόπο γιά νά ἐξαφανισθῆ τό κακό.

Οἱ ἀρχές καί ὁ σκοπός τοῦ σωματείου εἶναι στοιχεῖα σταθερά καί ἀμετάτρεπτα, ἀλλά ὁ τρόπος, τά μέσα καί οἱ ἐνέργειες ἐκπληρώσεως αὐτῶν ὑπόκεινται σέ διάλογο καί κριτική. Κατοχυρώνεται ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί υἱοθετοῦνται  προτάσεις  συντελεστικές  τῶν  στόχων  τοῦ σωματείου.

Στό σωματεῖο δύνανται νά προσφέρουν ἀνιδιοτελῶς ὡς φίλοι ἤ συνεργαζόμενοι, τίς ὑπηρεσίες τους καί πρόσωπα ἱκανά καί κατάλληλα τά ὁποῖα δέν ἀνήκουν μέν σ᾿ αὐτό, ἀλλά ἐνστερνίζονται τούς σκοπούς του.

Γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν τήν ἐπικοινωνία, τή συνεργασία, τήν ἐνημέρωση ἀπό καί πρός τό σωματεῖο καί τήν ὑποβολή προτάσεων γιά τό γενικότερο καλό, ἄς ἀπευθύνωνται:

Γραφεα Θεσ/νίκης:
Μοναστηρίου 225,  Μενεμένη, 54628

τηλ: 2310552207, τηλεομοιότυπο: 2310552209

Γραφεῑα Ἀθηνῶν:
Ἰακωβίδου 45, Ἅγιος Ἐλευθέριος,11143
Ὡράριο ἐνημέρωσης ἐνδιαφερομένων
Δευτέρα 11:00-13:00 καί 17:30-19:30
Τρίτη 11:00-13:00
Τετάρτη 17:30-19:30
Πέμπτη 17:30-19:30
τηλ: 2106930355, 6956207822 

Διεύθυνση στό διαδίκτυο:  www.enromiosini.gr

Ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο: contact@enromiosini.gr