Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ»

Το τέλος των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και η θεσμική ακύρωση των συλλαλητηρίων. Ένα ακόμη θανάσιμο πλήγμα στην Δημοκρατία.

«Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως, μόνον εις τα δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνομία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, ως αν εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν».