¨ΕΡΩ¨ – ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012)