¨ΕΡΩ¨ – ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)