ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Ο ΧΩΡΙΑΤΗΣ (ἤ ΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ)

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ Ο ΧΩΡΙΑΤΗΣ

Ἡ παρουσία τοῦ Θωμᾶ τοῦ Χωριάτη στή μητρόπολη Λάρισας, συνδέεται μέ ἐκείνη τοῦ μητροπολίτη Λάρισας ἀπό τά μέσα του 1264 μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 1273.

Λαμβάνοντας ὑπόψιν τίς ἔρευνες ὅσον ἀφορᾶ τά ὅρια τίς παραμονῆς του στή μητρόπολη, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ παρουσία του ἐκεῖ, ἴσως ἐντοπίζεται πρίν ἀπό τό 1250,
ἄν ἀποδοθεῖ σέ αὐτόν ἡ ἐπέμβαση τοῦ Νικολάου Γοριανίτου, μέ τόν ὁποῖο πρέπει νά εἶχε κάποια συγγένεια στή διένεξη τῆς μητροπόλεως μέ τή μονή Μαρμαριανῶν.Τό ἀνώτερο ὅριο παραμονῆς του στή μητρόπολη πρέπει νά τοποθετηθεῖ στήν ἐποχή τοῦ Ἰωάννη Βέκκου ὡς πατριάρχου (1275-82), ὅταν μητροπολίτης Λαρίσης ἦταν ὁ Νίκανδρος. 
Συμμετεῖχε στή σύνοδο πού συγκλήθηκε στή Κωνσταντινούπολη τό 1264 ἀπό τόν αὐτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο (1259-1282) μέ σκοπό τήν καθαίρεση τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Ἀρσενίου Αὐτωριανοῦ (μέσα του 13αι.).
Οἱ ἔρευνες τόν ταυτίζουν μέ τόν λόγιο μητροπολίτη Λάρισας Θωμά Γοριανίτη, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἦταν γόνος τῆς οἰκογένειας τῶν Γοριανιτῶν, πού καταγόταν ἀπό τή θεσσαλική Γόριανη καί ἤκμασαν χάρη στήν συνεργασία μέ τούς δεσπότες τῆς Ἠπείρου, ἤδη ἀπό τό ἅ’ μισό του 13 αἰ. Μέ τήν παρέμβασή τους ἐκλέχθηκε Σερρῶν ἕνας ἄλλος Γοριανίτης περίπου τό 1222.
Ὁ Θωμᾶς ἦταν ὁ πρῶτος μετά τόν ἅγιο Ἀχίλλιο, ἅγιος ἱεράρχης Λάρισας, μέ προτροπή τοῦ ὁποίου διασκευάστηκε ὁ Β΄ βίος τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου.