Ἑλληνίδα μαθήτρια «πρωταθλήτρια λόγου» στὴν Αὐστραλία

 

Το ὄ­νει­ρό της εἶ­ναι νὰ γί­νει ὀ­δον­τί­α­τρος, ἀλ­λὰ ὅ­λοι τὴν προ­τρέ­πουν νὰ γί­νει δι­κη­γό­ρος ἢ νὰ ἀ­κο­λου­θή­σει κά­ποιο ἐ­πάγ­γελ­μα ποὺ θὰ τῆς ἐ­πι­τρέ­πει νὰ ὑψώ­νει τὴ φω­νή της σὲ θέ­μα­τα καὶ ἀρ­χές, στὰ ὁ­ποῖ­α πι­στεύ­ει. Ὁ λό­γος γιὰ τὴ μα­θή­τρι­α τῆς Στ’ Γυ­μνα­σί­ου τοῦ Prairiewood High School, Φα­νού­λα Σα­πουν­τζῆ (Fanulla Sapountzis), ἡ ὁ­ποί­α ἀ­να­δεί­χτη­κε πρω­τα­θλή­τρι­α δη­μο­σί­ου λό­γου στὴν πο­λι­τεί­α τῆς Νέ­ας Νό­τι­ας Οὐ­α­λί­ας τῆς Αὐ­στρα­λί­ας, μί­α με­γά­λη ἐκ­παι­δευ­τι­κὴ δι­ά­κρι­ση, ὅ­πως ἀ­να­φέ­ρει ἡ ὁ­μο­γε­νει­α­κὴ ἐ­φη­με­ρί­δα “Νέ­ος Κό­σμος”.

Οἱ συμ­με­τέ­χον­τες στὸν τε­λι­κό, ἔ­ξι στὸ σύ­νο­λο, ἔ­πρε­πε νὰ ἐκ­φω­νή­σουν ὁ­μι­λί­α ποὺ εἶ­χαν προ­η­γου­μέ­νως συν­τά­ξει. Ἀ­κο­λού­θως, τοὺς δό­θη­καν τρί­α λε­πτὰ γιὰ νὰ αὐ­το­σχε­δι­ά­σουν πά­νω στὸ θέ­μα «Νι­κών­τας τοὺς ἰ­σχυ­ροὺς» (Beating the big guys).

Οἱ ὁ­μι­λί­ες τῆς Φα­νού­λας στὸν τε­λι­κὸ δι­α­κρί­θη­καν γιὰ τὶς προ­σω­πι­κὲς ἐμ­πει­ρί­ες καὶ πε­ποι­θή­σεις της. Ὁ πρῶ­τος λό­γος της ἀ­φο­ροῦ­σε τοὺς πρό­σφυ­γες καὶ τὴν ἀ­νάγ­κη κα­λύ­τε­ρης με­τα­χεί­ρι­σής τους. Στὴν ἐ­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­α της συμ­πε­ρι­έ­λα­βε δι­κές της ἐμ­πει­ρί­ες, κα­θὼς ἡ ἴ­δια βρέ­θη­κε στὴν Αὐ­στρα­λί­α προ­ερ­χό­με­νη ἀ­πὸ τὴν Ἑλ­λά­δα, σὲ ἡ­λι­κί­α ἑ­πτὰ ἐ­τῶν, ἐ­νῷ δὲν μι­λοῦ­σε ἀγ­γλι­κά. Μέ­ρος τῶν 850 δο­λα­ρί­ων ποὺ ἔ­λα­βε ὡς ἔ­πα­θλο, ἡ Φα­νού­λα θὰ τὰ δι­α­θέ­σει γιὰ φι­λαν­θρω­πι­κὸ σκο­πό.

«Ἡ ὁ­μι­λί­α της ἦ­ταν γνή­σι­α, αὐ­θεν­τι­κὴ καὶ ἐν­δυ­να­μω­μέ­νη ἀ­πὸ τὴ δι­κή της αἴ­σθη­ση ὅ­τι ἀ­πο­τε­λοῦ­σε μέ­ρος τῆς ἱ­στο­ρί­ας ποὺ ἀ­νέ­πτυσ­σε», δή­λω­σε ἕ­νας ἐκ τῶν κρι­τῶν, ὁ Πί­τερ Κὲρ (Peter Kerr), ἀρ­χι­συν­τά­κτης τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας Σίν­τνε­ϊ Μόρ­νινγκ Χέ­ραλντ (Sydney Morning Herald), ἡ ὁ­ποί­α ἦ­ταν καὶ ἡ ἐ­πί­ση­μη χο­ρη­γός του 34ου Δι­α­γω­νι­σμοῦ.

Ἡ ἑ­πό­με­νη «λο­γο­μα­χί­α» τῆς ὁ­μο­γε­νοῦς μα­θή­τρι­ας θὰ εἶ­ναι στὶς 15 Αὐ­γού­στου, στὸν πα­ναυ­στρα­λι­α­νὸ δι­α­γω­νι­σμὸ δη­μο­σί­ου λό­γου, ἀπ’ ὅ­που οἱ δύ­ο πρῶ­τοι θὰ ἐκ­προ­σω­πή­σουν στὴ συ­νέ­χει­α τὴν Αὐ­στρα­λί­α στὸν ἀν­τί­στοι­χο δι­ε­θνὴ δι­α­γω­νι­σμό, ποὺ θὰ πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ στὴ Βρε­τα­νί­α.

Πηγή: http://swmahellas.blogspot.com/