ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

   Κωνσταντῖνος Χολέβας –Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

 Τὰ σχολεῖα ἄνοιξαν χθὲς καὶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν καθυστέρηση ὡς πρὸς τὴν ἐκτύπωση τῶν διδακτικῶν βιβλίων. Βεβαίως τὸ θέμα εἶναι σοβαρό, ἀλλὰ προσωπικὰ δίνω μεγαλύτερο βάρος  στὰ πρότυπα, τὰ ὁποῖα αὐτὰ καλλιεργοῦν. Ἡ σημερινὴ οἰκονομικὴ κρίση μᾶς δίνει μία εὐκαιρία νὰ κατανοήσουμε ὅτι μόνο μὲ ὑλιστικὲς ἰδεολογίες καὶ μὲ οἰκονομικὰ μεγέθη οἱ νέοι μας δὲν βρίσκουν ὅραμα καὶ ἐλπίδα. Τώρα ποὺ γκρεμίζονται εἴδωλα καὶ ἰδεολογίες εἶναι ἴσως εὐκαιρία νὰ ἀναζητήσουμε ὅλοι μας, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ νέοι τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Παιδείας καὶ νὰ βροῦμε μέσα ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας τὰ πρότυπα, τὰ ὁποῖα κράτησαν ὄρθιο τὸ Ἔθνος ἐπὶ αἰῶνες.

 Ποιὰ ἦταν τὰ πρότυπα τῶν νέων στὴν ἔνδοξη ἐποχὴ τῶν Περσικῶν Πολέμων (490-480 π.Χ.); Τὰ καταγράφει ὁ Αἰσχύλος στὸν παιάνα τῶν Σαλαμινομάχων: Ἴτε παῖδες Ἑλλήνων, ἐλευθεροῦτε πατρίδα, ἐλευθεροῦτε δὲ παίδας, γυναίκας, θεῶν τὲ πατρώων ἔδη, νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. Οἱ Ἕλληνες ποὺ ἔσωσαν τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν ἀσιατικὴ ἀπειλὴ καλλιεργοῦσαν μέσω τῆς παιδείας τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα, τὴν θρησκευτικότητα, τὸν σεβασμὸ στὴν οἰκογένεια καὶ στοὺς τάφους τῶν προγόνων.

 Στὸν ὅρκο τῶν Ἀθηναίων Ἐφήβων βλέπουμε ὅτι στὸν κολοφώνα τῆς δημοκρατίας της ἡ Ἀθήνα δίδασκε τοὺς νέους  νὰ τιμήσουν τὰ ὄπλα τὰ ἱερά, νὰ παραδώσουν τὴν πατρίδα μεγαλύτερη καὶ ὄχι μικρότερη ἀπ’ ὅση τὴν παρέλαβαν καὶ νὰ τιμήσουν «ἱερὰ τὰ πάτρια». Ὁ Ἀριστοτέλης μᾶς ἐνημερώνει μὲ ποιὰ κριτήρια οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι ἐπέλεγαν τοὺς 9 ἄρχοντες, δηλαδὴ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: Νὰ ἔχουν πολεμήσει γιὰ τὴν πατρίδα, νὰ θυσιάζουν στοὺς πατρώους θεοὺς ( σήμερα θὰ λέγαμε νὰ σέβονται τὴν Ὀρθοδοξία), νὰ πληρώνουν τοὺς φόρους καὶ νὰ φροντίζουν τοὺς γονεῖς τους.

 Ὁ σεβασμὸς στὸν Θεό, στὴν πατρίδα καὶ στοὺς γονεῖς εἶναι ἀξίες ποὺ ἐπαναλαμβάνονται στὰ ἔργα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐμβαπτισμένα στὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος στὴν τελευταία ὁμιλία τοῦ  πρὸ τῆς Ἁλώσεως καλεῖ τοὺς Ἕλληνες τῆς Πόλης νὰ πολεμήσουν γιὰ τὸν Θεό, τὴν πατρίδα καὶ τοὺς συγγενεῖς. Ἡ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἐντυπωσιακὴ καὶ ἀποδεικνύεται, μεταξὺ ἄλλων καὶ ἀπὸ τὰ πρότυπα τῶν νέων, τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ ποὺ παραμένουν σταθερὰ σὲ ὅλη τὴν μακρόχρονη πορεία τοῦ Γένους.

 Χριστό, Ἑλλάδα καὶ Ἐλευθερία δίδασκαν οἱ καλόγεροι στὰ κρυφὰ καὶ στὰ φανερὰ σχολειὰ τῆς Τουρκοκρατίας. Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα δίδασκαν οἱ νεαρὲς δασκάλες στὰ Ἑλληνόπουλα τῆς ὑπόδουλης Μακεδονίας καὶ ἔτσι ἀνδρώθηκαν οἱ ντόπιοι Μακεδονομάχοι ποὺ βοήθησαν τὸν Παῦλο Μελά, καὶ τοὺς ἄλλους ἐθελοντὲς ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα θυσιάσθηκαν ἐπανειλημμένως οἱ Κρητικοὶ μέχρι τὴν Ἕνωση τοῦ 1912, γιὰ αὐτὲς τὶς ἀξίες πετροβολοῦσαν τοὺς Ἰταλοὺς φασίστες οἱ Δωδεκανήσιοι στὴ δεκαετία τοῦ 1930.

 Ὁ ἥρωες τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγῶνος 1955-59 ἔδωσαν τὴ μάχη κατὰ τῆς βρετανικῆς ἀποικιοκρατίας μὲ τὰ πνευματικὰ ἐφόδια ποὺ εἶχαν πάρει ἀπὸ τὰ Κατηχητικά. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση καὶ ὄχι τὰ ψευδοπροοδευτικὰ ἰδεώδη οὔτε οἱ ξενόφερτες ἰδεολογίες ὁδήγησαν τὸν Παλληκαρίδη καὶ τὸν Αὐξεντίου στὰ ἐπικά τους κατορθώματα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ μεταμοντέρνοι ἱστορικοί, ποὺ ἀποδομοῦν τὴν ἐθνικὴ συνείδηση, ἀπεχθάνονται τὸν Κυπριακὸ Ἀγώνα. Στὴν τετράτομη Ἱστορία τῶν Βαλκανίων, ποὺ χρηματοδότησε ὁ Σόρος καὶ ἔχει μεταφρασθεῖ στὰ ἑλληνικά, οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ΕΟΚΑ παρουσιάζονται σὰν .. τρομοκράτες!

 Ἐνῶ, λοιπόν, ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας καταδεικνύει ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ἐπεβίωσε ὑποδουλώσεων καὶ δυσχερειῶν μὲ ἐφόδιο ὁρισμένα σταθερὰ πρότυπα γιὰ τὴ νεότητα, στὴν ἐποχὴ μᾶς κάποιοι προσπαθοῦν νὰ γκρεμίσουν τὸ οἰκοδόμημα αἰώνων καὶ νὰ εἰσαγάγουν καινὰ (καὶ κενὰ) δαιμόνια. Οἱ νέοι μας βομβαρδίζονται ἀπὸ τηλεοπτικὲς σειρὲς ποὺ διαφημίζουν τὴν συμβίωση ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Ἡ ὑπονόμευση τῆς Ἱστορίας καὶ ἡ χλεύη κατὰ τῶν ἡρώων μας εἶναι σύνηθες φαινόμενο σὲ βιβλία καὶ ἐκπομπές. Ἡ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀμφισβητεῖται ἀπὸ νεόκοπους ἱστορικούς, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν σκοπίμως τὶς ἱστορικὲς πηγές. Ἡ διάβρωση τῆς γλώσσας εἶναι καθημερινὸ φαινόμενο καὶ τὰ παιδιὰ μᾶς γράφουν στὸ κινητὸ καὶ στὸν ὑπολογιστὴ  τὰ  GREEKLISH (ἑλληνικὰ μὲ ἀγγλικοὺς χαρακτῆρες). Ἡ ξενομανία προβάλλεται σὲ κάθε τόπο ποὺ συχνάζουν τὰ ἑλληνόπουλα, στὴ μουσική, τὸ φαγητό, τὴν ἔνδυση. Ἡ ἀποτυχημένη σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη πολυπολιτισμικότητα ἀποτελεῖ τὸ ἱερὸ ταμποὺ τῶν μεταμοντέρνων. Ἡ ἥσσων προσπάθεια μὲ τὸ ἀντιπαιδαγωγικὸ ἐπιχείρημα «νὰ μὴν κουράζουμε τὰ παιδιὰ»  ἀποχαυνώνει τοὺς νέους καὶ ὁδηγοῦν σὲ γλωσσικὴ ἀφασία καὶ σὲ μελλοντικὴ λατινοποίηση τοῦ ἀλφαβήτου. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ καθιερώθηκε τὸ μονοτονικὸ αὐξήθηκαν ραγδαία τὰ φαινόμενα δυσλεξίας, ἐνῶ στὴν Αὐστραλία τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἀντίδοτο στὴ δυσλεξία.

 Ὅσο δὲ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων παρατηροῦμε μὲ ἀπογοήτευση τὴν ἐξαφάνιση τῶν ἡρώων, τῶν ἐθνομαρτύρων καὶ τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν καθὼς καὶ τῶν δοκίμων λογοτεχνῶν. Τὰ παιδιὰ μᾶς διδάσκονται μελαγχολικὰ κείμενα γιὰ τὴ μάγισσα Φρικαντέλλα ποὺ βρίζει τὰ παιδιὰ καὶ νανουρίσματα γιὰ χταπόδια! Ἡ Ἱστορία τείνει νὰ ἀφελληνισθεῖ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι «πρέπει νὰ ἀγαπήσουμε τοὺς Τούρκους».

 Κι όμως το Σύνταγμα προβλέπει ότι σκοπός της Παιδείας είναι η καλλιέργεια εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως. Τα λανθασμένα εκπαιδευτικά πρότυπα των τελευταίων δεκαετιών έχουν μερίδιο ευθύνης για την πολύπλευρη ηθική και κοινωνική κρίση. Ας ξαναθυμηθούμε τα πρότυπα που διαφύλαξαν τη συνέχεια του Ελληνισμού επί 2500 τουλάχιστον χρόνια!

Κ.Χ. 10.9.2011