ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (πρός νέους)

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου,

Ι. Μονή Παραμυθίας Ρόδου

 Γιατί ὁ Θεός δέν ἀπαντᾶ πάντοτε στίς προσευχές μας;

Τό παιδί ὅταν ζητᾶ ἀπό τόν πατέρα του κάτι, πάντοτε τό παίρνει; Ἄν ὁ πατέρας του διαπιστώσει ὅτι αὐτό πού τοῦ ζητᾶ εἶναι ὠφέλιμο, θά τοῦ τό δώσει τήν κατάλληλη στιγμή, ἄν ὅμως εἶναι βλαβερό ἤ ἐπικίνδυνο, δέν θά τοῦ τό δώσει ποτέ. Ὅταν τοῦ ζητᾶ ἕνα κομπιοῦτερ, θά τοῦ τό δώσει, ὅταν διαπιστώσει ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο γιά τή μόρφωσή του. Ὅταν τοῦ ζητᾶ μηχανάκι καί ξέρει ὅτι εἶναι ἀνώριμο καί ἐπιπόλαιο, καθυστερεῖ μέχρι νά ὡριμάσει.

Ἔτσι καί ὁ οὐράνιος Πατέρας μας… ἀπαντᾶ πάντοτε θετικά στά σωστά αἰτήματά μας. Τά πραγματοποιεῖ, ὅμως, ὅταν ἔλθει ἡ κατάλληλη στιγμή. Πολλές φορές καθυστερεῖ, γιά νά μᾶς προσφέρει κάτι καλύτερο ἀπό αὐτό πού ζητᾶμε. Ἄν, ὅμως, Τοῦ ζητᾶμε βλαβερά, τότε ἀπό ἀγάπη δέν ἱκανοποιεῖ τό αἴτημά μας. Ἄν π.χ. ζητᾶς ἀπό τόν Θεό νά σέ κάνει καλό ἄνθρωπο, σίγουρα θά σέ βοηθήσει, καί μάλιστα μυστικά. Ἄν εἶσαι, ὅμως, ἐγωιστής καί ζητᾶς πνευματική προκοπή πού θά σοῦ αὐξήσει τόν ἐγωισμό, τότε ὁ Θεός δέν σοῦ ἀπαντᾶ. Ἄν ζητᾶς νά μήν πεθάνει ἕνα προσφιλές πρόσωπο καί ὁ Θεός γνωρίζει ὅτι ὁ θάνατός του εἶναι πρός αἰώνια ὠφέλειά του, τότε δέν θά σέ ἀκούσει.

Οἱ ἅγιοι καί οἱ ἁγιαζόμενοι, πού σκέφτονται κατά Θεόν καί ἔχουν ταπείνωση, ἔχουν παρρησία προσευχῆς καί ζητοῦν πάντα τό συμφέρον τῆς ψυχῆς. Οἱ ἁμαρτάνοντες ἐμπαθεῖς ἄνθρωποι ὄντας ἀμετανόητοι ζητοῦν συνήθως ἀπό τόν Θεό πράγματα πού θά ἱκανοποιήσουν τά πάθη τους. Εἶναι δυνατόν ὁ καλός Θεός νά τούς ἀκούσει καί νά βλαφτοῦν;

Ἄν ὁ Θεός ἄμεσα μᾶς ἔδειχνε τή σωστή λύση στά διλήμματά μας καί τή συμφέρουσα λύση στά προβλήματά μας, θά κινδυνεύαμε ἐμεῖς, λόγω τῆς κακίας καί τοῦ ἐγωισμοῦ μας, νά τά βάζουμε μαζί Του καί νά τόν κατηγοροῦμε μέ τίς πρῶτες δυσκολίες. Αὐτό τό βλέπουμε στήν κοινωνία μας, ὅπου πολλά ἀνώριμα παιδιά ἀποδίδουν ἀστήρικτα τήν οἱαδήποτε ἀποτυχία τους στούς γονεῖς τους.