ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Κεκραγάριον ἀργόν…Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος γ΄

Ψάλλουν Ἁγιορεῖτες πατέρες

Τῷ σῷ Σταυρῷ, Χριστὲ Σωτήρ…Ἀναστάσιμον στιχηρόν. Ἦχος γ΄

Ψάλλουν Ἁγιορεῖτες πατέρες

Πεφώτισται τὰ σύμπαντα…Ἀναστάσιμον στιχηρόν. Ἦχος γ΄

Ψάλλουν Ἁγιορεῖτες πατέρες

Καθεῖλε δυνάστας…Μεγαλυνάριον Θεοτόκου. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Μπαλασίου Ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος. Ἦχος γ΄
Ψάλλει ἡ Χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Κύριε τὸν παράλυτον…Δοξαστικόν τῶν αἴνων. Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Στανίτσας Θρασύβουλος