ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος…Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος βαρὺς

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Στανίτσας Θρασύβουλος

Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων…Θωμὰς ὁ λεγόμενος Δίδυμος…Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἦχος α΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι. Ἀδελφότητας τῶν Θωμάδων τοῦ Ἁγίου Ὅρους

Τῷ φόβῳ τῶν Ἑβραίων…Ἐπέστης ἡ ζωή…Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου. Ἦχος α΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Στανίτσας Θρασύβουλος

Εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο…Ἐκλογὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμά. Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι. Ἀδελφότητας τῶν Θωμάδων τοῦ Ἁγίου Ὅρους

Μετὰ τὴν ἐκ τάφου σου φρικτήν…Θωμὰς ὁ καὶ Δίδυμος οὐκ ἦν…Προσόμοια τῶν αἴνων. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι. Ἀδελφότητας τῶν Θωμάδων τοῦ Ἁγίου Ὅρους

Μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ,…Δοξαστικόν τῶν αἴνων. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Πέτρου τοῦ Φιλανθίδου. Ἦχος πλ.β΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι. Ἀδελφότητας τῶν Θωμάδων τοῦ Ἁγίου Ὅρους