ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Τὸν ζωοποιόν σου Σταυρόν…Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς…Ἀναστάσιμα στιχηρὰ εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος δ΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῶν Δανιηλαίων καὶ Γερασιμαίων

Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας…Δοξαστικόν τῶν αἴνων. Ἦχος πλ.β΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Νεοχωρίτης Παναγιώτης

Δοξολογία ἀργῆ…Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Γερμανοῦ Ἀρχιερέως Νέων Πατρών. Ἦχος δ΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Παντάνασσα Πανύμνητε…Μάθημα Θεοτόκιον. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Μπαλασίου Ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος. Ἦχος δ΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»