Η εξομολόγηση των νέων

Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ,

Τό βιβλιαράκι πού κρατᾶς αὐτή τήν στιγμή στά χέρια σου τό γράψαμε μέ πολλή ἀγάπη καί ταπείνωση. Τό γράψαμε ὡς ὁμοιοπαθεῖς μέ σένα, συναμαρτωλοί, ἀλλά καί συναγωνιστές στόν ἀόρατο πόλεμο κατά τῆς μεγαλύτερης δυστυχίας τοῦ ἀνθρώπου πού εἶναι ἡ ἁμαρτία.

Δέν τό γράψαμε «ἀφ᾿ὑψηλοῦ», ὡς διδάσκαλοι, ὡς ἄμεμπτοι, ὡς πνευματικοί εἰσαγγελεῖς, ὡς σέ ὅλα «ἐντάξει». Τό γράψαμε μέ πολλή ἀγάπη, διότι εἶναι μέσα στήν φύση μας νά συμπαθοῦμε καί νά ἀγαποῦμε αὐτούς μέ τούς ὁποίους ὑπομένουμε κοινούς πόνους, σηκώνουμε ὅμοια φορτία, διατρέχουμε ἴσους κινδύνους, φοβόμαστε ἴδιους φόβους καί χρειαζόμαστε τά ἴδια φάρμακα, τήν ἴδια θεραπεία, τήν ἴδια βοήθεια. Γιατί τί ἄλλο θά μποροῦσε νά ἐμπνεύσει κάποιον νά ἁπλώσει τό χέρι του στόν ὁμοιοπαθῆ συνάνθρωπο γιά νά τοῦ συμπαρασταθεῖ στόν ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία ἀπό τήν πιό ἀνελέητη καί βασανιστική σκλαβιά, τήν ἁμαρτία, παρά μόνο ἡ γνήσια ἐν Χριστῷ ἀγάπη; Γράψαμε αὐτό τό μικρό βιβλιαράκι καί μέ ταπείνωση, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά, κρίνοντας ἀπό τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό περισσότερο, ὅτι ὁ πονεμένος, ὁ θλιμμένος, ὁ φοβισμένος, ἴσως καί ὁ ἀπελπισμένος δέν θέλει ἐλεγκτῆ, ἐξεταστῆ καί κατήγορο, ἀλλά συνοδοιπόρο καί βοηθό.

Ξεκίνα νά τό διαβάζεις, ἀφοῦ κάνεις πρῶτα τόν σταυρό σου γιά νά σέ φωτίσει ὁ Θεός, καί εἴμαστε σίγουροι ὅτι μέσα στίς ταπεινές καί φτωχές σελίδες του θά συναντήσεις πολλές εἰκόνες καί ὄψεις τοῦ ἑαυτοῦ σου, ἀφοῦ ἀποτελοῦν συγχρόνως εἰκόνες καί ὄψεις αὐτοῦ πού μέ εἰλικρίνεια τό ἔγραψε, τοῦ ὁμοιοπαθοῦς μέ σένα συντάκτου, ὁ ὁποῖος χρόνια τώρα ἐξομολογεῖται καί ἐξομολογεῖ, ὅμως ἀκόμη ἔχει ἀνάγκη νά μάθει πῶς νά κάνει καλύτερα καί τά δύο.

 

Ὁ κοπιάσας μέ ταπείνωση καί ἀγάπη

ἱ. Ν. Κ.

 

Προσφέρεται δωρεάν

 

Ἡ σειρὰ βιβλίων γιὰ νέους «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ».

 

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἐπειδὴ θέλει νὰ βοηθήση τὰ παιδιά μας νὰ παραμείνουν στὶς ἀξίες μας, νὰ βροῦν νόημα καὶ ὅραμα στὴ ζωή τους, γιὰ νὰ ἀποφύγουν λάθη καὶ ταλαιπωρίες, ἐγκαινιάζει μία σειρὰ βιβλίων γιὰ νέους μὲ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ». Οἱ πολύτιμες αὐτὲς ἐκδόσεις κρατᾶνε στὶς σελίδες τους σημαντικά, πνευματικὰ καὶ ὠφέλιμα θέματα, πρόσωπα ποὺ μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν φωτεινὰ πρότυπα καὶ ἔμπνευση γιὰ τοὺς νέους, καὶ ἄλλη σύγχρονη, διαφωτιστικὴ καὶ κατατοπιστικὴ θεματολογία ποὺ τοὺς ἀφορά.

Ὁ τίτλος «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ» συμπεριλαμβάνει καὶ καλύπτει ὅλα τὰ θέματα τῆς πρὸς ἔκδοση σειρᾶς, ὅλες τὶς πτυχὲς τῶν ἐνδιαφερόντων τῶν νέων, διότι αὐτὴ προσπαθεῖ νὰ ποτίση καὶ νὰ θρέψη τοὺς ἀναγνῶστες τῶν βιβλίων μὲ τὰ γνωστὰ νάματα καὶ νὰ θεραπεύση λάθη, παρεκτροπὲς καὶ πλάνες, στὶς ὁποῖες πέφτουν πολλοὶ νέοι χωρὶς νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν ἀσφαλῆ καὶ ἀληθινὰ μονοπάτια γιὰ νὰ φτάσουν σὲ δροσερὴ πηγὴ ἐνῶ ζοῦν σὲ ἄνυδρο περιβάλλον. Καὶ ἔτσι γίνονται τὰ βιβλία ἰάματα, ἀφορμὴ δηλαδὴ γιὰ ἴαση.

Τὰ ἤδη ἐκδοθέντα νεανικὰ βιβλία ἀπὸ τὸ Σωματεῖο μᾶς ἐντάσσονται στὴν ἴδια σειρὰ καὶ ἀκολουθεῖ μεγάλος κατάλογος βιβλίων πρὸς ἔκδοση. Παρακαλοῦμε καὶ ζητοῦμε ἀρρωγοὺς στὴν προσπάθειά μας καὶ προτάσεις γιὰ θέματα καὶ συγγραφεῖς.

Σχεδὸν ὅλα τὰ βιβλία αὐτῆς τῆς σειρᾶς προσφέρονται δωρεὰν στοὺς νέους μὲ τὴν ὁλόψυχη εὐχὴ νὰ βροῦν εὐμενῆ ἀποδοχὴ καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ὅσοι τὰ διαβάσουν.

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα