ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ»

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου, τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2016

Πρός

Τόν Παναγιώτατον

Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης

κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΝ

Εἰς Θεσσαλονίκην

 

 

Παναγιώτατε καί πολυσέβαστε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης

κ.κ. Ἄνθιμε.

Υἱικῶς σᾶς παρακαλῶ νά δεχθῆτε τά ταπεινά συγχαρητήριά μου καί τίς ὁλοκάρδιες εὐχές μου, γιά τήν διοργάνωσι καί τήν προσφορά τῆς τόσο σπουδαίας Ἡμερίδος σας.

Ἐπιτρέψατέ μου νά συγχαρῶ ταυτόχρονα καί τούς ἐκλεκτούς καί ὁμολογητάς συνδιοργανωτάς τῆς Ἡμερίδος, τήν Πανελλήνιο Ἕνωσι Θεολόγων, τίς Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ἀδελφότητες καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα, ὅπως καί τούς καλούς καί ὁμολογητάς φοιτητάς, οἱ ὁποῖοι μᾶς διδάσκουν μέ συνέπεια καί τό ὁμολογιακό τους φρόνημα.

Πολύ θά ἤθελα νά εἶμαι κοντά σας γιά νά διδαχτῶ ἀπό τή σοφία σας, νά ὠφεληθῶ ἀπό τήν ὁμολογία σας, νά παραδειγματισθῶ καί νά ἐνισχυθῶ ἀπό τήν Ἡμερίδα σας, ἀλλά προγραμματισμένα ποιμαντικά καθήκοντα δέν μοῦ τό ἐπιτρέπουν.

Ὁμολογῶ ὅτι οὐδέποτε πιστεύαμε πώς θά φθάσῃ ἡ στιγμή, κατά τήν ὁποία ὀρθόδοξοι Ἕλληνες θά ἐπιθυμοῦσαν νά διδάσκεται μέσα στήν Ἱερά καί σεβαστή Θεολογική Σχολή μας ἡ «κεκρυμμένη ἀθεΐα», ὅπως ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τό Ἰσλάμ. Καί δέν θέλουμε νά τό πιστεύσουμε πώς μέσα στις αἴθουσες τῆς ἁγιασμένης Σχολῆς μας, τήν ὁποία ἰσοβίως θά εὐγνωμονοῦμε, κάτω ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, θά διδάσκεται ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰσλάμ.

Προσευχόμαστε ποτέ νά μην ἔλθῃ αὐτή ἡ στιγμή.

Ταπεινά φρονῶ ὅτι στίς ἀντιπνευματικές καί προδοτικές ἡμέρες μας ὀφείλουμε ὅλοι μας νά ταπεινωθοῦμε εἰλικρινά, νά συναισθανθοῦμε τήν εὐθύνη μας, νά καθάρουμε καί νά ἁγιάσουμε τούς ἑαυτούς μας καί μέ φόβο Θεοῦ ἐργασθοῦμε, ὥστε οἱ Θεολογικές Σχολές μας νά γίνουν θερμοκήπια καί φυτώρια ἁγιασμένων θεολόγων, θεολόγων μέ θερμουργό πίστι, μέ καθαρότητα ζωῆς, μέ ἀγάπη στό Χριστό καί τό Εὐαγγέλιο, μέ φλόγα ἱεραποστολικῆς μαρτυρίας καί ὁμολογίας, μέ πόθο ἁγιασμοῦ καί αἰωνιότητος.

Συγχωρήσατέ με, πόθο ἐκφράζω, δέν συμβουλεύω.

Παναγιώτατε,

Ἐκζητῶν τήν πατρική σας εὐχή, εὔχομαι εὐόδωσι τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐκλεκτῆς Ἡμερίδος καί καρποφόρες ἀποφάσεις.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ἀδελφικῶν ἐν Κυρίῳ χαιρετισμῶν,

Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς