Υγειονομικός σε αναστολή: Οι διοικήσεις των νοσοκομείων μας αντιμετώπισαν ως μιάσματα