Τά τσαρούχια τῶν Εὐζώνων ἐνοχλοῦν τήν Κυρία Πρόεδρο!

Ο «ΤΣΑΡΟΥΧΟΔΡΟΜΟΣ» εἶναι μία σειρά ἀπό ἰδιαίτερες πλάκες στό πεζοδρόμιο πού ἐκτείνεται ἀπό τήν Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ μέχρι τό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου. Τόν ἀκολουθοῦν κατ’ ἐπανάληψιν κάθε ἡμέρα οἱ Εὔζωνοι τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς. Ἡ πορεία τους ἔχει ἕνα τυπικό καί ἕναν συμβολισμό. Ἀλλά αὐτά δέν τά γνωρίζει ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Κάθε λίγα μέτρα, τά τσαρούχια τῶν Εὐζώνων βροντοῦν ρυθμικῶς στόν δρόμο αὐτόν πού συμβολίζει τήν πορεία τοῦ ἔθνους διά τῶν αἰώνων. Καί κάθε κτύπος τοῦ τσαρουχιοῦ στό ἔδαφος εἶναι μήνυμα. Πρός ὅσους ἐπέρασαν καί πρός ὅσους ἔπεσαν. Ὁ βρόντος τοῦ τσαρουχιοῦ λέει πρός ὅσους ἐπότισαν μέ τό αἷμα τους τήν ἑλληνική γῆ πώς ὁ ἀγών συνεχίζεται. Πώς καί σήμερα ὑπάρχουν ἄξιοι Ἕλληνες πού τιμοῦν τήν φουστανέλλα καί βροντοῦν τά τσαρούχια. Ἀλλά αὐτά δέν τά γνωρίζει ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Οἱ Εὔζωνοι, κάθε φορά πού διανύουν τόν «τσαρουχόδρομο», εἶναι οἱ ἀγγελιαφόροι τῶν σημερινῶν γενεῶν τῶν Ἑλλήνων πρός ὅσους πέρασαν καί πρός ὅσους θά ἔλθουν, ὅτι σέ αὐτήν τήν γωνιά τῆς γῆς ὁ Ἑλληνισμός πατᾶ μέ στιβαρά βήματα. Ἀλλά αὐτά δέν τά γνωρίζει ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἡ Πρόεδρος γνωρίζει μόνον ὅτι ὁ ἦχος τοῦ τσαρουχιοῦ τήν ἐνοχλεῖ. Δέν τήν ἀφήνει νά κοιμηθεῖ. Ἔτσι εἶναι κάτι μῆνες τώρα, πού ἔδωσε ἐντολή ἀπό τίς ὀκτώ τό βράδυ μέχρι τίς ὀκτώ τό πρωί νά μήν βροντοῦν τά τσαρούχια. Νά μήν δίδεται τό μεταφυσικό μήνυμα πρός τούς πεσόντες τοῦ Ἔθνους. Νά μήν κάνουν τίς προβλεπόμενες κινήσεις οἱ Εὔζωνοι πού φρουροῦν τό Προεδρικό Μέγαρο. Οἱ Εὔζωνοι πού φρουροῦν τήν διαχρονική συνέχεια τῆς ἀνωτάτης ἡγεσίας τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους. Καί αὐτό, γιατί ἡ Πρόεδρος θέλει νά κοιμᾶται. Καί τά τσαρούχια ταράσσουν τόν ὕπνο της!
Ἔχει ἆρά γε συναίσθηση ὅλων αὐτῶν πού πιό πάνω ἀναφέραμε; Συναισθάνεται τούς ἱερούς συμβολισμούς στούς ὁποίους ἐκ τῆς θέσεώς της ἀπαιτεῖται νά μετέχει;

Πολλές φορές, δυστυχῶς, ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἔχει δείξει ὅτι δέν ἔχει συναίσθηση τῆς σοβαρότητος τῶν καθηκόντων της. Ξεκινῶντας ἀπό τήν ἀπονομή παρασήμων σέ ἄτομα περιθωριακά, μέ τά ὁποῖα δέν θά ἔπρεπε νά ἀσχολούμεθα, γιά νά φθάσουμε στίς –τοὐλάχιστον ἀτυχεῖς– ἐνδυματολογικές ἐπιλογές της.

Προσφάτως, ἔγινε θόρυβος γιά τό μαξιλάρι πού «κοσμεῖ» τό γραφεῖο τῆς κ. Σακελλαροπούλου μέ ἀπεικόνιση τῆς ἰδίας καί τῆς γάτας της! Ἔτσι, τό πανελλήνιον ἔμαθε ὅτι ἡ γάτα ὀνομάζεται Καλυψώ. Αὐτό πού δέν ἔμαθε ἡ κοινή γνώμη εἶναι ὅτι ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπαξιοῖ νά ἀναλάβει τά ἔξοδα τοῦ εὖ ζῆν τοῦ κατοικιδίου της καί ἔχει τήν ἀξίωση νά τήν παρακολουθεῖ στρατιωτικός κτηνίατρος! Ὅσο γιά τήν ναρκισσιστική αἰσθητική πού ἀναδεικνύει τό νά ἔχει κανείς στό γραφεῖο του ἀπεικόνιση τοῦ ἑαυτοῦ του, θά ἀποφύγουμε οἱονδήποτε σχολιασμό. Ἀπάδει πρός τόν θεσμό τόν ὁποῖο ἐκπροσωπεῖ ἡ κ. Σακελλαροπούλου. Ἀλλά, δυστυχῶς, δέν τελειώνουν ἐδῶ τά ἀτοπήματα. Προσφάτως, στήν Ὕδρα, ὅπου ἑορτάσθηκαν τά Μιαούλεια, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δέν ἔδειξε νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ λόγος τῆς παρουσίας της ἐκεῖ ἦταν γιά νά τιμηθοῦν οἱ ἥρωες τοῦ κατά θάλασσαν ἀγῶνος τοῦ 1821. Δέν ἔγιναν τά Μιαούλεια γιά αὐτήν, ἡ ὁποία εἶχε τήν ἀξίωση νά παραβάλει στό μικρό λιμάνι τοῦ νησιοῦ ἡ πυραυλάκατος τοῦ Πολεμικοῦ γιά νά τήν ἀποβιβάσει. Ὅσοι γνωρίζουν ἀπό πλοῖα καί λιμάνια ἀντιλαμβάνονται τήν δυσκολία καί τόν κίνδυνο πού ἐνεῖχε αὐτή ἡ «μανούβρα». Καί ὅλα αὐτά γιά νά μήν κατέβει ἡ κ. Σακελλαροπούλου στήν πετρελαιάκατο, μέ τήν ὁποία εἶχε προγραμματισθεῖ ἡ μεταφορά καί ἀποβίβασίς της. Θά λέγαμε ὅτι ἡ κάθοδος ἀπό τήν κλίμακα τοῦ πλοίου δέν συνιστᾶται, ὅταν οἱ κυρίες φοροῦν ψηλοτάκουνες γόβες. Μόνο πού ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δέν μᾶς ἔχει συνηθίσει σέ τέτοιες στυλιστικές ἐπιλογές.

Πηγή