Στέλνουν τούς Βορειοηπειρῶτες νά ψηφίσουν στήν… Σόφια τῆς Βουλγαρίας!

Ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ὑπονομεύει τήν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος τῶν ἀδελφῶν μας – Τί φοβᾶται;

Μπορεῖ νά εἶναι κάτι τόσο ἁπλό; Μπορεῖ νά πρόκειται ἁπλῶς γιά «γραφειοκρατικό» λάθος; Καί ἔτσι ἀκόμη νά εἶναι, ξεπερνᾶ τά ὅρια. Στό πλαίσιο τῆς ὀργανώσεως τῶν διαδικασιῶν γιά τήν ψῆφο τῶν ἀποδήμων Ἑλλήνων, τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀπεφάσισε νά στείλει τούς Βορειοηπειρῶτες νά ψηφίσουν στήν… Σόφια! Νά διανύσουν, δηλαδή, ἀπόσταση 700 χιλιομέτρων, μέσῳ Ἑλλάδος μάλιστα, γιά νά φθάσουν μετά ἐννέα ὧρες στήν πρωτεύουσα τῆς Βουλγαρίας. Καί, βεβαίως, ἄλλες ἐννέα ὧρες γιά νά ἐπιστρέψουν στά σπίτια τους, στά Τίρανα ἤ στό Ἀργυρόκαστρο.

Πράγματι, οἱ περιοχές τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐκρίθησαν ἀπό τό ὑπουργεῖο ὡς «πόλεις ὅπου δέν συγκροτεῖται ἐκλογικό τμῆμα λόγῳ περιορισμένου ἀριθμοῦ αἰτήσεων ἤ εἰδικῶν σέ κάθε διπλωματική περιφέρεια συνθηκῶν». Καί δέν εὑρέθη κανείς νά σκεφθεῖ ὅτι θά ἦταν πολύ ἁπλούστερο καί ὀλιγώτερο χρονοβόρο νά διαμορφωθεῖ στά Ἰωάννινα, στήν πρωτεύουσα τῆς Ἠπείρου, τό ἐκλογικό τμῆμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν;

Καί αὐτό, ὅμως, εἶναι δευτερεῦον ζήτημα. Ἀκριβῶς λόγῳ τῶν «εἰδικῶν συνθηκῶν» πού ἐπικρατοῦν στήν Βόρειο Ἤπειρο, θά ἔπρεπε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά κάνει τά ἀδύνατα δυνατά, προκειμένου οἱ Βορειοηπειρῶτες νά ψηφίσουν κοντά στά σπίτια τους. Ἐντός τῶν ἑλληνικῶν περιοχῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου. Δέν μποροῦμε νά πιστεύσουμε ὅτι δέν κατοικοῦν ἀρκετοί Ἕλληνες στήν Βόρειο Ἤπειρο, ὥστε νά μποροῦν νά ἔχουν ἕνα δικό τους ἐκλογικό τμῆμα. Στά Τίρανα ἤ στό Ἀργυρόκαστρο. Ἄλλως τε, οἱ Βορειοηπειρῶτες δέν εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι οἱ Ἕλληνες πού ἔχουν μεταναστεύσει στίς ΗΠΑ ἤ τήν Αὐστραλία. Εἶναι Ἕλληνες αὐτόχθονες στά χωριά καί στίς πόλεις τους. Μέ δικαιώματα αὐτονομίας πού ἔχουν καθιερωθεῖ διά τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας καί τά ὁποῖα ἡ ἀλβανική Κυβέρνησις συστηματικῶς παραβιάζει.

Τί συμβαίνει, λοιπόν; Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, ἡ ὁποία δέν ἔχει κάνει τίποτε γιά τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τώρα τούς ἐπιβάλλει ἐπαχθεῖς διαδικασίες, προκειμένου νά ψηφίσουν στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Κάποιος καχύποπτος θά μποροῦσε νά ὑποθέσει ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει σχέδιο πού ἀποσκοπεῖ νά τούς ἐξωθήσει νά ἐγκαταλείψουν τίς ἑστίες καί νά ἀφήσουν τίς ἀκτές τῆς Βορείου Ἠπείρου «ἐλεύθερες» πρός ἀξιοποίησιν ἀπό τό καθεστώς τοῦ Ἔντι Ράμα. Πῶς νά δεχθοῦμε ὅτι τό γεγονός πώς τούς στέλνουν νά ψηφίσουν στήν Σόφια, εἶναι ἁπλῶς «γραφειοκρατικό λάθος»;

Οἱ ἴδιοι οἱ Βορειοηπειρῶτες ἔχουν χαρακτηρίσει «Γολγοθᾶ» (σχετική ἀνάρτησις στόν δικτυακό τόπο Himara.gr) τήν διαδικασία τῆς αἰτήσεως, γιά νά ψηφίσουν στίς ἐθνικές ἐκλογές, θεωροῦν ὅτι ἤδη τό ἐκλογικό δικαίωμά τους ἔχει ὑπονομευθεῖ.

Ἀρχικῶς, ὅσοι ὁλοκλήρωσαν τήν αἴτησή τους, γιά νά μπορέσουν νά ψηφίσουν στό προξενεῖο τοῦ Ἀργυροκάστρου ἤ τῶν Τιράνων, ἐπληροφορήθησαν ὅτι ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐνημέρωσις τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων καί συμπεριελήφθησαν σέ αὐτούς.

Λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, συγκεκριμένα τήν Μεγάλη Πέμπτη, ἔλαβαν νέα ἐνημέρωση ὅτι δέν θά λειτουργήσει ἐκλογικό κέντρο στό Ἀργυρόκαστρο καί τά Τίρανα, ὁπότε αὐτομάτως τό σύστημα τούς κατένειμε στό προξενεῖο τῆς Σόφιας στήν Βουλγαρία.

Τοῦτο ἐσχολιάσθη σκωπτικῶς ἀπό τό Himara.gr ὡς ἀκολούθως:

«Κάποιος φωστῆρας σκέφτηκε ὅτι ὁ κάτοικος τῆς Δρόπολης, πού τό χωριό του ἀπέχει μισή ὥρα ἀπό τό ἐκλογικό κέντρο τοῦ Δελβινακίου π.χ., ἤ τῆς Χιμάρας, πού ἀπέχει δύο ὧρες ἀπό τήν Σαγιάδα, εἶναι προτιμότερο νά πάει νά ψηφίσει στήν Σόφια τῆς Βουλγαρίας, κάνοντας ὁδικό ταξίδι 9 ὡρῶν γιά νά διανύσει 700 χλμ., ἔχοντας ἐν τῷ μεταξύ προσπεράσει δεκάδες ἐκλογικά κέντρα ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, ὡς ὑποχρεωτικό μέρος τῆς διαδρομῆς».

Ἀναφέρεται ἀκόμη ὅτι: «Στήν Βόρειο Ἤπειρο ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν ἀλβανική ἐπικράτεια ζοῦν δεκάδες χιλιάδες Ἕλληνες, πού ἔχουν τά ἐκλογικά τους δικαιώματα σέ διάφορες περιφέρειες τῆς Ἑλλάδας. Ὅσοι ἀπό αὐτούς συμμετέχουν στίς ἐθνικές ἐκλογές, ἀσκοῦν τό δικαίωμά τους ὡς ἑτεροδημότες οὐσιαστικά, μεταβαίνοντας κάθε φορά στά ἐκλογικά κέντρα πού εἶναι ἐγγεγραμμένοι, ἐπωμιζόμενοι ἕνα σημαντικό καί γιά πολλούς δυσβάσταχτο κόστος.

Ὁλοκληρώνοντας τήν δαιδαλώδη διαδικασία, πού θά τούς ἔδινε τήν δυνατότητα νά ψηφίσουν κοντά στόν τόπο διαμονῆς τους, βρέθηκαν οὐσιαστικά ἐκτός ἐκλογικοῦ καταλόγου, ἀφοῦ προφανῶς κανείς δέν θά μποροῦσε νά μεταβεῖ στήν Σόφια γιά νά ψηφίσει. Ἔχασαν, ἔτσι, τήν δυνατότητα πού εἶχαν στίς προηγούμενες ἐκλογικές ἀναμετρήσεις, νά ἀσκήσουν τό ἐκλογικό τους δικαίωμα στήν Ἀθήνα, τά Γιάννενα, τήν Θεσσαλονίκη ἤ ὅπου ἀλλοῦ εἶναι ἐγγεγραμμένοι. Προφανῶς πέραν τοῦ γελοίου τοῦ θέματος, τίθεται στό σημεῖο αὐτό θέμα νομιμότητας τῆς ὅλης διαδικασίας ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν. Ἄν καί ὑπῆρξε ἐνημέρωση περί δυνατότητας αἴτησης ἀκύρωσης, δέν γνωρίζουμε πόσοι ἀπό τούς ἐνδιαφερόμενους τήν ἔλαβαν ἐγκαίρως καί μπόρεσαν νά τήν ὁλοκληρώσουν, καθώς ἡ ὅλη διαδικασία δέν εἶναι τό πιό εὔκολο πρᾶγμα».

Θά ἐπανέλθουμε, λοιπόν, στό ἐρώτημα: Ποιοί καί γιατί ὑπονόμευσαν τό ἐκλογικό δικαίωμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας;

estianews