ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

 

Κομ­βι­κὸ ση­μεῖ­ο γιὰ τὴν δι­α­τή­ρη­ση τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας εἶ­ναι ἡ δι­α­τή­ρη­ση τῆς ἐ­θνι­κῆς μας ταυ­τό­τη­τας, ἡ ὁ­ποί­α συ­νε­πά­γε­ται τὴν σω­στὴ ἐκ­μά­θη­ση τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς γλώσ­σας καὶ ἱ­στο­ρί­ας, μί­α δι­α­δι­κα­σί­α ποὺ ξε­κι­νᾶ μὲ τὰ πρῶ­τα ἀ­κού­σμα­τα στὸ σπί­τι καὶ ὁ­λο­κλη­ρώ­νε­ται μὲ τὴν δι­δα­σκα­λί­α της στὸ προ­σφε­ρό­με­νο ἐκ­παι­δευ­τι­κὸ σύ­στη­μα.

 

Ἡ ἀ­να­δι­άρ­θρω­ση τῆς ἐκ­παι­δευ­τι­κῆς πο­λι­τι­κῆς σὲ ὅ­,τι ἀ­φο­ρᾶ τὰ σχο­λεῖ­α τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας εἶ­ναι πρω­τί­στως εὐ­θύ­νη τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Πο­λι­τεί­ας, συ­νε­πι­κου­ρού­με­νη καὶ σὲ ἀ­γα­στὴ συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὸν Ἑλ­λη­νι­σμὸ σὲ κά­θε πε­ρι­ο­χὴ τοῦ κό­σμου, γνώ­στη τῶν ἰ­δι­αί­τε­ρων συν­θη­κῶν λει­τουρ­γί­ας τῶν σχο­λεί­ων, ἀλ­λὰ καὶ τῶν ἰ­δι­αι­τε­ρο­τή­των τοῦ κοι­νω­νι­κοῦ καὶ πο­λι­τι­σμι­κοῦ πλαι­σί­ου μέ­σα στὸ ὁ­ποῖ­ο αὐ­τὰ λει­τουρ­γοῦν.

 

 

Βά­σει τῶν ἀ­ναγ­κῶν ποὺ ἔ­χουν κα­τα­γρα­φεῖ, τὸ ζη­τού­με­νο εἶ­ναι ἡ ἀ­να­βάθ­μι­ση τῆς λει­τουρ­γί­ας τῶν σχο­λι­κῶν μο­νά­δων. Εἶ­ναι πλέ­ον και­ρὸς τὰ σχο­λεῖ­α μας νὰ γί­νουν πα­ρά­δειγ­μα πρὸς μί­μη­ση. Καὶ γιὰ τὸ ζή­τη­μα αὐ­τὸ πρέ­πει νὰ ὑ­πάρ­ξει σω­στὴ συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ της Ἑλ­λη­νι­κῆς Πο­λι­τεί­ας καὶ τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας.

Μὲ αὐ­τὸ ὡς δε­δο­μέ­νο, σᾶς πα­ρα­θέ­τω τὶς προ­τά­σεις μου σὲ ὅ­τι ἀ­φο­ρᾶ τὴν Ἑλ­λη­νό­γλωσ­ση Ἐκ­παί­δευ­ση.

 

-Ἀ­να­βάθ­μι­ση τοῦ πε­ρι­ε­χο­μέ­νου σπου­δῶν γιὰ τὰ ἑλ­λη­νι­κὰ σχο­λεῖ­α τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ, λαμ­βά­νον­τας ὑ­πό­ψη τὶς ἀ­νάγ­κες τῆς νέ­ας γε­νιᾶς, ὥ­στε νὰ τὴν προ­σελ­κύ­σου­με.

 

-Σο­βα­ρὴ ἀ­ξι­ο­λό­γη­ση καὶ χρη­στὴ δι­α­χεί­ρι­ση τῶν κον­δυ­λί­ων ποὺ δι­α­τί­θεν­ται γιὰ τὴν ἐκ­παί­δευ­ση σὲ ἐ­τή­σι­α βά­ση.

 

-Ἐ­φαρ­μο­γὴ νέ­ου κα­θε­στῶ­τος στὶς ἀ­πο­σπά­σεις ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν μὲ βά­σει τὶς πραγ­μα­τι­κὲς ἀ­νάγ­κες τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας καὶ τῶν σχο­λι­κῶν μο­νά­δων.

 

-Προ­ώ­θη­ση τοῦ μον­τέ­λου τῶν δί­γλωσ­σων σχο­λεί­ων καὶ στή­ρι­ξη πρω­το­βου­λι­ῶν ποὺ ἔ­χουν ἀ­πο­δει­χθεῖ ἐ­πι­τυ­χη­μέ­να ἐκ­παι­δευ­τι­κὰ μον­τέ­λα, ὅ­πως εἶ­ναι τὰ σχο­λεῖ­α charter στὶς ΗΠΑ.

 

-Στή­ρι­ξη τῶν ἤ­δη ὑ­παρ­χόν­των σχο­λι­κῶν ὑ­πο­δο­μῶν, ὅ­πως εἶ­ναι τὰ ἑλ­λη­νι­κὰ σχο­λεῖ­α ποὺ ἐ­πο­πτεύ­ει ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α σὲ ΗΠΑ, Κα­να­δὰ καὶ Αὐ­στρα­λί­α. Τὰ σχο­λεῖ­α αὐ­τὰ κα­λύ­πτουν τὶς ἐκ­παι­δευ­τι­κὲς ἀ­νάγ­κες κοι­νο­τή­των σὲ ἀ­πο­μα­κρυ­σμέ­νες γε­ω­γρα­φι­κὰ πε­ρι­ο­χὲς σὲ ὁ­λό­κλη­ρη τὴν ἀ­με­ρι­κα­νι­κὴ ἤ­πει­ρο καὶ τὴν Αὐ­στρα­λί­α καὶ ἀ­ξι­ο­ποι­οῦν ὁ­μο­γε­νεῖς ἐκ­παι­δευ­τι­κούς. Τὰ σχο­λεῖ­α αὐ­τὰ  χρει­ά­ζον­ται ἐ­παρ­κῆ στε­λέ­χω­ση μὲ κα­ταρ­τι­σμέ­νο ἐκ­παι­δευ­τι­κὸ δυ­να­μι­κὸ καὶ ἀ­νά­λο­γο ὑ­λι­κό.

 

-Ἡ προ­ώ­θη­ση ἔν­τα­ξης τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς γλώσ­σας στὸ ὡ­ρο­λό­γι­ο πρό­γραμ­μα τῶν ἄλ­λων χω­ρῶν μὲ τὴν ὑ­πο­γρα­φὴ δι­α­κρα­τι­κῶν συμ­φω­νι­ῶν.

Τὸ πρό­σφα­το ἐ­πι­τυ­χη­μέ­νο πα­ρά­δειγ­μα τῆς Αὐ­στρα­λί­ας, ἀ­πο­κλει­στι­κὰ μί­α κα­τά­κτη­ση τῆς ὀρ­γα­νω­μέ­νης προ­σπά­θει­ας τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας, μπο­ρεῖ νὰ ἀ­πο­τε­λέ­σει πα­ρά­δειγ­μα πρὸς μί­μη­ση.

 

-Ἡ συ­νε­χὴς ἐ­πι­μόρ­φω­ση τῶν ἀ­πο­σπα­σμέ­νων ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν, ἀλ­λὰ καὶ ἡ ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση ὁ­μο­γε­νῶν γιὰ τὴν δι­δα­σκα­λί­α τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς γλώσ­σας, μέ­σα ἀ­πὸ τὴν ἐξ’ ἀ­πο­στά­σε­ως ἐ­πι­μόρ­φω­ση καὶ τὴν μει­κτὴ μέ­θο­δο ἐ­πι­μόρ­φω­σης.

Ἡ ἐ­πι­λο­γὴ τῶν ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν ποὺ προ­σφέ­ρουν τὶς ὑ­πη­ρε­σί­ες τους στὴν Ὁ­μο­γέ­νει­α θὰ πρέ­πει νὰ γί­νε­ται μὲ βά­ση τὴν γνώ­ση τῆς γλώσ­σας τῆς χώ­ρας ὅ­που θὰ ἐρ­γα­στοῦν ἀλ­λὰ καὶ βά­ση τῆς γνώ­σης τοῦ πο­λι­τι­στι­κοῦ καὶ κοι­νω­νι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος τῆς χώ­ρας ὅ­που θὰ κλη­θοῦν νὰ δι­δά­ξουν. Πρέ­πει νὰ γνω­ρί­ζουν τὶς ἰ­δι­αί­τε­ρες ἀ­νάγ­κες καὶ τὰ προ­βλή­μα­τα ποὺ ἀν­τι­με­τω­πί­ζουν οἱ ὁ­μο­γε­νεῖς.

 

Βα­σι­κὸ στοι­χεῖ­ο εἶ­ναι ἡ ἀ­γα­στὴ συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξὺ τῶν συν­το­νι­στῶν ἐκ­παί­δευ­σης καὶ τῶν Ὁ­μο­γε­νει­α­κῶν φο­ρέ­ων ποὺ στη­ρί­ζουν τὰ σχο­λεῖ­α ἀλ­λὰ καὶ τῶν συλ­λό­γων γο­νέ­ων καὶ κη­δε­μό­νων ὅ­που αὐ­τοὶ ὑ­πάρ­χουν.

 

Γιὰ τὶς ἀ­πο­μα­κρυ­σμέ­νες γε­ω­γρα­φι­κὰ πε­ρι­ο­χές, ἀλ­λὰ μὲ ζων­τα­νὸ τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον γιὰ τὴν ἐκ­μά­θη­ση τῶν Ἑλ­λη­νι­κῶν πε­ρι­ο­χές, θὰ πρέ­πει νὰ δι­ευ­θε­τη­θεῖ τὸ ζή­τη­μα τῆς ἀ­πό­σπα­σης Ἑλ­λή­νων ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν, κα­θὼς πα­ρα­τη­ρεῖ­ται τὸ πρό­βλη­μα ἔλ­λει­ψης ἀ­πο­σπα­σμέ­νων ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν, καὶ μι­λῶ γιὰ χῶ­ρες ὅ­πως εἶ­ναι τὸ Ἀ­ζερ­μπα­ϊ­τζάν, ἡ Ἀρ­με­νί­α, ὁ Καύ­κα­σος, ἡ Λευ­κο­ρω­σί­α, ἡ Γε­ωρ­γί­α, καὶ ἄλ­λες χῶ­ρες τῆς πρώ­ην ΕΣΣΔ, ἀλ­λὰ καὶ χῶ­ρες τῆς Λα­τι­νι­κῆς Ἀ­με­ρι­κῆς.

 

-Ἡ ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τοῦ δυ­να­μι­κοῦ τῶν Ὁ­μο­γε­νῶν ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν.

Σὲ αὐ­τοὺς θὰ πρέ­πει νὰ δο­θεῖ ἡ δυ­να­τό­τη­τα μέ­σω τῆς ἐ­νί­σχυ­σης τοῦ προ­γράμ­μα­τος ὑ­πο­τρο­φι­ῶν νὰ φοι­τοῦν στὴν Ἑλ­λά­δα καὶ νὰ ἐ­πι­στρέ­φουν στὶς χῶ­ρες τους γιὰ νὰ δι­δά­ξουν. Ἔ­τσι, θὰ δι­α­τη­ρη­θεῖ ὑ­ψη­λὸ τὸ ἐ­πί­πε­δό της προ­σφε­ρό­με­νης γνώ­σης. Ὁ­μο­γε­νεῖς δά­σκα­λοι ὑ­πάρ­χουν παν­τοῦ καὶ κά­νουν πο­λὺ με­γά­λο ἔρ­γο. Εἰ­δι­κό­τε­ρα προ­τεί­νω τὴν τρο­πο­ποί­η­ση τοῦ ἑ­πτά­μη­νου προ­γράμ­μα­τος τοῦ ΙΚΥ, ὥ­στε νὰ  δί­νε­ται ἡ προ­τε­ραι­ό­τη­τα συμ­με­το­χῆς σὲ ὑ­πο­ψή­φι­ους της Ἑλ­λη­νι­κῆς γλώσ­σας ἀ­πὸ πε­ρι­ο­χὲς μὲ ἔλ­λει­ψη δα­σκά­λων.

 

-Ὀρ­γά­νω­ση τῆς φοί­τη­σης στὰ ΑΕΙ τῆς Ἑλ­λά­δας στὴν εἰ­δι­κό­τη­τα «Κα­θη­γη­τὴς τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Γλώσ­σας» γιὰ τοὺς ἀ­πό­φοι­τους ἀ­πὸ τὰ σχο­λεῖ­α τῶν χω­ρῶν ὅ­που δι­α­βι­οῦν ὁ­μο­γε­νεῖς, ὥ­στε στὴν συ­νέ­χει­α νὰ ἔ­χουν τὴν δυ­να­τό­τη­τα νὰ ἐρ­γα­στοῦν μὲ σύμ­βα­ση σὲ σχο­λεῖ­α τῶν τό­πων δι­α­μο­νῆς τους.

Γιὰ τοὺς Ὁ­μο­γε­νεῖς ἐκ­παι­δευ­τι­κοὺς ποὺ ἤ­δη ἐ­δῶ καὶ πολ­λὰ χρό­νι­α δι­δά­σκουν στὰ ἀ­πο­γευ­μα­τι­νὰ καὶ σαβ­βα­τια­νὰ Ἑλ­λη­νι­κὰ σχο­λεῖ­α, ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ Πο­λι­τεί­α μπο­ρεῖ νὰ με­ρι­μνή­σει ὥ­στε νὰ ἀ­πο­κτή­σουν δι­καί­ω­μα στὴν ἀ­σφά­λι­ση καὶ στὴν σύν­τα­ξη, ὅ­πως ἀ­κρι­βῶς καὶ οἱ ἀ­πο­σπα­σμέ­νοι.

 

-Ἡ ἀ­να­βάθ­μι­ση τῶν πτυ­χί­ων τῆς ἑλ­λη­νό­γλωσ­σης ἐκ­παί­δευ­σης, ὥ­στε τὰ πτυ­χί­α νὰ ἀ­να­γνω­ρί­ζον­ται καὶ στὴν Ἑλ­λά­δα.

 

-Ἡ ἐ­πί­λυ­ση προ­βλη­μά­των ποὺ σχε­τί­ζον­ται μὲ τὶς κτη­ρι­α­κὲς ὑ­πο­δο­μές, ὅ­που αὐ­τὸ εἶ­ναι ἀ­ναγ­καί­α.

 

-Ἡ αὔ­ξη­ση τῶν Ἐ­ξε­τα­στι­κῶν Κέν­τρων γιὰ τὴν δι­ε­νέρ­γει­α τῶν ἐ­ξε­τά­σε­ων ἑλ­λη­νο­μά­θει­ας καὶ τῆς ἀ­πό­δο­σης τοῦ Πι­στο­ποι­η­τι­κοῦ Ἑλ­λη­νο­μά­θει­ας.

-Ἡ ἐ­νί­σχυ­ση προ­γραμ­μά­των καὶ ἡ συ­νερ­γα­σί­α μὲ ἱ­δρύ­μα­τα τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ γιὰ τὴν δι­δα­χὴ καὶ δι­δα­σκα­λί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς γλώσ­σας ὄ­χι μό­νον στὴν δεύ­τε­ρη καὶ τρί­τη γε­νιὰ, ἀλ­λὰ καὶ σὲ ἀλ­λο­δα­ποὺς καὶ ὡς δεύ­τε­ρη ἢ ξέ­νη γλώσ­σα.

 

-Ἡ δη­μι­ουρ­γί­α φο­ρέ­ων, κα­τὰ τὰ πρό­τυ­πα τῶν ἰν­στι­τού­των «Γκαῖ­τε» τῆς Γερ­μα­νί­ας, «Θερ­βάν­τες» τῆς Ἱ­σπα­νί­ας κ.α., ὥ­στε νὰ ἐ­πι­τυγ­χά­νε­ται ἡ δι­είσ­δυ­ση καὶ προ­ώ­θη­ση τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ πο­λι­τι­σμοῦ στὶς το­πι­κὲς κοι­νω­νί­ες.

-Ἡ κα­τάρ­τι­ση ἐκ­παι­δευ­τι­κοῦ ὑ­λι­κοῦ προ­σαρ­μο­σμέ­νο στὶς ἀ­νάγ­κες τῆς νέ­ας γε­νιᾶς τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας, ἀλ­λὰ καὶ σύμ­φω­να μὲ τὶς ἰ­δι­αι­τε­ρό­τη­τες τῆς κά­θε γε­ω­γρα­φι­κῆς πε­ρι­ο­χῆς. Ἐ­πί­σης, ἡ κα­τάρ­τι­ση ἐγ­χει­ρι­δί­ων ὄ­χι μό­νον γιὰ ἀγ­γλό­φω­νους ἀλ­λὰ καὶ ἱ­σπα­νό­φω­νους.

 

-Ἡ μέ­ρι­μνα γιὰ τὴν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κὴ ἀ­πο­κα­τά­στα­ση τῶν παι­διῶν ποὺ φοι­τοῦν σὲ σχο­λεῖ­α τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας, εἴ­τε στὴν  Ἑλ­λά­δα εἴ­τε στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό.

 

-Ἡ δη­μι­ουρ­γί­α ἐ­πι­μορ­φω­τι­κῶν ντο­κι­μαν­τὲρ ὑ­πο­τι­τλι­σμέ­νων σὲ γλῶσ­σες ποὺ κα­λύ­πτουν τὸν μα­θη­τι­κὸ πλη­θυ­σμὸ τῆς Ὁ­μο­γέ­νει­ας, τὰ ὁποῖα προ­βάλ­λουν τὴν ἱ­στο­ρί­α καὶ τὸν πο­λι­τι­σμό μας.

 

-Νὰ ση­μει­ώ­σω ὅ­τι ἀ­πὸ πλευ­ρᾶς τοῦ ὑ­πουρ­γεί­ου, πρέ­πει νὰ ὑ­πάρ­ξει εἰ­δι­κὴ μέ­ρι­μνα γιὰ τὶς ἐκ­παι­δευ­τι­κὲς ἀ­νάγ­κες τῶν μα­θη­τῶν τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς μει­ο­νό­τη­τας στὴν Ἀλ­βα­νί­α ἀλ­λὰ καὶ στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη. Στὶς δύ­ο αὐ­τὲς πε­ρι­ο­χὲς ἔ­χουν ἀ­να­φερ­θεῖ πολ­λὰ προ­βλή­μα­τα ποὺ ἔ­χουν νὰ κά­νουν κυ­ρί­ως μὲ τὴν ἔλ­λει­ψη κτη­ρι­α­κὴς ὑ­πο­δο­μῆς, ἐκ­παι­δευ­τι­κοῦ προ­σω­πι­κοῦ καὶ ὑ­λι­κοῦ.

Ὁ Ἑλ­λη­νι­σμὸς ἐ­κεῖ, δο­κι­μά­ζε­ται σκλη­ρὰ καὶ χρει­ά­ζε­ται νὰ ὑ­πάρ­ξει πο­λι­τι­κὴ βού­λη­ση γιὰ τὴν δι­ευ­θέ­τη­ση καὶ τοῦ ἐκ­παι­δευ­τι­κοῦ ζη­τή­μα­τος.

 

 

-Στὴν τρι­το­βάθ­μι­α ἐκ­παί­δευ­ση εἶ­ναι ἐ­πι­τα­κτι­κὴ ἡ ἀ­νάγ­κη τῆς δι­α­τή­ρη­σης τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς πα­ρου­σί­ας, τῆς ἐ­πι­βί­ω­σης τῶν τμη­μά­των, προ­γραμ­μά­των καὶ ἑ­δρῶν Ἑλ­λη­νι­κῶν σπου­δῶν ὡς ἄ­με­σος στό­χος καὶ κα­τό­πιν ἡ καλ­λι­έρ­γει­α τοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος ἀ­νά­με­σα σὲ Ἕλ­λη­νες καὶ ξέ­νους φοι­τη­τὲς γιὰ τὴν πα­ρα­κο­λού­θη­ση σπου­δῶν στὰ νέ­α καὶ ἀρ­χαί­α Ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ τὴν ἱ­στο­ρί­α.

Πρέ­πει νὰ ἐ­πι­δι­ω­χθεῖ ἡ ἐ­νί­σχυ­ση τῆς ἐ­ρευ­νη­τι­κῆς δρα­στη­ρι­ό­τη­τας τῶν ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κῶν σὲ ὅ­,τι ἀ­φο­ρᾶ τὴν ἀρ­χαί­α, βυ­ζαν­τι­νὴ καὶ νέ­α Ἑλ­λη­νι­κὴ γλώσ­σα, λο­γο­τε­χνί­α καὶ ἱ­στο­ρί­α. Ἡ ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῶν πτυ­χί­ων τῶν Ὁ­μο­γε­νῶν μας ἀ­πὸ σχο­λεῖ­α τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ, ὥ­στε νὰ μπο­ροῦν νὰ εἰ­σα­χθοῦν σὲ πα­νε­πι­στή­μι­α τῆς Ἑλ­λά­δας καὶ νὰ φοι­τή­σουν.

 

-Ἡ αὔ­ξη­ση τοῦ ἀ­ριθ­μοῦ τῶν εἰ­σα­κτέ­ων ἑλ­λη­νο­παί­δων τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ.

 

-Ἡ ἐ­νί­σχυ­ση προ­γραμ­μά­των γνω­ρι­μί­ας τῶν Ὁ­μο­γε­νῶν μὲ τὴν Ἑλ­λά­δα, μέ­σω τῶν ἐ­πὶ τό­που ἐ­πι­σκέ­ψε­ων. Ἡ γνω­ρι­μί­α μὲ τὴν Ἑλ­λά­δα μὲ συ­χνὲς ἐ­πι­σκέ­ψεις, καθὼς  ἔ­χει ἀ­πο­δει­χτεῖ ὅ­τι τὰ παι­διὰ ποὺ ἐ­πι­σκέ­πτον­ται τὴν Ἑλ­λά­δα ἐκ­δη­λώ­νουν συ­χνό­τε­ρα τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον νὰ μά­θουν τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ γλώσ­σα. Ἐ­νι­σχύ­ουν τοὺς συ­ναι­σθη­μα­τι­κούς τους δε­σμοὺς μὲ τὴν πα­τρί­δα τῶν προ­γό­νων τους.

Τὰ προ­γράμ­μα­τα Φι­λο­ξε­νί­ας ποὺ δι­ορ­γα­νώ­νει κά­θε χρό­νο τὸ ὑ­πουρ­γεῖ­ο Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν μέ­σω τῆς Γε­νι­κῆς Γραμ­μα­τεί­ας Ἀ­πό­δη­μου Ἑλ­λη­νι­σμοῦ ΓΓΑΕ ἀλ­λὰ καὶ οἱ Δῆ­μοι καὶ οἱ Νο­μαρ­χί­ες τῆς Ἑλ­λά­δος λει­τουρ­γοῦν μὲ ἐ­πι­τυ­χί­α γιὰ πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πὸ δέ­κα χρό­νι­α. Ἐ­δῶ θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ γί­νουν καὶ πε­ρισ­σό­τε­ρα προ­γράμ­μα­τα καὶ νὰ ἔρ­θει καὶ με­γα­λύ­τε­ρος ἀ­ριθ­μὸς νέ­ων.

 

-Ἡ ἐ­νί­σχυ­ση καὶ δη­μι­ουρ­γί­α πε­ρισ­σό­τε­ρων προ­γραμ­μά­των ἀν­ταλ­λα­γῆς φοι­τη­τῶν ξέ­νων πα­νε­πι­στη­μί­ων.

Πολ­λὰ πα­νε­πι­στή­μι­α τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ δι­ορ­γα­νώ­νουν κά­θε χρό­νο ἐκ­παι­δευ­τι­κὰ προ­γράμ­μα­τα, ὅ­που οἱ συμ­με­τέ­χον­τες μα­θαί­νουν τὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ γλώσ­σα καὶ τὸν πο­λι­τι­σμό. Ἀ­νά­με­σά τους καὶ πολ­λοὶ ξέ­νοι ποὺ ἀ­γα­ποῦν τὴν Ἑλ­λά­δα, οἱ Φι­λέλ­λη­νες, ἕ­να παγ­κό­σμι­ο κί­νη­μα ποὺ μὲ τὴν δι­κή μας πα­ρό­τρυν­ση μπο­ρεῖ νὰ λει­τουρ­γή­σει εὐ­ερ­γε­τι­κὰ γιὰ τὴν Ἑλ­λά­δα. Πρέ­πει νὰ δώ­σου­με τὴν δυ­να­τό­τη­τα νὰ συμ­με­τέ­χουν σὲ τέ­τοια προ­γράμ­μα­τα καὶ ἕλ­λη­νες ἀλ­λὰ καὶ ξέ­νοι φοι­τη­τές.

 

Dr. O.Sarantopoulos      Βι­έν­νη, 09.03.2011

 

Δρ. Ὄλ­γα Σα­ραν­το­πού­λου

Γραμ­μα­τέ­ας Παγ­κο­σμί­ου ΣΑΕ