Οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν τις νέες ψηφιακές ταυτότητες στην νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε την Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας (Μάρτιος 2023) που μεταξύ άλλων αναφέρεται στη λειτουργία συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης των Αμερικανών πολιτών!
Συγκεκριμένα, στον στρατηγικό στόχο 4.5 (“Strategic Objective 4.5”) προτείνεται η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα υποστηρίζει την ψηφιακή ταυτότητα!
Ως δικαιολογητικοί λόγοι για την υιοθέτηση των ψηφιακών ταυτοτήτων αναφέρονται η «ασφαλής πρόσβαση» σε κρατικές υπηρεσίες, η «αξιοπιστία των επικοινωνιών» καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής σε βελτιωμένα συστήματα πληρωμών!

Προς την κατεύθυνση αυτή στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η δημιουργία της ψηφιακής υποδομής απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές και δίνει την προοπτική τη στενής συνεργασίας του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη των στόχων!