Ἡ ἀνατροφή τοῦ παιδιοῦ κατά τήν ἐγκυμοσύνη

Πελαγίας Γούναρη
δασκάλας

Ἡ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ εἶναι τὸ βασικότερο καὶ οὐσιαστικότερο ἔργο κάθε γονέα. Οἱ γονεῖς συμβάλλουν σημαντικὰ στὴ διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρα καὶ τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ δίνοντας τοῦ ἀγάπη, ἐνδιαφέρον, ἀρχές, ἠθικὲς ἀξίες, μαθαίνοντας τοῦ καλοὺς τρόπους, θέτοντας ὅρια καὶ κανόνες καὶ κυρίως φέρνοντας τὸ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν χριστιανικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας μας!

Ὡστόσο, τὸ ἔργο τῆς ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ δὲν ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν ἔλευσή του στὸν κόσμο μὲ τὸν τοκετό. Ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψης τοῦ ἐμβρύου, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται στὴ ζωή! Ἔρευνες ἑκατὸ καὶ πλέον ἐτῶν ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ὁ ρόλος τῶν ἐρεθισμάτων ποὺ δέχεται τὸ ἔμβρυο, καλὰ προστατευμένο στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μήτρας, εἶναι τεράστιος. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἐνδομήτρια ἐμπειρία τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἔχει καθοριστικὸ ἀντίκτυπο στὴ ζωή του ὡς ἐνήλικου.

Τὸ μωρὸ μέσα στὴν κοιλιὰ εἶναι δέκτης τῶν σκέψεων, τῶν συναισθημάτων, τῶν ἀντιλήψεων τῆς μητέρας του, ἀκόμη καὶ τῶν ὅσων συμβαίνουν στὸ ἐξωτερικὸ περιβάλλον. Ἐπηρεάζεται καὶ δομεῖται ἀπὸ τὰ ἐρεθίσματα ποὺ προσλαμβάνει ἡ μαμά του, τὶς συνήθειες καὶ τὶς προτιμήσεις της. Ἄρα, ἡ μήτρα θὰ μποροῦσε σωστὰ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς τὸ πρῶτο σχολεῖο τοῦ παιδιοῦ!

Ἔτσι, δὲν πρέπει νὰ μᾶς προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα ἔμβρυο ποὺ περικυκλώνεται ἀπὸ θυμό, φόβο, ἄγχος καὶ ἀνασφάλεια, θὰ προσαρμοστεῖ σὲ αὐτὰ καὶ θὰ τὰ μεταφέρει καὶ στὴ δική του ζωὴ ἀργότερα. Φαινομενικὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσφαλὲς μέσα στὴν μήτρα, ἀλλὰ εἰσπράττει ὅλα τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα τῆς μητέρας, ὅπως ἄλλωστε εἰσπράττει καὶ τὴν ἀγάπη, τὴν στοργή, τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν ἠρεμία καὶ τὴν πνευματικότητά της, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά! Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τονίζει τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχει κάθε μητέρα σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ζωῆς τῆς κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης. Θὰ πρέπει νὰ φροντίσει νὰ ζεῖ ἐνάρετα, γαλήνια καὶ πνευματικὰ ὥστε νὰ ὠφελήσει καὶ τὸ παιδάκι της καὶ νὰ ἀποτελέσει γι’ αὐτὸ φωτεινὸ παράδειγμα ἀργότερα.

Γι’ αὐτὸ τὸ σπουδαῖο θέμα μᾶς ἔχουν διαφωτίσει μὲ τὰ πνευματικά τους λόγια πολλοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Παΐσιος τονίζει ὅτι ἡ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἐγκυμοσύνη. «Ἂν ἡ μητέρα ποὺ κυοφορεῖ συγχύζεται καὶ στενοχωριέται, τὸ ἔμβρυο μέσα στὴν κοιλιά της ταράζεται. Ἐνῷ, ὅταν ἡ μάνα προσεύχεται καὶ ζεῖ πνευματικά, τὸ παιδάκι ἁγιάζεται! Γι’ αὐτό, ἡ μητέρα ὅταν εἶναι ἔγκυος, πρέπει νὰ λέει τὴν εὐχή, νὰ μελετάει τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ ψάλλει, νὰ μὴν ἔχει ἄγχος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι νὰ προσέχουν νὰ μὴν τὴν στενοχωροῦν. Τότε τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ θὰ εἶναι ἁγιασμένο καὶ οἱ γονεῖς δὲν θὰ ἔχουν πρόβλημα μαζί του, οὔτε ὅταν εἶναι μικρὸ οὔτε ὅταν μεγαλώσει. Ἤδη θὰ ἔχουν θέσει τὰ γερὰ θεμέλια καὶ ἔτσι θὰ μποροῦν εὐκολότερα νὰ τοῦ μιλήσουν γιὰ τὸν Χριστό, νὰ τοῦ διαβάσουν βίους ἁγίων καὶ νὰ ὠφελήσουν τὴν ψυχή του. Ἔτσι, τὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς θὰ εἶναι εὐτυχισμένοι γιατί θὰ ἔχουν μέσα τοὺς τὸν Χριστό!», τονίζει ὁ ἅγιος (Οἰκογενειακὴ Ζωή, σελ 84) δὲν εἶχε παραλείψει νὰ ἀναφερθεῖ σὲ αὐτὸ τὸ βασικὸ θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ κάθε γονέα καὶ νὰ μᾶς δώσει πολύτιμες κατευθύνσεις καὶ συμβουλές. Ἐπισημαίνει ὅτι «ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει πάρει μέσα του καὶ τὰ βιώματα τῶν γονιῶν του καὶ κυρίως τῆς μητέρας του, δηλαδὴ τὸ πῶς ἐκείνη ζοῦσε ὅταν κυοφοροῦσε, ἂν στενοχωριόταν, τί συνήθειες εἶχε, ἂν ἔκανε πνευματικὴ ζωή. Ἔτσι, δημιουργεῖται μία κατάσταση στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐξαιτίας τῶν γονιῶν του, ποὺ τὴν κουβαλάει μαζί του σὲ ὅλη τὴν ζωή, ἀφήνει ἴχνη μέσα του καὶ πολλὰ πράγματα ποὺ συμβαίνουν στὴ ζωὴ του εἶναι ἀπόρροια αὐτῆς τῆς κατάστασης».

Ἑπομένως, οἱ ἄνθρωποι, στοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς προσφέρει τὸ μεγάλο δῶρο νὰ γίνουν γονεῖς καὶ σὲ συνεργασία μὲ Ἐκεῖνον νὰ φέρουν στὸν κόσμο μία νέα ζωή, πρέπει νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν οὐσία καὶ τὴν εὐθύνη τοῦ ρόλου τους ἤδη ἀπὸ τὴν ἐγκυμοσύνη. Καλὸ εἶναι νὰ πασχίζουν ἤδη ἀπὸ αὐτὴν τὴν περίοδο νὰ τὸ ἐφοδιάσουν μὲ θετικὰ καὶ ἁγιασμένα συναισθήματα, ὥστε ἐρχόμενο στὸν κόσμο μὲ τὸν τοκετὸ νὰ ἔχει γερὲς βάσεις, πάνω στὶς ὁποῖες θὰ ἀνθίσει ἡ πνευματικότητά του καὶ θὰ στηριχθεῖ ἡ μετέπειτα ζωή του. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ μπορέσει, μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἐποχῆς ποὺ ζοῦμε, νὰ διακρίνει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸ φωτεινό του παράδειγμα!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα