Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

τηλ. 210 – 72.72.204, fax 210 – 72.72.210

Συνοδικη Επιτροπη

Τυπου, Δημοσιων Σχεσεων και Διαφωτισεως

 

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε με ε­πι­τυ­χία στο Δι­ορ­θό­δοξο Κέν­τρο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Ι­ερά Μονή Πεν­τέ­λης την Πα­ρα­σκευή 12 Ο­κτω­βρίου και το Σάβ­βατο 13 Ο­κτω­βρίου 2012 το Α΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νικό Συ­νέ­δριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με φορέα διοργανώσεως την Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος με θέμα : «Ι­στο­ρι­ο­γρα­φία και Πη­γές για την ερ­μη­νεία του 1821». Το Συ­νέ­δριο αυτό εί­ναι το πρώτο από τα δέκα (10) Ε­πι­στη­μο­νικά Συ­νέ­δρια, τα ο­ποία και δι­ορ­γα­νώ­νον­ται υπό την αι­γίδα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, έως και το έ­τος 2021, για τον ε­ορ­τα­σμό της συμ­πλη­ρώ­σεως δι­α­κο­σίων ε­τών από την Ελ­λη­νική Ε­πα­νά­σταση του 1821.

          Τον Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυμο, ο ο­ποίος ευ­ρι­σκό­ταν στην Θεσ­σα­λο­νίκη για τις ε­κεί ε­πε­τει­α­κές εκ­δη­λώ­σεις των 100 χρό­νων της α­πε­λευ­θε­ρώ­σεως της Μα­κε­δο­νίας, εκ­προ­σώ­πησε ο Πα­νι­ε­ρώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Μα­ρα­θώ­νος κ. Με­λί­των.

 

          Χαι­ρε­τι­σμούς στο Συ­νέ­δριο α­πηύ­θυ­ναν ο Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος και εκ μέ­ρους του Υ­πουρ­γού Παι­δείας καί Θρη­σκευ­μά­των, Πο­λι­τι­σμού και Α­θλη­τι­σμού ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέας Θρησκευμάτων κ. Γε­ώρ­γιος Κα­λαν­τζής.

          Στο Συ­νέ­δριο πρα­γμα­το­ποι­ή­θη­καν τρείς (3) Συ­νε­δρίες υπό την Προ­ε­δρία των : α. Ελ­λο­γι­μω­τά­της κ. Όλ­γας Κατ­σι­αρδή – Hering, Κα­θη­γή­τριας Ι­στο­ρίας του Νέου Ελ­λη­νι­σμού του Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών, β. Ελ­λο­γι­μω­τά­του κ. Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, Α­κα­δη­μα­ϊ­κού και γ. Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνα­τίου, Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής.

          Ο­μι­λη­τές του Συ­νε­δρίου, σύμ­φωνα με το Πρό­γραμμα, ή­ταν οι : Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος, Γκρέγ­κορυ Άρς, Παύ­λος Τζερ­μιάς, Γε­ρά­σι­μος Ζώ­ρας, Ι­ω­άν­νης Τσόλ­κας, Πα­ρα­σκευάς Κο­νόρ­τας, π. Γε­ώρ­γιος Με­ταλ­λη­νός, Ε­λένη Αγ­γε­λο­μάτη – Τσουγ­κα­ράκη, Α­θα­νά­σιος Κα­ρα­θα­νά­σης, Μα­ρία Μαν­του­βά­λου, Α­χιλ­λέας Λα­ζά­ρου, Μα­ρία – Ε­λευ­θε­ρία Γι­α­τρά­κου, Γε­ώρ­γιος Γε­ωρ­γής, Μα­ρία Ευ­θυ­μίου, Α­πό­στο­λος Δι­α­μαν­τής, Γε­ώρ­γιος Κα­ραμ­πε­λιάς και Χα­ρά­λαμ­πος Μη­νά­ο­γλου.

          Στο Συ­νέ­δριο πα­ρέ­στη­σαν Αρ­χι­ε­ρείς της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, ο Αρ­χι­γραμ­μα­τέας της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ε­πί­σκο­πος Δι­αυ­λείας κ. Γα­βριήλ, ο τέως Πρω­θυ­πουρ­γός κ. Ι­ω­άν­νης Γρί­βας, Ελ­λο­γι­μώ­τα­τοι Κα­θη­γη­τές των Φι­λο­σο­φι­κών και Θε­ο­λο­γι­κών Σχο­λών, Εκ­πρό­σω­ποι του Συλ­λό­γου «Α­πο­γό­νων του 1821», της Παγ­κα­λα­βρυ­τι­νής Ε­νώ­σεως, του Σω­μα­τείου «Ε­νω­μένη Ρω­μι­ο­σύνη», Κλη­ρι­κοί Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, Ι­στο­ρι­κοί και Κα­θη­γη­τές Μέ­σης Εκ­παι­δεύ­σεως, Φοι­τη­τές και πολλοί ενασχολούμενοι με τις ιστορικές πηγές και τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις.

          Ο Πρό­ε­δρος της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Ε­πι­τρο­πής, Α­κα­δη­μα­ϊ­κός κ. Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος, α­να­κοί­νωσε το θέμα του ε­πο­μέ­νου Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου για το Φθι­νό­πωρο του έ­τους 2013, το ο­ποίο εί­ναι : «Η ζωή των υ­πο­δού­λων Ελ­λή­νων επί Τουρ­κο­κρα­τίας».

 

Email: Politistikitautotita@yahoo.gr

Τηλ. Επικοινωνίας. 210-7272212-3  6932470352 Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου -Τριανταφυλλιδης.

 

 

 

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.