Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -112-

 

112 

oἱ Θε­ο­φό­ροι Δι­δά­σκα­λοι λέ­γουν ὅ­τι ἡ Βα­σι­λε­ί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν εἶ­ναι θε­ω­ρί­α πνευ­μα­τι­κή (θε­ω­ρεῖν τά Θεῖ­α ἐν Φω­τί Θε­ί­ῳ). Αὐ­τή δέν εὑ­ρί­σκε­ται μέ τήν λει­τουρ­γί­α τῶν λο­γι­σμῶν, ἀλ­λά εἶ­ναι δυ­να­τόν διά τῆς Χάριτος (τοῦ Ἁ­γί­ου Πνε­ύ­μα­τος) νά τήν γευ­θοῦ­μεν (γνω­ρί­σω­με, αἰ­σθαν­θοῦ­με). Μέχρι νά κα­θαρ­θῆ (ἐκ τῶν ἁ­μαρ­τω­λῶν πα­θῶν) ὁ ἄν­θρω­πος, δέν ἔ­χει τήν ἱ­κα­νό­τη­τα οὔ­τε νά ἀ­κο­ύ­ση γι᾿ αὐ­τήν· δι­ό­τι κα­νε­ίς δέν μπο­ρεῖ νά τήν ἀ­πο­κτή­ση μέ τήν μά­θη­ση. (ΙΘ΄,70). 

 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα