ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

YPAPANTH

Υπό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης

κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 

Η Αγία µας Ορθόδοξος Εκκλησία γιορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. Υπαπαντή σηµαίνει την προσαγωγή Του στο Ναό του Θεού. Αυτό όριζε ο νόµος του Θεού, να προσάγεται 40 µέρες µετά τη γέν­νηση κάθε πρωτότοκο, σαν αφιέρωµα στο Θεό. Επειδή όµως δεν ήταν δυνατό να µένουν τα παιδιά µέσα στο ναό, έπρεπε οι γονείς να προσφέρουν θυσία, κατά τη δύναµή τους προκειµένου να εξαγοράσουν το παιδί τους και να το πάρουν πίσω στο σπίτι τους, για να το αναθρέψουν. Αυτός ο νόµος ορίστηκε σε ανάµνηση και αντιστάθµισµα της σωτηρίας που έδωσε ο Θεός στα πρωτό­τοκα  παιδιά των Εβραίων, όταν κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο θανά­τωσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Ο Θεός έσωσε τότε τα παιδιά των Εβραίων από το θάνατο. Έπρεπε τώρα να τα αφιερώνουν στο Θεό, αφού µε την επέµβαση Εκείνου είναι σωσµένα.

Η Πάναγνη Μαρία και ο Ιωσήφ έπραξαν ό,τι ακριβώς όριζε ο Νόµος. Την ώρα εκείνη υποδέχτηκε τον Ιησού ο δίκαιος Συµεών, «άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής», ο οποίος σύµφωνα µε τον προφητικό λογο, δεν θα πεθάνει «πριν ή ιδή τον Χριστόν Κυρίου». Ο Συµεών δέχτηκε το Παιδί και δόξασε τον Θεό. για τη Χάρη που του έκανε.

Ο δίκαιος άνδρας υποδέχτηκε τον Δηµιουργό και Πλάστη Του και γεµάτος από τη Χάρη του Παναγίου Πνεύµατος στρέφεται σε δοξολογία του Θεού και προφητεύει για όσα πρόκειται να συµβούν, τόσο στο Βρέφος Χριστό, όσο και στην Παρθενοµήτορα Μαρία.

«Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σηµείον αντιλεγόµενον». Το Παιδί αυτό θα γίνει αιτία πολλοί από τους Ισραηλίτες να πέσουν και πολλοί να αναστηθούν. Όσοι τον πιστέψουν και υποταχθούν στο θείο θέληµά Του, αυτοί θα αναστηθούν από την αµαρτία και θα σωθούν. Εκείνοι που θα Τον αρνηθούν και δε θα πιστέψουν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής του κόσµου, αυτοί θα πέσουν και θα συντρι­βούν. Η ηθική πτώση και η ψυχική απώλεια θα είναι ο πικρός καρπός, αλλά και ο δίκαιος µισθός της άρνησης και της απιστίας. Πιστοί και άπιστοι θα συζητούν το όνοµά Του. Ο Ιησούς Χριστός θα είναι για τον κάθε άνθρωπο, είτε αιτία πτώσης, είτε αιτία ανάστασης και σηµείο αντιλεγόµενο.

Γύρω από τον Ιησού Χριστό δύο κόσµοι συµπλέκονται, συναγωνίζονται και µάχονται σκληρά. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας. Είναι ο Υιός του Θεού που ενανθρώπισε, ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής και Σωτήρας όλου του κόσµου. Αυτό πιστεύουµε και οµολογούµε εµείς οι Ορθόδοξοι. Είναι ο Κύριος και ο Θεός µας, ο µόνος που δίνει την άφεση και τη συγχώρεση των αµαρτιών. Στο όνοµα του Ιησού Χριστού βρίσκουµε την αλήθεια της θεογνω­σίας, που απελευθέρωσε την ανθρωπότητα από το σκοτάδι της ειδωλολα­τρίας. Αυτός χαρίζει την ανάσταση, τη λύτρωση και τη σωτηρία, διότι Αυτός έπαθε για τις αµαρτίες του κόσµου, πέθανε επάνω στο Σταυρό και την τρίτη ηµέρα αναστήθηκε χαρίζοντας την ανάσταση σ’ όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτή την πίστη πολλοί υπέστησαν µαρτυρικό θάνατο, και τα πιο φριχτά βασα­νιστήρια για να µην αρνηούν τις ύψιστες αλήθειες του Ευαγγελίου.

Άλλοι αντιθέτως αρνούνται και πολεµούν τον Ιησού σαν να είναι ένας κοι­νός άνθρωπος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι όσοι είναι αντίθετοι και εχθροί του µηνύµατος του Ευαγγελίου. Αυτοί βλασφηµούν και υβρίζουν τη θεότητα και το πρόσωπο του Κυρίου και µε πείσµα αγωνίζονται να ξεριζώ­σουν την πίστη του Χριστού από τις ψυχές των πιστών ανθρώπων. Διεξάγουν µάχη και πόλεµο συνεχή. Αλλά στον πόλεµο αυτό αυτοί ηττώνται, αυτοί πέφτουν, αυτοί συντρίβονται. Μισούν και εχθρεύονται τον Ιησού µε αποτέλε­σµα να ρίξουν τον εαυτό τους στο βάραθρο της αιώνιας απώλειας, διότι κατά το λόγο του Ιησού, όταν εµφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο στην οδό προς Δαµασκό, «σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν». Αυτοί που δε δέχτηκαν «το σωτήριον του Θεού» προπαγάνδισαν ένα άθεο πολιτισµό και πρόβαλαν νέα είδωλα της επιστήµης και της φιλοσοφίας. Δηµιούργησαν δικούς τους σωτήρες και οργανισµούς και τους απέδωσαν τίτλους, ιδιότητες και εξουσίες Θεού, ώστε να εξαρτήσουν απ’ αυτούς την ύπαρξή τους. Χωρίς τιµόνι και σκοπό στη ζωή γίνονται προδότες της ορθής Πίστεως. Δε θέλησαν το σωτήριο του Θεού και αναζήτησαν την σωτηρία των ανθρώπων. «Ηγάπησαν γάρ τήν δόξαν των ανθρώπων µάλλον ή την δόξαν του Θεού».

Ο Χριστός εφ’ όσον Τον αρνούνται, γίνεται Γι’ αυτούς, όπως προείπε ο Συµεών, «πτώσις», πτώση προσωπική, ηθική και εθνική.

Η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύµατος βεβαιώνει, ότι ο Χριστός είναι το σωτήριο του Θεού, ο µόνος και αιώνιος Σωτήρας που σώζει τα άτοµα και τους λαούς από την αµαρτία και το θάνατο.

Αλλά, αγαπητοί µου εν Χριστώ αδελφοί, και για µας τους Ορθοδόξους ο Ιησούς Χριστός γίνεται αφορµή πτώσης ή ανάστασης, ανάλογα µε πιά στάση θα κρατήσει κανείς. Εάν στρεφόµαστε εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των Ευαγγελικών Διδαγµάτων και εναντίον της Αποστολικής Παράδοσης, τότε γινόµαστε εχθροί του Θεναθρώπου. Εάν βλασφηµούµε το πανάγιο όνοµα του Ιησού, τότε δεν έχουµε πέσει σε βαριά και θανάσιµα αµαρτήµατα; Εάν δεν ανατρέφουµε τα παιδιά µας, σύµφωνα µε τις θείες εντολές, τότε δεν αποδει­κνύουµε πόσο απέχουµε από την αγάπη µας στο Σωτήρα Χριστό;

Στην καθηµερινή ζωή καλούµαστε όλοι να δώσουµε ζωντανή τη µαρτυρία της Πίστεως και της αφοσίωσής µας στον Ιησού Χριστό. Η προσωπική µας σχέση µε το Σωτήρα µας γίνεται αφορµή της πτώσης ή της ανάστασής µας. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα «ο πιστεύσας σωθήσεται, ο µη πιστεύσας, κατακρι­θήσεται». Η πίστη δόθηκε. Εναποµένει στον κάθε άνθρωπο να διαλέξει την πορεία που θα ακολουθήσει.

Η Θεοτόκος Μαρία αφιέρωσε το µονάκριβο παιδί της στον Ουράνιο Πατέρα. Ας γίνει η σηµερινή γιορτή αφορµή για τον καθένα από µας να µη διστάζουµε να αφιερώνουµε τα παιδιά µας στο Χριστό. Προ παντός ας παρα­καλούµε τον Κύριο να µας χαρίζει τη Χάρη του Παναγίου Πνεύµατος, ώστε να αναδεικνυόµαστε θεοδόχοι και θεοφόροι. Όταν ο άνθρωπος κατασταθεί πραγµατικά και ουσιαστικά ναός του Θεού, τότε γεµίζει η ψυχή του από δοξολογία του αγίου ονόµατός Του. Αυτός εξάλλου είναι ο σκοπός της ζωής µας, ας αγωνιστούµε για να πραγµατοποιήσουµε την προσωπική µας ανά­σταση, έχοντας στραµένα τα µάτια της ψυχής µας στο σωτήριο του Θεού, τον Κύριο µας Ιησού Χριστό. Αµήν.