Π.Ε.Θ. πρὸς τὸν Πρωθυπουργό : «Τὸ αἴτημα τῶν μαθητῶν μας γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Ψυχῆς»

 

Ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) , 

πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
 

ΠΡΟΣ:

Τὸν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κυριάκον Μητσοτάκην

ΚΟΙΝ.:

1. Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ ἅπαντες τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

2. Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,

3. Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: Τὸ αἴτημα τῶν μαθητῶν μας γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Ψυχῆς

                

 Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκουμε στοὺς μαθητές μας, ὡς Θεολόγοι καθηγητὲς στὸ σχολικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι διφυὴς ψυχοσωματικὴ ὕπαρξη καί, ἐπομένως, ἐκτὸς  ἀπὸ τὴν ἰκανοποίηση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ σώματος, ἔχει ἐπίσης καὶ ψυχικὲς ἀνάγκες, τὶς ὁποῖες καλύπτει, ὡς Χριστιανός, κυρίως συλλογικά, μὲ τὴν συμμετοχή του στὴν λατρευτικὴ καὶ  μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Οἱ ψυχικὲς αὐτὲς ἀνάγκες πολλαπλασιάζονται, σὲ περιόδους δοκιμασιῶν, κρίσεων ἤ πανδημιῶν, στὶς ὁποῖες ἀναζητῶνται, ἄνωθεν, ἰδιαίτερα πνευματικὰ ἀντίδοτα καὶ στηρίγματα.

Μόνον αὐτὸς ὁ τρόπος ὑπάρχει γιὰ νὰ διατηρεῖται ὁ Χριστιανὸς σὲ μία ψυχοσωματικὴ ἁρμονία καὶ ὀντολογικὴ ἰσορροπία, διότι, ὅταν φροντίζει μονομερῶς τὸ σῶμα καὶ δὲν φροντίζει παράλληλα καὶ τὴν ψυχή, ἡ ψυχή του ἀρχίζει νὰ αἰσθάνεται μειωμένη, παραμελημένη καὶ ζημιωμένη. Ἀποτέλεσμα μιᾶς τέτοιας ψυχικῆς ἀσιτίας εἶναι νὰ βιώνει ὁ ψυχικός του κόσμος μιὰν ἀπέραντη δυσανεξία, ἀνασφάλεια καὶ ἔλλειψη ψυχικῆς πληρότητος, ποὺ ἀποβαίνει εἰς βάρος καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς σωματικῆς ὑγείας καὶ εὐεξίας. Πρόκειται γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μάρκ. 8, 36).

Οἱ μαθητές μας ζοῦν μαζί μας, ἐντὸς τῆς Κοινωνίας μας, καὶ γνωρίζουν, κατανοοῦν καὶ συμμερίζονται τὴν ἀγωνία, τὴν ἀνησυχία καὶ τὶς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες ποὺ κάνει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, μὲ ὅλους τοὺς λειτουργούς της, προκειμένου νὰ τιθασευτεῖ ὁ ἰὸς ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ζωὴ ὅλων μας,μικρῶν καὶ μεγάλων ἀλλά,καὶ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ, -παράλληλα καὶ ἐπιτυχῶς- ἡ ἐξ ἀνατολῶν ἐπιθετικότητα, ἡ ὁποία, μάλιστα, ἔχει ἐνταθεῖ τὸν τελευταῖο καιρό.

Θέλουμε, ὡστόσο, μὲ ὅλον τὸν σεβασμὸ ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί σας, νὰ σᾶς θέσουμε τὰ ἔντονα ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα, ποὺ θέτουν οἱ μαθητὲς στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς Θεολόγους ὅλης τῆς χώρας τὶς τελευταῖες ἡμέρες καὶ μᾶς μεταφέρονται μέσῳ τῶν Παραρτημάτων τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων:

  • Ἐρωτοῦν οἱ μαθητές μας, γιατί, ἐφ’ ὅσον μελετῶνται καὶ βρίσκονται ἰκανοποιητικὲς λύσεις γιὰ ὅλες σχεδὸν τὶς δράσεις τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Κοινωνίας δὲν μπορεῖ νὰ βρεθεῖ εὔλογη λύση καὶ στὸ ἄνοιγμα τῶν Ἐκκλησιῶν, σὲ συνεργασία τῆς Πολιτείας μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία –λύση ἀσφαλὴς ὡς πρὸς τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα- ἔτσι ὥστε νὰ κάνουμε ἑορτὲς μὲ ἀνοικτὲς καὶ λειτουργοῦσες τὶς ἐκκλησίες μας;
  • Ἐρωτοῦν οἱ μαθητές μας, γιατὶ δὲν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ θετικὴ ἐμπειρία τοῦ χρονικοῦ διαστήματος, ἀπὸ τὸν Μάϊο ἔως καὶ τὸν Ὀκτώβριο, ὅπου ἄνοιξαν καὶ λειτούργησαν οἱ Ναοί μας, ἄψογα ἀπὸ ὑγειονομικῆς πλευρᾶς καὶ μετὰ πολλῶν ἐπαίνων ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας;
  • Ἐρωτοῦν οἱ μαθητές μας, γιατί δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὅψιν τὰ παραδείγματα ἄλλων χωρῶν, ὅπως ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ Ἐσθονία, ὅπου οἱ κυβερνήσεις τους δὲν ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας καί, μάλιστα, ἀποφάσισαν νὰ μὴν τὶς βάλουν στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τοὺς κινηματογράφους, τὰ μπὰρ καὶ ἄλλους χώρους ἐστίασης καὶ διασκέδασης καὶ νὰ τὶς ἀφήσουν ἀνοιχτὲς σὲ ὅλο τὸ διάστημα τῆς πανδημίας ; Σημειώνουν ἀκόμη ὅτι, σύμφωνα μὲ τὶς εἰδήσεις ποὺ διαβάζουν, ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, εὐχαρίστησε τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας της, τονίζοντας, μεταξὺ ἄλλων ὅτι: «Οἱ ἄνθρωποι ἐνίσχυσαν πραγματικὰ τὶς ἐλπίδες τους, ἐρχόμενοι στὴν Ἐκκλησία, ἐπικοινωνῶντας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς κληρικοὺς καί, ἔτσι, ξεπέρασαν εὐκολότερα τὶς δυσκολίες καὶ τὶς δοκιμασίες τόσο τὶς σωματικὲς ὅσο καὶ τὶς πνευματικές».
  • Οἱ μαθητές, σκέπτονται καὶ προβληματίζονται, βλέποντας τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθεια, δηλαδή, τὸ φθαρτὸ καὶ εὐάλωτο τῆς ζωῆς μας καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τόσοι συνάνθρωποί μας μολύνθηκαν ἤ καὶ ἀπεβίωσαν, ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη,τόσο ξαφνικὰ ἀλλὰ καὶ τόσο γρήγορα.
  • Στὸ πλαίσιο αὐτό, μάλιστα, εἶναι παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι θεωροῦν τὴν περιπέτεια μὲ τὸν κορωνοϊό, ἐκτὸς τῶν ἄλλων,ὡς μία παιδαγωγικὴ δοκιμασία, ποὺ ζητᾶ ἀπὸ ὅλους μας μιὰ ἐπανεκτίμηση καὶ ἀνακαίνιση τῶν προτεραιοτήτων ποὺ βάζουμε στὴν ζωή μας, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, χωρίς, τὴν συλλογικὴ καὶ «ἐν ἐκκλησίαις» ἀπάντηση καὶ προϋπάντηση τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ ἔρχεται καὶ γεννιέται στὶς ψυχές μας, γιὰ νὰ τὶς ἀναγεννήσει, νὰ τὶς φωτίσει καὶ νὰ τὶς ὑψώσει, ὅπως τονίζεται στὴν πρώτη Καταβασία τῶν Χριστουγέννων: «Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε».
  • Ἕνας μαθητὴς μάλιστα ἀπὸ τὴν Κρήτη, ρώτησε πρόσφατα τὴν Θεολόγο του, στὸ διαδικτυακὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν : Κυρία, ἔγιναν τόσες προσπάθειες καὶ τόσα πειράματα γιὰ νὰ ἐφευρεθεῖ τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ νὰ μποροῦμε νὰ ἐμβολιαστοῦμε καὶ νὰ προστατέψουμε τὸ σῶμα μας. Τὸ ἐμβόλιο τῆς ψυχῆς ὅμως, ποὺ τὸ λαμβάνουν, ἐδῶ καὶ 20 αἰῶνες οἱ Χριστιανοί, ὡς ἐπιτυχὲς φάρμακο καὶ ἀντίδοτο τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ πᾶμε στὶς ἐκκλησίες μας, τὶς ἅγιες ἡμέρες ποὺ ἔρχονται γιὰ νὰ τὸ λάβουμε;

Ἐμεῖς, ὡς Θεολόγοι Καθηγητές, μεταφέροντάς σας τὰ ὡς ἄνω ἐρωτήματα, τοὺς ὑπαρξιακοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀνησυχίες τῶν μαθητῶν μας, παρακαλοῦμε γιὰ τὶς δικές σας ἔμπρακτες ἀπαντήσεις καὶ ἐνέργειες.

Γιὰ τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.

Ὁ Πρόεδρος                                                      Ὁ Γεν. Γραμματέας

             Ἡρακλῆς Ῥεράκης                                                Παναγιώτης Τσαγκάρης         

Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.                           Ὑπ. Δρ. Θεολογίας