«Πανδημία»; Νοσηρή φαντασία στό ὄνομα τῆς σωτηρίας τοῦ … «συστήματος ὑγείας»! – τοῦ Νικολάου Σταυριανίδη

Tοῦ Νικολάου Σταυριανίδη, Ἐφέτη Δ.Δ., Διπλωματούχου μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ἐμβαθύνσεως (D.E.A.) στό Δημόσιο Δίκαιο και στήν Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου

Πανδημία, στά Ἑλληνικά, σημαίνει ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει μολυνθῆ ἤδη, καί ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ θά ἀρρωστήσει καί πιθανῶς θά πεθάνῃ. Τέτοιο θέαμα καί τέτοια ἐμπειρία δέν ἔχει ὁ Ἑλληνικός Λαός ἀπό τόν κορονοϊό «κόβιντ 19».

Ἄλλωστε, ἄν ὑπάρχῃ πράγματι «πανδημία», ὅπως λέγει ὁ Π.Ο.Υ., τότε τί χρειάζονται τά τέστ γιά νά δοῦμε ἄν κάποιος εἶναι φορέας τοῦ κορονοϊοῦ κόβιντ 19; Στήν πανδημία, ἔχουμε ἀρρώστους  σέ κάθε γωνιά καί γειτονιά, ἄνθρωποι πεθαίνουν σωρηδόν στά Νοσοκομεῖα, σαφῶς παραπάνω ἀπό τούς περσινούς καί προπέρσινους μέ ὅμοια νόσο.

Ποῦ εἶναι λοιπόν οἱ συγκρίσεις γιά ἀσθενεῖς καί ἀποβιώσαντες ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό πνευμονικές λοιμώξεις τό 2017, τό 2018, τό 2019, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπό πνευμονικές λοιμώξεις καί εἰδικώτερα ἀπό «κόβιντ 19» κατά τό 2020; Δέν παρέχονται στήν κρίση τοῦ κοινοῦ, τέτοια ἐπιστημονικά δεδομένα, κατανοήσιμα στόν μέσο ἄνθρωπο,  καί παρά ταῦτα, ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, μᾶς ζητεῖται σέ ἕνα ἐπιστημονικά ὑποτίθεται διαγνωσμένο πρόβλημα μέ ἐπιστημονικά ὑποτίθεται προτεινόμενα μέτρα, νά ἐμπιστευθοῦμε τούς «εἰδικούς». Ποιούς ὅμως «εἰδικούς»; 

Κάποιοι προσληφθέντες πρός τοῦτο ἐπιστήμονες ἰατροί, λοιμωξιολόγοι, κάνουν ὑποθέσεις περί αὐξήσεων τῶν κρουσμάτων καί τῶν ὑποψηφίων θυμάτων τοῦ κόβιντ 19 μέ «ἀλγορίθμους», ἀλλά ἄλλοι ἐπιστήμονες (πού δέν ἀμείβονται, ἄμεσα ἤ καί ἔμμεσα, γιά ὁποιαδήποτε κινδυνολόγο πρόβλεψη)  ἀμφισβητοῦν τίς ὑποθέσεις αὐτές, ἀλλά καί τά «προτεινόμενα μέτρα». Προτείνουν δέ, π.χ., εἴτε ὄχι καραντίνες, εἴτε ὄχι μάσκες, εἴτε ὑδρο-χλωροκίνη.

Σημειωτέρον, ἡ  ὑδρο-χλωροκίνη φαίνεται ὅτι εἶναι δοκιμασμένο ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1930 φάρμακο πού ἔχει χορηγηθῆ σέ ἑκατομμύρια ἄτομα γιά τήν ἐλονοσία (σέ ἐλάχιστα ἄτομα παρουσιάζει παρενέργειες καί γι’αὐτό πρέπει νά προηγοῦνται ἐξετάσεις καί ἰατρική συνταγή)  ἀλλά καθιστά  «περδίκι» τόν φορέα «κόβιντ 19», ὁ ὁποῖος μάλιστα παύει καί νά εἶναι φορέας μετά ἀπό 6 μέρες!  Ἀρκεῖ μόνο, ὅταν χορηγηθῆ ἡ ὑδροχλωροκίνη, νά μήν ἔχει καταστῆ ἤδη ἡ δυσλειτουργία τῶν πνευμόνων σοβαρή. Αὐτά ἔχουν ἐπιβεβαιωθῆ μέ θεραπεῖες ἄνω τῶν 1000 ἀνθρώπων προσβεβλημένων ἀπό «κόβιντ 19» στήν Μασσαλία καί στό Βέλγιο.  Στήν Μασσαλία, ἤδη ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2019 εἶχε ἀνακοινωθῆ ὅτι μέ ἰατρική χορήγηση ὑδροχλωροκίνης (καί παραγώγων της) ἀπό τούς 1067 ἀσθενεῖς, προσβεβλημένους ἀπό «κόβιντ 19», μόνο 5 ἀπεβίωσαν ἔχοντας σοβαρά ὑποκείμενα νοσήματα, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι θεραπεύθηκαν.  

Φαίνεται ὅμως, ὅτι ἔγινε μία ἀπίστευτη καί ἀρκετά χονδροειδής προπαγάνδα  κατά τῆς (ὑδρο-)χλωροκίνης. Τοῦτο, μέ ἀναφορά α) σέ (ἤδη γνωστές) παρενέργειές της, β) σέ λήψη της μέ ὀλέθρια ἀποτελέσματα σέ κάποια ἄτομα πού τήν ἔλαβαν ὅμως χωρίς ἰατρική συνταγή, καί γ) σέ ἀναποτελεσματική χορήγησή της σέ κάποιο ἐρευνόμενο  ἀριθμό περιπτώσεων, χωρίς ὅμως νά ἔχει γίνει ἀναφορά στίς σχετικές «μελέτες» (πού περιλήψεις τους δημοσιεύονται στό διαδίκτυο), στό ἄν ἤδη βρίσκονταν  οἱ ἀσθενεῖς στό στάδιο τῆς βαρείας δυσλειτουργίας τῶν πνευμόνων….

Βλέπετε, ἡ (ὑδρο-)χλωροκίνη «ἔπρεπε καί πρέπει» νά διαβληθῆ, διότι εἶναι ἕνα πάρα πολύ φτηνό φάρμακο, πού δέν προσφέρεται γιά κερδοσκοπία. Ἔτσι, ὑπάρχουν ἤδη καί ἄλλα προτεινόμενα φάρμακα, πέραν τῆς ὑδροχλωροκίνης, τῆς ὁποίας  οἱ παρενέργειες ὑπερτονίσθηκαν διά τῶν ΜΜΕ καί διά μέσου στοχευμένων μελετῶν.

Ἀκόμη, οἱ ἰατροί πού προέβησαν στίς ἀνωτέρω θεραπεῖες διά (ὑδρο-)χλωροκίνης, καί ἔσωσαν τίς ζωές ἄνω τῶν 1000 ἀνθρώπων (προσβεβλημένων ἀπό κόβιντ 19) στήν Μασσαλία (καί στό Βέλγιο), κατηγορήθηκαν, διότι δέν περιἐλαβαν χορήγηση «πλασέμπο» στό ἤμισυ τῶν ἀσθενῶν, ὥστε αὐτοί νά …πεθάνουν,  καί ἔτσι νά εἶναι …«ἐπιστημονικά ἐπιβεβαιωμένη» ἡ διαπίστωση τῆς ἀποτελεσματικότητας τῆς (ὑδρο-)χλωροκίνης!  Φυσικά οἱ ἰατροί αὐτοί, ἀπάντησαν ὅτι ὀφείλουν κατά πρῶτον νά σώζουν τίς ζωές τῶν ἀσθενῶν τους, καί ὄχι νά τούς πεθαίνουν μέ πλασέμπο, γιά νά ἔχουν «πιό ἔγκυρα» ἐπιστημονικά πορίσματα.

Καί θά πῆ κανείς: Σέ τέτοια ἰατρικά θέματα, πού εἶναι τεχνικῆς φύσεως, πῶς τολμᾶ νά ὑπεισέρχεται ἕνας πού δέν εἶναι ἰατρός;  Ὅση ἐνημέρωση κάι ἄν ὑπάρχῃ στό διαδίκτυο, δέν πρέπει νά βασισθοῦμε ὅλοι στούς «εἰδικούς»; Μά εἴπαμε: Οἱ γνῶμες τῶν εἰδικῶν διΐστανται!

Δέν ὑπάρχει συμφωνία τῆς ὅλης ἐπιστημονικῆς κοινότητας,  οὔτε γιά τά ληπτέα μέτρα, οὔτε κάν γιά τό ἄν ὁ «κόβιντ 19» εἶναι φυσική ἐξέλιξη καποιου ἰοῦ, ἤ δημιούργημα ἐργαστηρίου! Ὁ μέν Π.Ο.Υ. ἀνακοίνωσε «πολιτικῶς» ὅτι ὁ ἰός αὐτός προέκυψε φυσικά, ὁ δέ Γάλλος καθηγητής, νομπελίστας τοῦ 2008 γιά τίς ἔρευνές του στούς ἰούς τοῦ  AIDS καί τῶν ἐξελίξεών του, διαβεβαίωνε στή Γαλλική τηλεόραση, ὅτι ὁ «κόβιντ 19» εἶναι «ἐπαγγελματική δουλειά ἐργαστηρίου», χωρίς νά μπορῆ νά βεβαιώσῃ ἄν διέφυγε στό Γού Χάν τῆς Κίνας ἤ τυχόν διαδόθηκε μέ ἄλλον τρόπο (ἐννοεῖται στήν Κίνα, μετά στήν  Ἰταλία…).

Τά μέτρα ἐξ ἄλλου, γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ «κόβιντ 19» δέν εἶναι βεβαίως ἐπιστημονικά, ἀλλά ἀποτελοῦν ἀποτέλεσμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  κάποιων ἐκ τῶν προτεινομένων (ἀντιφατικῶς, μέ ἀνακολουθίες, κλπ παρά τῶν διαφωνούντων ἐπιστημόνων) μέτρων.

Ἑπομένως, κανείς δέν ἀποκλείεται ἀπό τή χρήση τῆς κοινῆς λογικῆς, καί ἀπό τήν χρήση τῶν ὑπαρχουσῶν προσβάσιμων καί κατανοήσιμων ἀπό τόν μέσο ἄνθρωπο (καί Δικαστήριο) πληροφοριῶν, ὥστε νά διαμορφώσῃ τήν προσωπική του στάση, στά μέτρα προφυλάξεως τά ὁποῖα οἱ κυρίως διαφωνοῦντες καί ἐνίοτε συμφωνοῦντες  «εἰδικοί» συνιστοῦν (οἱ σχετικές ἐπιτροπές ἔχουν συσταθῆ μέ διορισμένα μέλη και δέν φαίνεται νά διαλέγονται μέ διαφωνοῦντες σοβαρά ἄλλους ἐπιστήμονες).

Ὅσον ἀφορᾶ τά δικαστήρια,  ἀπό τήν πραγματικότητα ἐκκινεῖ ὁ σωστός νομικός καί ὄχι ἀπό τό γράμμα τοῦ νόμου, οὔτε ἀπό τίς ἐπιστημονικῶς ἀμφισβητούμενες προτεραιότητες τοῦ νομοθέτη ἤ τῆς Διοικήσεως ἤ τῆς Κυβερνήσεως, σέ ἀποφάσεις τους πού ἔχουν πάντοτε ἀνάγκες προσαρμογῆς κατά τήν συγκεκριμένη ἐφαρμογή τους, τουλάχιστον σέ μία Δημοκρατία.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον, ἡ ἔκθεση ἄλλου σέ κίνδυνο ζωῆς ἤ βλάβης τῆς ὑγείας του, πρέπει νά ἐκτιμᾶται αὐθεντικῶς, πραγματικῶς κατά πρῶτον καί ποινικῶς ἤ γενικά κυρωτικῶς κατά δεύτερον, ΜΟΝΟΝ ἀπό τήν Δικαστική Ἐξουσία, καί ὄχι ἀπό τήν Κυβέρνηση ἤ τήν Διοίκηση.

Ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Διοίκηση, σχετικά μέ τήν διαφύλαξη τῆς Δημοσίας Ὑγείας καί κατά τό Σύνταγμα, μόνο συστάσεις στούς πολίτες ἐπιτρέπεται νά κάνουν, καθώς καί γενικές ρυθμίσεις μέ σεβασμό στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί ὄχι νά καταλύουν δημόσιες ἐλευθερίες μέ βάση … «ἀλγόριθμους» καί ἀμφισβητούμενες ἤ ἀμφισβητήσιμες ὑποθέσεις (π.χ. ἡ μάσκα ὠφελεῖ ἤ βλάπτει περισσότερο;).

Δέν δικαιοῦνται, νά  ἀπευθύνουν ἀτομικές διαταγές σέ πολίτες χωρίς σοβαρό λόγο, λόγο δικαστικῶς ἐλεγχόμενο εὐχερῶς καί σχετικά ἀδαπάνως. Δέν δικαιοῦνται ἀκόμη, νά ἐπιβάλλουν πρόστιμα ὑπέρογκα γιά τίς δυνατότητες τῶν πολιτῶν (ἐνδεικτικῶς: στό Παρίσι μέ μισθούς σαφῶς ἀνώτερους τῶν Ἑλληνικῶν, τό πρόστιμο γιά μή τήρηση μέτρων κατά τοῦ «κόβιντ 19» εἶναι μόνον 135 εὐρώ).

Τό θέμα τῶν ἰώσεων, στά πλαίσια παγκοσμίου βιολογικοῦ-οἰκονομικοῦ πολέμου, κερδοσκοπίας, καί ἀνόμων καί ἀντισυνταγματικῶν  πολιτικῶν στοχεύσεων, μόλις ἔχει ἀρχίσει. Ἐμβόλιο γιά ἰούς, δέν ἔχει ἐπιτυχία πάνω ἀπό 70%, καί μετά τούς τρεῖς μῆνες, λόγω μεταλλάξεων τῶν ἰῶν, καθίσταται ἀρκετά ἀναποτελεσματικό, μετά δέ ἀπό τούς 6 μῆνες, τελείως ἄχρηστο.

Συνεπῶς, τό παραμύθι ὅτι περιμένουμε τό ἐμβόλιο, γιά νά εἴμαστε ὅπως πρῶτα, δέν μπορεῖ νά γίνῃ πιστευτό. Τά δέ ἐμβόλια ἀπαιτοῦν περίπου 15 χρόνια γιά νά ξέρουμε τί παρενέργειες ἔχουν. 

Τά ἐμβόλια μάλιστα γιά ἰούς, ὅπως εἶναι ὁ «κόβιντ 19», φτιαγμένα ὄχι ἀπό ἀντισώματα οὔτε γιά πρόκληση στόν ὀργανισμό ἐρεθίσματος γιά δημιουργία  ἀντισωμάτων, ἀλλά φτιαγμένα ἀπό  RNA καί DNA, ἐνέχουν σοβαρούς κινδύνους γιά τήν μέλλουσα ἐξέλιξη καί τῆς ὑγείας ἀτόμων ἀλλά καί, ἀκόμη, τήν ἐξέλιξη (γενετική ἤ ὑγείας) λαοῦ ὁλόκληρου.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά καθίσταται φανερό, ὅτι

Α) Δέν ὑπάρχουν  πλεόν, ἀπό νομικῆς ἀπόψεως, «ἔκτακτες περιστάσεις» ἀλλά μιά διαφορετική διεθνής κατάσταση βιολογικοῦ-οἰκονομικοῦ πολέμου, κερδοσκοπίας, καί ἀνόμων καί ἀντισυνταγματικῶν  πολιτικῶν στοχεύσεων. Δέν  δικαιολογοῦνται ἄρα πλέον Πράξεις Νομοθετικοῦ  Περιεχομένου. Καί δέν δικαιολογεῖται νομοθέτηση μέ ἐπίκληση ἐξαιρετικῶν περιστάσεων. Ἔχουμε μόνιμη ἀπειλή διαδόσεως ἰώσεων, δημιούργημα τῆς παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας, τῆς ἐλλείψεως παγκοσμίου συνεργασίας, καί σκληρῶν διεθνῶν γεωπολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν πού πρέπει νά βροῦν ἑνωμένο τὀ Ἑλληνικό ἔθνος, καί ὄχι φοβισμένους τούς Ἕλληνες γιά τό σαρκίο τους.

Β) Ἡ χειραγωγική-διαφημιστική-ἐκφοβιστική «ἐνημέρωση» περί τῶν κινδύνων ἀπό τόν κορονοϊό καί περί τῶν μέτρων «ἀντιμετωπίσεως» τῶν ΠΙΘΑΝΩΝ αὐξήσεων κρουσμάτων, πού βασίζεται καθημερινά σέ … μερικές δεκάδες  «ἀσυμπτωματικῶν» (!!)  καί σέ 2-3 θανάτους συνήθως ὑπερηλίκων [χωρίς παροχή διευκρινήσεων τῶν περιστάσεων καί τῆς νοσηλείας τῶν ἀποβιωσάντων πού δέν παρουσίαζαν ὑποκείμενο νόσημα], ἀφίνουν τήν κοινωνία μετέωρη καί σέ ἐσωτερική σύγκρουση ὡς πρός τήν  ἀναγκαιότητα ἑνός ἑκάστου τῶν «προτεινομένων», διά μέσου …προστίμων, μέτρων προφυλάξεως.

Ἡ αἴσθηση τῆς μή γελοιοποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οἱ δημόσιες ἐλευθερίες,  καί κυρίως Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ, εἶναι ἀνώτερα ἀπό ὅσα μέτρα (ἀκόμη καί «προορατικῶς προβλεφθέντα» στόν νέο Ποινικό Κώδικα, τοῦ Ιουνίου τοῦ 2019) εἴτε στεροῦνται πλήρως αἰτιολογημένης ἐπιστημονικῆς τεκμηριώσεως, εἴτε δέν τυγχάνουν καθολικῆς ἐπιστημονικῆς ἀποδοχῆς, εἴτε ἐκπορεύονται ἀπό ἀνθρώπους πού ὡς ἐπαγγελματίες πολιτικοί ἤ ὡς ἐπιστήμονες σχετίζονται μέ μεγάλα ἰδιωτικά συμφέροντα στόν χῶρο τῆς ὑγείας.

Ἐπιχειρεῖται βεβαίως σήμερα νά καταργηθῆ ὁριστικῶς ἡ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ, ὄχι ἀπό μία «Τσιόδριο ἤ Συψική ἐπιστήμη» πράγματι, ἀλλά ἀπό τόν χειραγωγικό βομβαρδισμό «ἀγάπης καί τρόμου» ὑπό τῶν χρηματιζομένων πρός τοῦτο ΜΜΕ, πού οὐσιαστικά «διαφημίζουν» τήν ἐπικινδυνὀτητα τοῦ «κόβιντ 19».

 Αὐτός  ὁ βομβαρδισμός «ἀγάπης καί τρόμου» ἐπιπίπτει στόν μέχρι τώρα σωματικῶς σχετικῶς ἀσφαλή μέσο ἄνθρωπο, καί τόν μεταβάλλει σέ φοβισμένο ἀτομικό σαρκίο, ἀποκομμένο ὅλο καί πιό πολύ καί πιό καταλυτικά, ἀπό τούς ἄλλους, ἀπό τήν κοινωνία προσώπων (νά ἡ ἀντίστροφη «χρησιμότητα» τῆς μάσκας), ἀπό τήν δημόσια ὑπόστασή του ὡς πολίτη, ἀπό τό Ἑλληνικό ἔθνος μας, καί ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα