Οι Αμύντορες του Νόμου

Γεωργίου Ἰ. Βιλλιώτη, φιλολόγου 10-1-2020

  Μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ τελεστῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἀνήµερα τῶν Φώτων µὲ παράλογους περιορισµοὺς (25 πιστοὶ σὲ κάθε ναὸ καὶ 50 στὸν µητροπολιτικό) τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνηµέρωσης καὶ ὁ Τύπος ἀσχολοῦνται συστηµατικὰ µαζί µας. Μεγάλη µας τιµή!
«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπεράνω τῶν νόµων». «Ἡ Κυβέρνηση φοβήθηκε νὰ χρησιµοποιήσῃ κατασταλτικὰ µέτρα». Ἀκόµα καὶ τὸ Ρόιτερ ἀσχολήθηκε µὲ τοὺς ἀπείθαρχους Ἕλληνες! Ἐπιστρατεύτηκαν φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Τελετὴ Καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ περασµένων ἐτῶν γιὰ νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δὲν τηροῦν τὰ µέτρα. Ἡ «Ἐφηµερίδα τῶν Συντακτῶν» χρησιµοποίησε τὸν βαρύγδουπο τίτλο: «Τοὺς ἄλλαξαν…τὰ Φῶτα». Γκαιµπελικὲς τακτικές. «Αἰδὼς Ἀργεῖοι»! Περιώνυµος δηµοσιογράφος παρουσίασε γράφηµα µὲ σιδηροδέσµιο ἱερέα ποὺ
συνοδευόταν ἀπὸ ἀστυνοµικὸ µέσα σὲ ἱερὸ ναό. Τί ὀνειρεύονται οἱ ἄνθρωποι! Τὰ σοβαροφανῆ ἔντυπα ἐπιστρατεύουν τοὺς «ὀργανικοὺς διανοούµενους» γιὰ νὰ ἀποδοµήσουν τὴν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἑρµηνεύοντάς την ὡς κατάλυση τῆς νοµιµότητας καὶ ἐπίδειξη δύναµης.

   Βέβαια δὲν µᾶς προξενεῖ καµµία ἐντύπωση αὐτὴ ἡ στάση. Τὰ Μέσα Ἐνηµέρωσης ἔχουν πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ παρουσιάζουν τὰ γεγονότα στὴν πραγµατική τους διάσταση, ἀλλὰ λειτουργοῦν ὡς φερέφωνα τῶν ἰδιοκτητῶν τους. Τόσα ἑκατοµµύρια ἔλαβαν γιὰ τὴν διαφήµιση τοῦ κορωνοϊοῦ! Γραµµάτια εἶναι αὐτά…

    Αἴφνης οἱ τηλεκανίβαλοι, ὑποστηρικτὲς τῶν µνηµονίων, ποὺ κατέλυσαν τὴν συνταγµατικὴ τάξη, ἔγιναν ἀµύντορες τῶν νόµων. Στὶς 17 Νοεµβρίου ἀρχηγοὶ κοµµάτων παρέλασαν στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας µὲ τὸν θίασο τους παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις καὶ τὰ Μέσα Ἐνηµέρωσης τήρησαν αἰδήµονα σιγή. Φαίνεται ὁ εὐαίσθητος εἰσαγγελέας ποὺ ἐπέβαλλε πρόστιµα 1500 εὐρὼ σὲ ἱερεῖς, ἐπειδὴ ἔρριξαν τὸν Σταυρὸ στὰ ὕδατα, δὲν θὰ εἶδε εἰδήσεις τὴν ἡµέρα τοῦ Πολυτεχνείου!

    Οἱ κονδυλοφόροι µέµφονται τὴν Ἐκκλησία γιὰ καταπάτηση τῶν νόµων. Ἡ κυβέρνηση παρὰ τὴν ἀρχική της ἀπόφαση νὰ λειτουργήσουν οἱ ναοὶ τὰ Θεοφάνεια µὲ 25 πιστούς, δηλαδὴ ἄδειοι (καὶ λέµε ἄδειοι, διότι ἂν λάβουµε ὑπ΄ ὄψιν ὅτι οἱ ναοὶ στὴν χώρα µας εἶναι κατὰ µέσον ὅρο 350-500 τ.µ., ἡ ἀπόφαση αὐτὴ µεταφράζεται ὡς ἄρνηση τοῦ ἐκκλησιασµοῦ), ἀναίρεσε τὴν ὑπόσχεσή της πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ διέταξε νὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία κεκλεισµένων τῶν θυρῶν, παρὰ τὶς ἀντίθετες ὑποδείξεις τῶν λοιµωξιολόγων. Φαίνεται ὅτι οἱ εἰδικοὶ χρησιµοποιοῦνται κατὰ τὸ δοκοῦν! Εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν ἐνδιαφέρει ἐν προκειµένῳ ἡ προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ ἡ ταπείνωση καὶ ὁ εὐτελισµὸς τῆς Ἐκκλησίας.

    Δυστυχῶς ὁ διάλογος µὲ ἀνθρώπους ποὺ «χοντροπετσίασαν, σὰν τὸν λεπρὸ ποὺ τὸ πετσί του εἶναι πεθαµένο, καὶ δὲν νοιώθει πιὰ τίποτα» (Φώτη Κόντογλου, Μυστικὰ Ἄνθη , ἐκδ. Ἀλ. καὶ Ἑ. Παπαδηµητρίου, Ἀθῆναι 21981, σελ. 22) εἶναι ἀδύνατος. Ἀνήκουν σὲ διαφορετικοὺς ἀνθρωπολογικοὺς τύπους (Παύλου Εὐδοκίµωφ, Ἡ Πάλη µὲ τὸν Θεόν, ἐκδ. Πατριαρχικὸ Ἵδρυµα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 51991). Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν κινεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα -κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης ποὺ ἑορτάζει σήµερα- ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος ξεχωριστό. Ἡ ἐσχάτη ἀρρώστια τῆς ψυχῆς εἶναι ἄγνοια τοῦ Θεοῦ (Ἰωάννου Χρυσοστόµου, MG 56, 157). 
   Οἱ ἄρρωστοι αὐτοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ζοῦν στὸν ἴσκιο τοῦ θανάτου, θέλουν νὰ κάνουν καὶ ἐµᾶς «κατ΄ εἰκόνα καὶ καθ΄ ὁµοίωσιν» τους. Θέλουν νὰ βγάλουν τὸ ἱερὸ ἀπὸ τὴν ζωή µας. Ἂν βγάλουµε ὅµως τὸ ἱερὸ δὲν θὰ µείνῃ τὸ τίποτα, ἀλλὰ τὸ δαιµονικό, ὅπως εὔστοχα παρατήρησε ὁ µεγάλος στοχαστὴς Daniel Bell στὸ βιβλίο του «Ὁ πολιτισµὸς τῆς Μεταβιοµηχανικῆς Δύσης».

Ἕνας Βορειοηπειρώτης στὰ ζοφερὰ χρόνια τοῦ κοµµουνιστικοῦ ὁλοκληρωτισµοῦ εἶπε σὲ Ἐπίσκοπο τῆς Βορείου Ἑλλάδος: «Παίρναµε καὶ ἐµεῖς ἁγιασµό τότε». «Μὰ πῶς;» τὸν ρώτησε ὁ Ἐπίσκοπος. «Ἀφοῦ ἐσεῖς ἁγιάζατε τὸν Ἀῶο ποταµό, ἁγιαζόταν ὁ ὅλος ὁ ποταµός» ἀπήντησε ὁ «ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» ἄνθρωπος. Πρὶν ἀπὸ τὰ Φῶτα οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔτρωγαν ψάρια, διότι δὲν εἶχαν ἁγιασθῇ τὰ ὕδατα. Τί εὐγενικὲς ψυχές; «Ἄνθρωποι µὲ φαρδειὰ ψυχή, ἄνθρωποι ποὺ λάµψανε ἀπάνω σὲ τούτη τὴ γῆ καὶ τιµήσανε τὸ ἀνθρώπινο γένος, βρήκανε τόσα εὐγενικὰ καὶ µεγάλα πράγµατα γιὰ νὰ ξεδιψάσουµε τὴν ἀποµέσα δῖψα τους καὶ νὰ χορτάσουνε τὴν ἀπο µέσα πεῖνα τους» (Φώτη Κόντογλου, ὅ.π. σλ. 24). Ἡ σύγκριση εἶναι ἀπογοητευτική!