ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ– ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

65Τὸ πρῶτο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ τοῦ ἔδωσε. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ δύναμη νὰ ἀγαπᾶ. Καὶ τὸ τρίτο νὰ μπορῆ νὰ κατανοῆ τὸν συνάνθρωπό του.

Ἂν ἔχεις κατανόηση νοιώθεις τὸν ἄλλον. Καταλαβαίνεις τὴν θέση του. Γνωρίζεις τὰ αἰσθήματά του. Ἀντιλαμβάνεσαι πὼς συνήθως ἀντιδρᾶ καὶ τί πράγματα τὸν ἐνοχλοῦν καὶ ποιὰ τὸν εὐχαριστοῦν. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ κατανόηση γιὰ νὰ πλησιάσεις τοὺς δικούς σου ἀνθρώπους, νὰ ζήσης ἁρμονικὰ μαζί τους, νὰ συναναστραφῆς μὲ τοὺς ἄλλους, μὲ τὸν κόσμο ποὺ θὰ συναντήσης στοὺς τόπους τῆς ἐργασίας σου, στὸν δρόμο, στὰ μέσα συγκοινωνίας (λεωφορεῖο, τραῖνο κλπ.) στὴν κοινωνία γενικώτερα. Γιατί ἂν ἔχεις κατανόηση μπορεῖς νὰ προλαβαίνης τοῦ ἄλλου τὶς ἀντιδράσεις καὶ ἔτσι θὰ ἐνεργῆς σωστά.

Ἡ κατανόηση εἶναι τὸ πρῶτο σκαλοπάτι τῆς καλωσύνης. Εἶναι ἔκφραση σεβασμοῦ τοῦ προσώπου τοῦ ἄλλου. Μόνον ὅταν κατανοῆς ἔρχεσαι στὴν θέση τοῦ ἄλλου καὶ μπορεῖς νὰ ἀντιληφθῆς τὰ αἴτια τῆς ὁποιασδήποτε συμπεριφορᾶς του.

Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς πάντα θὰ ἐγκρίνης τὶς ἐνέργειες τοῦ ἄλλου. Δὲν σημαίνει πὼς θὰ τὸν μιμεῖσαι σὲ ὅτι λέγει καὶ κάνει. Ἔχω κατανόηση δὲν σημαίνει ἁπλῶς «καταλαβαίνω»· σημαίνει, νοιώθω τὶς ἀντιδράσεις του· σημαίνει τὶς ἐξηγῶ μὲ ἀγάπη· σημαίνει πὼς ἔχω καλὴ διάθεσι ἀπέναντί του· σημαίνει πὼς τὰ αἰσθήματά μου παραμένουν πάντοτε θετικά, φιλικά.

Ἡ κατανόηση εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος ἐπικοινωνίας. Εἶναι ὁ δρόμος πού μᾶς ὁδηγεῖ στὴν προσωπικότητα τοῦ ἄλλου καὶ μᾶς ἐμπνέει νὰ βοηθοῦμε διακριτικά. Μόνον ὅταν κατανοῆς μπορεῖς νὰ πῆς στὸν ἄλλον: «Ναὶ σὲ καταλαβαίνω γιατί ἐνεργεῖς ἔτσι· ἀλλὰ κοίταξε καὶ τὴν ἄλλη πλευρά, τί ἐπιπτώσεις ἔχει αὐτὴ ἡ συμπεριφορά σου». Ἢ «ἀντιλαμβάνομαι τὴν σοβαρότητα τῆς καταστάσεώς σου ἀλλὰ κοίτα καὶ πρὸς τὸν οὐρανό! Ζήτησε καὶ τοῦ Θεοῦ τὴν προστασία!».

Ἡ κατανόηση εἶναι τὸ βασικὸ προσὸν ποὺ πρέπει νὰ ἔχη ἕνας ἡγέτης μὲ οἱανδήποτε ἰδιότητα· οἱ γονεῖς, ὁ δάσκαλος, ὁ ἐργοδότης…

Ἡ κατανόηση εἶναι ἕνα ἄθλημα πολὺ ὡραῖο, ἂν καταφέρης νὰ ἐλευθερωθῆς ἀπὸ τὸν ἐγωισμό σου καὶ ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία γιὰ τοὺς ἄλλους: «καὶ τί μὲ νοιάζει ἐμένα πῶς νοιώθουν οἱ ἄλλοι; Ἐμένα μὲ φθάνουν τὰ δικά μου προβλήματα!». Αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ ψυχικὴ μοναξιά. Οἱ ἄλλοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ κοντά σου.

Ἡ κατανόηση εἶναι ἡ πιὸ σωστὴ ἔκφραση κοινωνικότητος. Εἶναι δῶρο ποὺ ὠφελεῖ ὄχι μόνον αὐτὸν ποὺ τὴν δέχεται μὰ καὶ αὐτὸν ποὺ τὴν χαρίζει. Εἶναι δεῖγμα ὡριμότητος.

Στὴν κατανόηση μᾶς ὁδηγεῖ ἡ αὐτοκριτική. Μιὰ εἰλικρινὴς καὶ τίμια συζήτηση μὲ τὸν εαὐτόν μας, μᾶς ὁδηγεῖ νὰ κατανοοῦμε τὸν ἄλλον καὶ νὰ συνυπάρχουμε εἰρηνικὰ μαζί του.

Καὶ ὅπως εἶναι εὐνόητον, κατανόηση νὰ δείχνουμε πρῶτα ἀπὸ ὅλα στὰ πρόσωπα ποὺ βρίσκονται πιὸ κοντά μας. Οἱ σύζυγοι μεταξὺ των. Τὰ παιδιὰ πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ οἱ γονεῖς πρὸς τὰ παιδιά τους. Οἱ νεώτεροι πρὸς τὰ ἡλικιωμένα πρόσωπα τῆς οἰκογενείας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἡλικιωμένοι πρὸς τοὺς νεώτερους μέσα στὸ σπίτι.

Μόνο μὲ τὴν κατανόηση βοηθοῦμε ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς γλυτώνουμε ἀπὸ δυσάρεστες καταστάσεις.

Νὰ ἔχουμε λοιπὸν κατανόηση γιὰ νὰ πείθουμε τοὺς ἄλλους ὅταν τοὺς συμβουλεύουμε, γιὰ νὰ τοὺς γαληνεύουμε ὅταν εἶναι ταραγμένοι, γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγοῦμε στὸν ἀληθινὸ προορισμό τους.

Κατανόηση νὰ δείχνουμε στοὺς συνανθρώπους μας γιὰ νὰ συμπορευόμαστε, εἰρηνικὰ μαζί τους. Κατανόηση εἶναι ὁ δρόμος γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς μας.

Κατανόηση εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο δῶρο!

 

http://www.emepol.com/index.php/2012-06-25-09-42-30/item/124-katanoisi

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα