ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ

 Θεολόγου – Καθηγητοῦ

 

      Μία ἄλλη μεγάλη ἀσκητικὴ προσωπικότητα τιμᾶται αὐτὴ τὴν ἅγια περίοδο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ συγγραφέας τοῦ περιφήμου βιβλίου τῆς «Κλίμακος», τὸ ὁποῖο γράφηκε γιὰ νὰ ἀποτελεῖ πολύτιμο ὁδηγὸ ἡμῶν τῶν πιστῶν στὴ δύσκολη πνευματική μας πορεία καὶ τὸν ἀσίγαστο παθοκτόνο ἀγῶνα μας.

     Σύμφωνα μὲ τὸ ἱερὸ συναξάρι του, γεννήθηκε στὴν Παλαιστίνη περὶ τὸ 523. Ἀπὸ πολὺ μικρὸς ἀγαποῦσε τὴν ἄσκηση καὶ γι’ αὐτὸ νέος ὄντας ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημo τοῦ Σινᾶ, ὅπου ἔζησε ὡς ἐρημίτης γιὰ δεκαεννιὰ χρόνια. Κατόπιν ἐγκαταβίωσε στὴ Μονὴ τοῦ Θωλᾶ, στὴν ὁποία πέρασε σαράντα χρόνια.

      Ἦταν σοφὸς ἄνθρωπος καὶ προπαντὸς μεγάλος ἀσκητής, ἐφάμιλλoς τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου, ἁγίου Εὐθυμίου καὶ ἁγίου Σάββα. Γύρω ἀπὸ τὸν μεγάλο αὐτὸ δάσκαλο-ἀσκητὴ συγκεντρώθηκαν πολλὲς χιλιάδες μοναχοί, παίρνοντας ἀπὸ αὐτὸν μαθήματα πνευματικοῦ ἀγῶνα. Γιὰ νὰ μποροῦν οἱ μοναχοὶ νὰ ἔχουν καταγραμμένες τὶς σοφὲς διδαχὲς καὶ παραινέσεις του, τὶς κατέγραψε στὸ προαναφερόμενο βιβλίο του, τὸ ὁποῖο ὀνόμασε «Κλίμαξ», δηλαδὴ νοητὴ σκάλα, πού ἀνεβάζει κλιμακωτὰ τὸν ἀσκούμενο ἄνθρωπο στὴν κορυφὴ τῶν ἀρετῶν.

      Τὰ ὑπέροχα κεφάλαια τοῦ βιβλίου τῆς «Κλίμακος» εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ προσφιλῆ καὶ ὠφέλημα ἀναγνώσματα τῶν πιστῶν αὐτὴ τὴν κατανυκτικὴ περίοδο. Οἱ σοφὲς παραινέσεις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἀποτελοῦν πολύτιμο πνευματικὸ ὁδηγὸ γιὰ κλιμακωτὴ κατάκτηση ἀρετῶν, ὥστε νὰ ὑποδεχτοῦν τὸν ἀναστάντα Κύριο καθαροὶ ἀπὸ τοὺς ρύπους τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴ φθορὰ τοῦ κακοῦ.