Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ*

FYLAKESΠρωτοπρ. Γρηγορίου Μπατιστάτου

 

Στὴν πόλη τοῦ Κορυδαλλοῦ βρίσκεται ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα συγκροτήματα σωφρονιστικῶν ἱδρυμάτων τῆς χώρας. Οἱ γνωστὲς Φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, οἱ ὁποῖες  ἀποτελοῦνται ἀπὸ 5 τμήματα. Τὴν Ἀνδρικὴ Φυλακή, τὴ Γυναικεία, τὸ  Νοσοκομεῖο Φυλακῶν, τὸ Ψυχιατρεῖο καὶ τὴν ΚΑΥΦ (Φοῦρνοι). Στὰ 5 αὐτὰ τμήματα βρίσκονται περίπου 3.500 κρατούμενοι. Ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, μὲ ποικίλες διαφορετικότητες καὶ βέβαια καὶ θρησκευτικές. Ἀλλόθρησκοι, ἑτερόδοξοι, ἄθεοι, ἀλλὰ καὶ ἀδιάφοροι. Συνάνθρωποί μας, ποὺ βρέθηκαν στὴν ἀπομόνωση καὶ τὸν ἐγκλεισμὸ γιὰ διαφόρους λόγους, οἱ περισσότεροι σὲ ἀπόγνωση πλέον καὶ χωρὶς ἐλπίδα σωτηρίας. Ὁ Θεὸς ὅμως ἀπεργάζεται καὶ ἐκεῖ τὴ σωτηρία τῶν παιδιῶν Του.

Σὲ ὅλα τὰ τμήματα ὑπάρχουν Ἱερὰ Παρεκκλήσια, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν σὲ ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα, καλύπτοντας πλήρως τὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν κρατουμένων. Εἶναι ἀφιερωμένα στὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου (Ἀνδρικὴ Φυλακή), στὴν Προσκύνηση τῆς Ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (Γυναικεία Φυλακή), στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο  (ΚΑΥΦ), στὸν Ἀπόστολο Παῦλο (Νοσοκομεῖο Φυλακῶν) καὶ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο (Ψυχιατρεῖο). Ὅλοι οἱ Ναοὶ εἶναι πλήρως ἐξοπλισμένοι μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴ λειτουργικότητά τους. Κλιμάκιο κυριῶν ἔχει ἀναλάβει ἀφιλοκερδῶς τὴν καθαριότητα καὶ φροντίδα τῶν Ναῶν καὶ τὴν προετοιμασία γιὰ τὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ ὅλες τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες. Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Νικαίας, φροντίζει ὥστε νὰ λειτουργοῦν κάθε ἑβδομάδα οἱ ἱεροὶ ναοί, νὰ ἐξομολογοῦνται οἱ κρατούμενοι καὶ κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα νὰ τελοῦνται οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες μὲ τὶς ἀνάλογες τελετές. Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ οἱ κρατούμενοι στολίζουν τὸν Ἐπιτάφιο, ὁ ὁποῖος λιτανεύεται στοὺς διαδρόμους ψαλλομένων τῶν Ἐγκωμίων, ἐνῷ τὸ Μεγάλο Σάββατο γίνεται ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως. Ἐπιπλέον πραγματοποιοῦνται ἁγιογραφικοὶ κύκλοι κάθε ἑβδομάδα. Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη καλύπτει πολλὲς ἀπὸ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν κρατουμένων, προσφέροντας κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἀπαραίτητα εἴδη, δεδομένου ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κρατουμένους ἀντιμετωπίζουν καὶ σοβαρότατα οἰκονομικὰ προβλήματα ποὺ φθάνουν ἀκόμα καὶ σὲ βαθμὸ ἐξαθλίωσης.

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς

εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.»

 Τὰ τελευταῖα χρόνια ἐπιτελεῖται καὶ ἕνα σημαντικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Σὲ αὐτὸν τὸν τόσο διαφορετικὸ καὶ δύσκολο χῶρο ἔχουν τελεσθεῖ ἀπὸ τὸ ἔτος 2007 ἕως καὶ φέτος περίπου 60 Βαπτίσεις ἐνηλίκων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἀλλοθρήσκων, ἑτεροδόξων, ἀλλοδαπῶν, ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων. Κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἐνδιαφερομένων πρὸς τὴ Διεύθυνση τῶν Φυλακῶν, μὲ μέριμνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας πραγματοποιοῦνται ἀπὸ ἱερεῖς οἱ κατηχήσεις, οὕτως ὥστε οἱ κατηχούμενοι νὰ προσέλθουν προετοιμασμένοι καὶ βέβαιοι γιὰ τὴν ἐπιλογή τους στὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Μὲ τὴ βοήθεια ἄλλων κρατουμένων ποὺ γνωρίζουν τὴ γλώσσα τῶν κατηχουμένων, οἱ ἱερεῖς κάνουν τὴν κατήχηση διερευνώντας παράλληλα, κατὰ τὸ δυνατόν, τὰ πραγματικὰ κίνητρα καὶ τὶς προθέσεις τους. Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ κατήχηση, γίνονται οἱ ἐνέργειες γιὰ τὴν ἐξεύρεση ἀναδόχων καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ ὅλων τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὴ  Βάπτιση ( χιτώνας, ροῦχα, ἐσώρουχα, παπούτσια, πετσέτες καὶ Σταυρός, ὅλα καινούργια ) καὶ στὴ συνέχεια ὁρίζεται ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα τοῦ Μυστηρίου, κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὴ Διεύθυνση τῶν Φυλακῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως ἀναμένεται ἀπὸ ὅλους μὲ ἰδιαίτερα συναισθήματα. Εἶναι μία ἡμέρα λαμπρή, διαφορετική, χαρούμενη. Προσέρχονται ὅλοι στὸν ἱερὸ ναό, στὸ κέντρο τοῦ ὁποίου ἔχει τοποθετηθεῖ ἡ εἰδικὰ κατασκευασμένη μεγάλη κολυμβήθρα. Τελεῖται τὸ μυστήριο μέσα σὲ κλίμα βαθειᾶς συγκίνησης. Ἀνάδοχοι καὶ ἀναδεκτοὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια συμμετέχουν στὸ μυστήριο καὶ προσεύχονται νὰ μὴ «λεκιαστεῖ» ὁ λευκὸς χιτώνας ποὺ ἐνδύονται αὐτὴν τὴν ἡμέρα. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς, ὁ νεοφώτιστος ἀσπάζεται τὸ χέρι τοῦ ἀναδόχου του, δέχεται ὡς δῶρο μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἔλαβε, καὶ στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ ἕνα κέρασμα. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ὅταν τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία, θὰ μεταλάβει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ περιπτώσεις κατηχουμένων ποὺ δειλιάζουν καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ δὲν βαπτίζονται, ἐξαιτίας πιέσεων ποὺ τοὺς ἀσκοῦνται ἀπὸ ὁμόδοξους  συγκρατουμένους τους. 

 Στὶς Φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ἔχουν ἐπίσης τελεσθεῖ Γάμοι ζευγαριῶν, ποὺ τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δυὸ μέλη εἶναι κρατούμενος. Ἡ σχέση τους εἶχε ἀναπτυχθεῖ ὅταν καὶ οἱ δύο ἦταν ἐλεύθεροι.

 Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτελεῖται μὲ τὴν ἄψογη συνεργασία καὶ συνδρομὴ τῆς διεύθυνσης καὶ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Φυλακῶν, οἱ ὁποῖοι μάλιστα παρίστανται καὶ συμμετέχουν στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες.

 Τὰ σωφρονιστικὰ ἱδρύματα ἀποτελοῦν μία ἰδιαίτερα εὐαίσθητη κοινωνία, ἀνθρώπων ἀπογοητευμένων καὶ ἀπεγνωσμένων, μὲ πολλὰ προβλήματα καὶ δυσκολίες, ποὺ ἀναζητοῦν τὸ στήριγμα, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ σωτηρία. Εἶναι ἕνας εὔφορος χῶρος γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ φιλανθρωπικὴ δράση καὶ γιὰ ἐφαρμογὴ τοῦ ἁγιογραφικοῦ: «ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἐπεσκέψασθε μέ». 

 

*ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘Ἐρῶ’ , Η΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΟΚΤ.-ΔΕΚ. 2011