ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

 (ξεφωνήθη eις τον Μητροπολιτικό Ναό Αγιου Παντελεήμονος Φλωρίνης.. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης κατ τν ες πίσκοπον χειροτονίαν του

 ν τ .Να το γίου Κωνσταντίνου – μονοίας – θηνν.

 

Σεπτοὶ ἱεράρχαι, τίμιον πρεσβυτέριον, ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, πιστὲ καὶ μαρτυρικὲ λαὲ τῆς Μακεδονίας, τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα τῆς ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως.

 

Κατ τὴν εὔσημον ταύτην στιγμὴν ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστ τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν, τὸν οὕτω πως τ κατʼ ἐμ οἰκονομήσαντα, ὥστε μέχρι χθὲς ἀποδοκιζόμενος κα διωκόμενος ὑπ τῆς Ἐπισήμου Ἐκκλησίας ν τιμᾶται σήμερον τόσον ἐπισήμως κα ν ἀνέρχεται τὰς βαθμῖδας ἐπιφθόνου ἀρχιερατρικο θρόνου, προκαλῶν τὴν ἀπορίαν κα τὴν κατάπληξιν δι τὴν τόσο ἀπότομον μεταβολήν. Δόξα τῶ Θεῶ τῶ μεταστρέφοντι βουλὰς ἀρχόντωνˑ «τἐγείροντι ἀπὸ γῆς πτωχὸν καἀπὸ κοπρίας ἀνυψοῦντι πένητα, τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετἀρχόντων, μετἀρχόντων λαοῦ αὐτοῦ». (Ψαλμ. 112, 7-8).

Εὐχαριστῶ τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον διὰ τὴν ἐπιμονὴν ἥν ἐπιδείξατο ὑπὲρ ἐμοῦ, κατανικῶν πᾶν ἐμπόδιον καὶ διαλύων πᾶσαν κατ’ ἐμοῦ προκατάληψιν. Εὐχαριστῶ τὸν Συνοδικὸν ἐκπρόσωπον Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Ἀντώνιον, ὅστις κατ’ ἐπανάληψιν ὕψωσε τὴν φωνήν του ἐν τῆ Ἱ. Συνόδω, ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος˙ τὸν Σεβ. Μητροπολ. Καστορίας κ.Δωρόθεον, τοποτηρητὴν τῆς Μητροπόλεως κατὰ τὸ διάστημα τῆς χηρείας της, εἰλικρινῆ ἐπιδείξαντα ἀπέναντί μου ἀγάπην καὶ χαρὰν ἀνυπόκριτον ἐκδηλώσαντα ἐπὶ τῆ ἐκλογῆ τῆς ταπεινότητός μου˙ τὸν Σεβ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως κ. Ἀμβρόσιον, τοῦ ὀποίου ἡ παρουσία ἰδιατέρως μὲ συγκινεῖ, διότι, μοῦ ὐπενθυμίζει κοινοῦς ἀγῶνας ὑπὲρ ἀνορθόσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, ὡς καὶ τὴν ἀτρόμητον φωνήν του ὑπὲρ ἐμοῦ κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν σκληρῶν δοκιμασιῶν μου ὡς ἱεροκήρυκος. Ἐπίσης εὐχαριστῶ τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας Δράμας κ. Διονύσιον καὶ Σιδηροκάστρου κ. Ἰωάννην, εἰλικρινεῖς φίλους, οἰ ὀποῖοι διὰ τῆς παρουσίας των λαμπρύνουν τὴν τελετὴν ταύτην. Εὐχαριστῶ δὲ καὶ τὰς πολιτικὰς καὶ τὰς στρατιωτικὰς ἀρχὰς, αἱ ὁποῖαι μὲ ὐποδέχονται ὡς σύμβολον ἀρρήκτων σχέσεωνἘκκλησίας καὶ Ἔθνους, Ἔθνους ἐξ ἀρχαιοτάτων χρόνων θρησκεύοντος, ὡς καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἐκ τῆς περιοχῆς ταύτης, ἀλλὰ καὶ ἐκ διαφόρων πόλεων καὶ χωρίων τῆς Μακεδονίας συνέρρευσαν ἐδῶ κατὰ τρόπον συγκινητικὸν διὰ νὰ ἐκδηλώση τὰ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης του πρὸς ἐμέ. Ἰδιατέρως δὲ εὐχαριστῶ τοὺς ἐκ μακρᾶν ἀποστάσεως ἐλθόντας, τὰς ἑκατοντάδας τῶν Ἀθηναίων ἀκροατῶν μου, ἐκ τῶν ὁποῖων μετὰ πολλῆς ὀδύνης καὶ δακρύων ἀπεσπάσθην, μετὰ ἀδιάλειπτον πνευματικὴν ἐργασίαν καὶ ἀγῶνας 15 ἐτῶν. Πάντων τούτων μνησθείη Κύριος τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης.

* * *

Ἡ συγκίνησις, τὴν ὁποίαν δοκιμάζω, εἶνε μέγιστη. Εἶνε ἐκ τῶν συγκινήσεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἐκφρασθοῦν διὰ τῆς γλώσσης. Συγκινοῦμαι, διότι περὶ τὰς δυσμὰς τοῦ βίου μου ἔρχομαι νὰ ὑπηρετήσω ἐκ νέου τὸν ἀκριτικὸν τοῦτον λαὸν, τὸν ὁποῖον πρὸ εἰκοσιπενταετίας εἶχον ὑπηρετήσει ὡς ἱεροκῆρυξ, ἐν ἡμέραις ἐθνικοῦ μαρτυρίου. Συγκινοῦμαι, διότι πατῶ τὰ ἅγια χώματα τῆς Μακεδονικῆς γῆς, τὰ ποτισμένα μὲ τὰ αἵματα μυριάδων ἡρώων καὶ μαρτύρων. Συγκινοῦμαι, διότι ἐδῶ, εἰς τὴν εὐγενῆ χώραν τῶν Μακεδόνων, φαίνονται ἀκόμη τὰ ἴχνη τῆς πορείας τοῦ κορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ὁποίου ἡ καρδία ἰδιαιτέραν ἔτρεφε ἀγάπην πρὸς τοὺς Μακεδόνας χριστιανούς, ὡς δεικνύουν αἰ τρεῖς ἐπιστολαί του πρὸς πόλεις τῆς Μακεδονίας. Συγκινοῦμαι, διότι ἐδῶ διακρίνονται καὶ τὰ ἴχνη τῆς πορείας νεωτέρου ἀποστόλου τῆς Ἐκκλησίας, μιμητοῦ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅστις κατʼ ἐπανάληψιν περιώδευσε τὴν περιοχὴν ταύτην, καὶ ἔφθασε μέχρι Σκοπίων, Δυρραχίου καὶ Κρόϊας, κηρύττων τὰ μεγαλεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς ἐπισκοπὴν ὅπου διέλαμψαν κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας Ἱεράρχαι ἀκτινοβολοῦντες ἀπὸ σοφίαν καὶ ἀρετὴν, τῶν ὁποίων τελευταίος ἧτο ὁ ἀπὸ Πελαγωνείας ἀείμνηστος σοφὸς Ἱεράρχης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ὁ πνευματικος πατὴρ τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Κωμόπολις δὲ τῆς περιοχῆς σεμνύνεται διὰ τὴν μνήμην μεγάλου ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεώς μας, τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ. Πῶς νὰ μὴ συγκινοῦμαι πατῶν τὴν ἱερὰν αὐτὴν γῆν, πλήρη ἀναμνήσεων παλαιοτέρας καὶ νεωτέρας ἱστορίας; Πῶς νὰ μὴ συγκινοῦμαι γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς Φλωρίνης, ἡ ὁποία φυλάσσει τὰς πύλας τῆς Πατρίδος; Πᾶς λίθος εἰς αὐτὸν τὸν τόπον κράζει φωνῆ μεγάλη. Κωφὸς ὅστις δὲν ἀκούει τὴν κραυγὴν καὶ ἀναίσθητος ὅστις δὲν αἰσθάνεται τὸ ἱερὸν ρίγος.

* * *

Ἀλλ’ ἐκ παραλλήλου πρὸς τὸ βαθὺ αἴσθημα τῆς συγκινήσεως, ἡ ψυχή μου δοκιμάζει καὶ τὶ αἴσθημα τοῦ φόβου. Διότι καλοῦμαι νἐκτελέσω τὸ καθήκον τοἐποσκόπου εἰς ἐποχὴν ἄκρως τεταραγμένην καἀνήσυχον. Εἰς ἐποχὴν, καθʼ ἥν ἀνθρωπότης διέρχεται κρίσιν συνειδήσεως, καὶ κοινωνικοὶ σχηματισμοὶ συντελοῦνται ἐν τῶν κόσμω. Εἰς ἐποχὴν καθ’ ἥν ἔχει ἐφαρμογὴν ἡ προφητεία τοἀποστόλου Παύλου˙ «Ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. Ἔσονται γὰρ οἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλάζονες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσποδνοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι». (Β΄ Τιμ. 3, 1-5).

«ἠμετέρα ἐποχὴ-παρατηρεῖ βαθυστόχαστος σύγχρονος συγγραφεύς-εὐρίσκεται ὑπὸ τὰ σημεῖα μιᾶς φρικώδους αὐξήσεως τοῦ κακοῦ, συνοδευομένης ὑπὸ τῆς ἀρνήσεως τῆς ὑπάρξεως του». Κατακλυσμὸς πλάνης, ἀπιστίας, ἀθεΐας, ἠθικῆς διαφθορᾶς καὶ πνευματικῆς συγχύσεως. Κατακλυσμὸς χειρότερος τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς ἐποχῆς τοῦ Νῶε. Κατακλυσμὸς ὁποῖος κινδυνεύει νὰ καλύψη καὶ τὰς ὑψηλοτέρας κορυφὰς τοῦ καλοῦ. «Ὥσπερ αἡμέραι Νῶε!…». Τὸ κατακλυσμιαῖον δὲ κῦμα τῆς πλάνης καὶ τῆς κακίας ἐκ τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων τοῦ δῆθεν πολιτισμένου κόσμου ἔφθασε καὶ μέχρις ἡμῶν καὶ προσβάλλει ἐπικινδύνως τὸν μέχρι χθὲς ἀδιάφορον ἑλληνικὸν χῶρον. Καἐδῶ κύματα ἐπάλληλα παρατηροῦνται, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αίσχύνας. Ἡ οἰκογένεια, τὸ βασιλικὸν τοῦτο κύτταρον τοἜθνους, κλονίζεται ἐκ θεμελίων. Ὁ γάμος μᾶλλον ὡς ἐμπορικὴ πρᾶξις παρὡς μυστήριον θεωρεῖται. Ἡ προικοθηρία ὀργιάζει. Πτωχὰ καὶ τίμια κορίτσια τοῦ λαοῦ, ἄξια νὰ γίνουν μητέρες, περιφρονοῦνται. Τὰ διαζύγια αὐξάνονται καταπληκτικῶς. Τὸ ¼ τῶν γάμων ἐν τῆ Πρωτευούση τῆς Ἑλλάδος διαλύονται. Φρίττει τις ἀναλογιζόμενος, ὅτι τὰ πλεῖστα διαζύγια ἐκδίδονται ἐπὶ παραβάσει θεμελιώδους νόμου τῆς Κ.Διαθήκης. Ὀλίγον ἀκόμη καὶ θἐθεσπίζετο ὑπὸ τῆς διαλυθείσης Βουλῆς τὸ αὐτόματον διαζύγιον, ἄν κατʼ αὐτοῦ δὲν ἐξηγείρετο ὁ εὐσεβὴς Ἑλληνικὸς λαὸς. Δεκάδες χιλιάδες παράνομα ζεύγη συζοῦν ἀναισχύντως ὑπὸ τὸν ἑλληνικὸν ἥλιον. ἀποφυγὴ γεννήσεως τέκνων λαμβάνει πλέον ἀνησυχητικὰς διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς φυλῆς μας διαστάσεις. Ἑλλάς, χώρα ἄλλοτε πολυτέκνων καὶ πατριαρχικῶν οἰκογενειῶν, ἔχει κατʼ ἀναλογίαν τὀλιγότερα τέκνα ἐν συγκρίσει πρὸς ὅλας τὰς χώρας τῶν Βαλκανίων. Γενοκτονία συντελεῖται, ὄχι πλέον ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Γένους, ἀλλʼ ὑπὸ τῶν ἰδίων τῶν Ἑλλήνων ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν καἐν τοῖς ἰατρείοις. Διʼ ὀλιγοπαιδίαν – παρτατηρεἱστορικὸς Πολύβιος – ὑπετάγη εἰς τοὺς Ρωμαίους κατακτητὰς ἀρχαία Ἑλλάς. Τἴδιον κινδυνεύει νὰ πάθη καἡ νεωτέρα Ἑλλάς, ἐὰν δὲν ληφθοῦν ριζικὰ μέτρα προστασίας τῶν πολυτέκνων. Ἡ νεότης μας σήπεται ἐν τὴ φιληδονία καὶ τῶ πανσεξουαλισμῶ, ἐκπαιδευόμενη εἰς τὰ σύγχρονα σχολεῖα τῆς διαφθορᾶς, ὁποῖα κατήντησαν οἰ κινηματογράφοι. Ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς μεγαλυτέρους ἐξέλιπεν. Ἡ πράσινη τράπεζα ἔχει μυριάδας ὀπαδῶν, ὄχι μόνον εἰς τὰς πόλεις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ χωρία. Τἀλκοὸλ δηλητηριάζει τὰς ρίζας τῆς νέας γενεᾶς. Ἡ ψευδορκία ἐν τοῖς Δικαστηρίοις ἀνατρέπει τἔργον τῆς Δικαιοσύνης. Ἡ βλασφημία τῶν θεῖων στιγματίζει τὴν Πατρίδα. Μίαν Πατρίδα εἰς τὴν ὁποίαν ἄλλοτε οὐδεὶς ἐτόλμα νὰ βλασφημήση. Ἐὰν δὲ καἐτόλμα τις, κατεδικάζετο εἰς τὴν ἐσχάτην τῶν ποινῶν. Ἡ πρὸς τὸ Θεῖον εὐλαβεια ὁσήμεραι ἐξελίπει. Ἱερὰ θέσμια καἱεραὶ παραδόσεις περιφρονοῦνται καὶ καταπατοῦνται. Ἡ Κυριακἠμέρα βεβηλώνεται. Τὸ ποσοστὸν τῶν τακτικῶς ἐκκλησιαζομένων κατῆλθεν εἰς τὸ 2%. Ἑκατοντάδες ναῶν τῶν παραμεθορίων ἐπαρχιῶν ἰδίως δὲ τῆς ἠμετέρας ἐπαρχίας, παραμένουν χωρὶς ἱερεῖς. Ἐχορτάριασαν τὰ προύλια τῶν ναῶν. Ἐπὶ τούτοις δὲ 30 περίπου αἱρέσεις ξενικῆς προελεύσεως ὡς ἀγέλαι λύκων ἔχουν εἰσβάλει καὶ κάμνουν θραύσιν εἰς τὈρθόδοξον ποίμνιον. Ἰδίως δἡ αἵρεσις τῶν Χιλιαστῶν ἤ Μαρτύρων τοἸεχωβὡς ἐπιδημία τοῦ Σατανἔχει διαδοθῆ εἰς ὅλα σχεδὸν τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος.

* * *

Ἱδοἐν ἀδραῖς γραμμαῖς ἠθικὴ καὶ θρησκευτικὴ κατάστασις τῆς ἐποχῆς μας. Εὔκαιρον εἰπεῖν τὸ τοῦ προφήτου: «Ἀρὰ καὶ ψεῦδος καὶ φόνος καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἴματα ἐφʼ αἰμασι μίσγουσι. Διὰ τοῦτο πενθήσει ἡ γῆ καὶ σμικρυνθήσεται σὺν πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν» (Ὡσ 4, 2-3). Ἡ κατάστασις ἀυτὴ πρέπει νὰ μεταβληθῆ. Καἀλλοίμονον ἐὰν δὲν μεταβληθῆ. Ἀλλὰ πῶς θὰ μεταβληθῆ; Πῶς ἡ οἰκογένεια θἐπανεύρη τοὸν προορισμόν της; Πῶς ὁ γάμος θὰ παύση νὰ εἴνε ἐμπορικὴ συνναλαγή; Πῶς θὰ σταματήση τὸ ρεύμα τῶν διαζυγίων; Πῶς ἡ νεολαία μας θἠλεκτρισθῆ καὶ πάλιν ἀπὸ τἰδεώδη τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος; Πῶς τὰ παγόβουνα τῆς θρησκευτικὴς ἀδιαφορίας θὰ διαλυθοῦν; Πῶς θὰ σιγήσουν τὰ πολυβολεῖα τοἍδου, τὰ στόματα, λέγω, τῶν ἀπίστων καὶ τῶν βλασφήμων, τὰ βάλλοντα κατὰ τῆς Θεότητος; Πῶς οἱ λύκοι οἱ λυμαινόμενοι τὸ ποίμνιον τοῦ Ιησοῦ, θὰ διωχθοῦν; Πῶς τὰ κενά τῶν ἐφημεριακῶν θέσεων θὰ συμπληρωθοῦν; Πῶς το 2% τῶν τακτικῶς ἐκκλησιαζομένων θὰ γίνη 10%, 20%, 50%, 80% ; Πῶς θἐπανέλθη ὁ κόσμος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; Πῶς θὰ τακτοποιηθῆ τἐκκλησιαστικὸν χάος, καἥλιος θρησκευτικῆς καἠθικῆς ἀναγεννήσεως θὰ ανατείλη εἰς τὸν τόπον μας καὶ θὰ φαιδρύνη τὰ πρόσωπα μας, διὰ νὰ εἴπωμεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ «Δόξα σοι τῶ δείξαντι τὸ φῶς»; Φόβος καἀγωνία μὲ συνέχει ἀναλογιζόμενον τὰς εὐθύνας μου ἀπέναντι Θεοῦ καἀνθρώπων. Ὁ κόσμος ἀναμένει θαύματα ἀπὸ τὸν ἐπῖσκοπον. Ἀλλὰ τίς εἰμι ἐγώ; Αἱ προσωπικαί μου δυνάμεις εἶνε ὀλίγαι καἀσθενεῖς. Τὶ θὰ δυνηθῶ νὰ πράξω; Ὦ Κύριε! Ποῖον σταυρὸν ἐπωμίζεται ὁ δούλος σου εἰς τὴν πρεσβευτικήν του ἡλικίαν! Πόσον φοβοῦμαι καὶ δειλιῶ! Ἡ ψυχή μου νοσταλγεῖ αὐτὴν τὴν στιγμὴν τὴν ἔρημον διὰ νᾶ κλαύσω ἐκεῖ τἀμαρτήματα μου καὶ τἀμαρτήματα τοῦ λαοῦ.

* * *

Ἀλλὰ τὴν ταραχήν, τὴν ἀγωνίας καὶ τοὺς φόβους, τὁποῖα δοκιμάζω ἀφʼ ἧς στιγμῆς ἐξελέγην ἐπίσκοπος, ἔρχεται νἀποβάλη ἐκ τῆς ψυχῆς μου ἡ πρὸς τὸν Ἰησοῦν τοῦ Ναυῆ φωνὴ τοῦ Θεοῦ: «Ἴσχυε καἀνδρίζου, μὴ δειλιάσης, μηδὲ φοβηθῆς, ὅτι μετὰ σοῦ Κύριος ὁ Θεός σου εἰς πάντα, οἐὰν πορεύη» (Ιησ. Ναυῆ 1,9). Ἡ φωνὴ αὐτἀκούεται καὶ σήμερον καὶ παρηγορεῖ καἐμψυχώνει πάντα μαχητὴν τῆς στρατιᾶς τοῦ Κυρίου, ὁποῖος καλεῖται νὰ συνάψη μάχας κατὰ τοἐν τῶ κόσμω πολυειδοῦς κακοῦ, κατὰ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, καὶ νὰ κρημνίση τἹεριχούντεια τείχη τῆς ἀμαρτίας, νὰ καθαιρέση τὀχυρώματα τοὺ Σατανᾶ, κατὰ τὴν ἔκφρασιν τοἀποστόλου Παύλου, τοῦ στρατηγοῦ τούτου τῶν πνευματικῶν μαχῶν, καὶ νὑψώση ἐν θριάμβω τὴν σημαίαν τοἘσταυρωμένου, συντελών οὕτως εἰς τὴν ἐπέκτασιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοἐπὶ τῆς γῆς. Τὅπλα μας εἰς αὐτὸν τὸν πόλεμον, τὸν ὁποῖον διεξάγει Ἐκκλησία διὰ μέσου τῶν αἰώνων, δὲν εἴνε, κατὰ τὸν αὐτὸν Ἀπόστολον, «σαρκικὰ» (Β΄ Κορ. 10, 4). Δὲν εἴνε ὑλικά. Δὲν εἴνε χάλυψ καὶ σίδηρος. Δὲν εἴνε πυρῖτις καὶ πυρηνικἐνέργεια. Εἴνε ὅπλα πνευματικά. Ὅπλον πνευματικόν, δεδοκιμασμένον εἰς μυρίας μάχας τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὀρατῶν καἀοράτων ἐχθρῶν, ὅπλον ἀήττητον, ὑπεράνω ὅλων τῶν ἄλλων ὅπλων, ὅπλον ὑπερφυσικὴς δυνάμεως, διὰ τοὁποῖου τελοῦνται τὰ μεγάλα ἐν τἹστορία θαύματα, εἶνε ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστόν. «Αὐτἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰω. 5, 4). Ὤ πόσον παρήγορος καὶ ένισχυτικὴ εἶνε ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ˙ «Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε!» (Ἰωάν. 14, 1). Μὲ τὴν πίστιν εἰς τὸν Χριστόν οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι ένίκησαν ρήτορας, φιλοσόφους καὶ αὐτοκράτορας, καὶ ύψωσαν τὴν σημαίαν τοῦ Σταυροῦ εἰς τὴν Ἀκρόπολην τῶν Άθηνῶν καὶ εἰς τὸ Καπιτόλιον τῆς Ρώμης. Μὲ τὴν πίστιν αὐτῆν οἱ μάρτυρες τῶν πρώτων αἰώνωνἐθριάμβευσαν κατὰ τῆς εἰδωλολατρίας. Μὲ τὴν πίστιν αὐτὴν οἱ μεγάλοι Πάτέρες καὶ διδάσκαλοι τπης Ἐκκλησίας αντεμετώπισαν τὰς αἰρέσεις καὶ διεξήγαγον ὐπερόχους ἀγῶνας ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ. Μὲ τὴν πίστιν αὐτὴν οἀείμνηστοι πατέρες τοῦ 21 ἀνέστησαν τἘλληνικὸν Ἔθνος ἐκ τῆς δουλείας 4 αἰώνων. Μὲ τὴν πίστιν αὐτὴν ἡ μικρὰ στρατιὰ τοῦ 12 ἐξώρμησεν ἐκ τῆς Μελούνας καἐδιπλασίασε τὴν Πατρίδα. Μὲ τὴν πίστιν αὐτὴν ἐγράφη ἐποποιΐα τοῦ 40 εἰς τὑψηλὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας. Μὲ τὴν πίστιν αὐτὴν καἡ γενεὰ τοῦ 1945 ἠγωνίσθη εἰς τὑψηλὰ βουνὰ τῆς Μακεδονίας καἔσωσε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὴν ἐλευθερίαν. Γενναῖοι πρόμαχοι τῆς Πατρίδος, παλαιότεροι καὶ νεώτεροι, δὲν ἐφείσθησαν θυσιῶν. «Ἔδωκαν τὸ αἴμα των ἀντὕδατος, καὶ τὰς σάρκας των ἀντὶ χώματος, καὶ τὀστᾶ των ἀντὶ λίθων» διὰ νὰ κτισθἐλευθέρα Ἑλλάς. Ἀλλʼ ἄν Ἑλλάς ἐκτίσθη διὰ τοιούτων θυσιῶν, καἘκκλησία ἐκτίσθη διὰ θυσίας ὑπερβαίνουσης πᾶσαν ἄλλην θυσίαν, διὰ τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

* * *

Μὲ τὴν πίστιν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας πρέπει καἡμεῖς νὰ συνεχίσωμεν τὴν πορείαν ἐν μέσω τοῦ κόσμου. Τίποτε δὲν πρέπει νὰ μᾶς πτοήση καὶ νὰ μᾶς ἐκτρέψη ἀπὸ τὴν ἱστορικὴν πορείαν, τὴν ¨οποίαν ἐχάραξαν αἱ θυσίαι τῶν προηγουμένων γενεῶν. Ὅσον πυκνὸν καἄν εἶνε σήμερον τὸ σκότος, τὸ φῶς θὰ νικήση τελικῶς. Πίστις κατὰ τὸν ποιητὴν εἶνε˙ «νὰ περιμένης τὸν ἥλιον τὰ μεσάνυκτα». Θἔλθη ἥλιος ἀδελφοί! Μἀπογοητευώμεθα! Ἀρκεἕκαστος ἐξ ἠμῶν νἐκτελέση τὸ καθῆκον του ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας. Ἄρκεἕκαστος νὰ γίνη φῶς διὰ τὸν ἑαυτόν του, καὶ διὰ τὸν κύκλον τῶν συνανθρώπων του. Φῶς οἱ γονεῖς διὰ τὰ τέκνα των˙φῶς ὁ διδάσκαλος διὰ τοὺς μαθητά του˙ φῶς ἀξιωματικὸς διὰ τοὺς στρατιώτες του˙ φῶς ἐπιστήμων διὰ τοῦς ἀγράμματους καἀπλοϊκοὺς ἀνθρώπους˙ φῶς οἐν ἐξουσίαις καἀρχαῖς διὰ τὸν λαόν˙ φῶς πρὸ παντός, οἱ κληρικοί. Φῶς ἀρετῆς καὶ πίστεως ὅσοι φοροῦν τὸ τίμιον ράσον τοὈρθοδόξου Ἕλληνοε κληρικοῦ, τὁποῖον ἐλάμπρυνε διὰ μαρτυρικῶν αἱμάτων ἀτελεύτητος σειρἱερομαρτύρων καἐθνομαρτύρων, ἀπὸ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄ μέχρι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ τῶν τελευταίων κληρικῶν τῆς ἐθνικῆς μας τραγωδίας, οὁποῖοι προσέφεραν ἑαυτοὺς ἱερὰ σφάγια εἰς τὸν βωμὸν τοὑπερτάτου καθήκοντος.

Ἱ. Μητρόπολις τῆς Φλωρίνης, τῶ παραδείγματι τῶν ἁγίων καὶ τών ἡρώων στοιχοῦσα, πρέπει καὶ πάλιν νὰ γίνη φάρος, ἀκτινοβολῶν τοῖς ἐγγύς καὶ τοῖς μακράν. Εἰς ἡμᾶς τοὺς κληρικοὺς πρέπει νὰ εὑρίσκη ἐντονώτεραν ἀπήχησιν ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου˙ «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5, 16). Σκοπὸς τῆς ποιμαντικῆς εἶνε, κατὰ Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, «πτερῶσαι ψυχὴν, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῶ, καὶ τὸ κατʼ εἰκόνα ἤ μένον τηρῆσαι, ἤ κινδυνεῦον χειραγωγῆσαι, ἤ διαρρυὲν ἀνασώσασθαι, εἰσοικίσαι τε τὸν Χριστὸν ἐν ταῖς καρδίαις διὰ τπῦ Πνεύματος, καὶ τὸ κεφάλαιον, θεὸν ποιῆσαι καὶ τῆς ἄνω μακαριότητος, τὸν τῆς ἄνω συντάξεως».

Ἄς ἐπιτραπῆ εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νʼ ἀνοίξω τὴν καρδίαν μου καὶ νὰ σᾶς εἴπω : Δὲν ἦλθον ἐδῶ, ἀδελφοί μου, διὰ σκοποὺς ἰδιοτελεῖς. Δὲν ἦλθον διὰ θησαυρισμὸν καὶ διὰ δόξαν. Ἦλθον μὲ τὴν ἐν Κυρίω ἀπόφασιν διὰ νὑπηρετήσω τὸν μαρτυρικὸν τοῦτον λαόν, τοὁποῖου, διὰ νὁμιλήσω μὲ τὴν γλῶσσαν τοἁγίου Κοσμᾶ, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια. Ἦλθον νὰ κηρύξω τὸ Εὐαγγέλιον καὶ νʼ ἀναφλέξω τὸν σπινθῆρα τῆς πίστεως, ὁποῖος ὑπάρχει ἀκόμη εἰς τὰ στήθη τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως ἔζησα ως ἱεροκῆρυξ ἐπὶ 30 ἔτη, οὕτω θὰ ζήσω καὠς ἐπίσκοπος. Ἁπλότης καὶ λιτότης ἧτο καὶ θὰ εἶνε ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μου. Συγγενεῖς κατὰ σάρκα δὲν θἔχουν θέσιν εἰς τὴν Μητρόπολιν. Ἄν ποτἔλθη συγγενής μου πρὸς ἐπίσκεψιν, θὰ κοιμηθῆ εἰς τὸ ξενοδοχεῖον. Συγγενεῖς διʼ ἐμὲ θὰ εἴνε οἀκούοντες καὶ φυλάσσοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Εἰς τὴν Μητρόπολιν θὑπάρχη μικρὸς ἐπιτελεῖον ἐκ θεολόγων καἄλλων ἱεραποστολικῶν προσώπων, τὁποῖα θἐργάζονται πρὸς δόξαν Θεοῦ. Κατὰ τἀρχαῖα πρότυπα, ἡ Μητρόπολις θᾶ μεταβληθῆ εἰς κοινόβιον. Κατᾶ Παύλειον, «ἔχοντας διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσησόμεθα» (Α΄ Τιμ. 6, 8). Δώρα δὲν θὰ δέχωμαι παρʼ οὐδενὸς ὑφισταμένων μου. Ὅτι θὑπολείπεται ἐκ τοῦ μισθοῦ, τὸν ὁποῖον μοῦ δίδει ἡ Πατρίς, θὰ διατίθεται ὑπὲρ φιλανθρωπικῶν καἱεραποστολικῶν σκοπῶν. Εὐαγἱδρύματα θὑποστηρίξω ἤ καὶ νέα θἱδρύσω. Φίλοι μου θὰ εἶνε ὅσοι πιστεύουν εἰς τὸν Θεόν. Οἱ κατὰ κόσμον πτωχοὶ καὶ ταπεινοὶ θὰ προσελκύουν ἱδιαίτερον τὸ ένδιαφέρον μου. Διότι πίστις μου εἶνε, ὅτι ἕκαστος πτωχὸς καὶ ταπεινὸς κρύπτει εἰς τὰ στήθη του μίαν μεγαλειότητα, πρὸ τῆς ὁποίας ὑποκλίνονται οἄγγελοι. Εἰς γἀμους, κηδείας καὶ μνημόσυνα δὲν θὰ λαμβάνω μέρος. Ἀρκεῖ διᾶ τὴν ἱεροτελεστίαν ἱερεὺς τοὙψίστου. Οὐδὲν ἔχει νὰ προσθέση ἀρχιερεύς. Μόνον εἰς γάμους ὀρφανῶν, θυμάτων πολέμου καὶ μόνον εἰς κηδείας ἀναπήρων πολέμου, ὡς καὶ εἰς γάμους ἤ κηδείας προσώπων ζώσης θρησκευτικότητος, καὶ διὰ λόγου καἔργου εὐεργετησάντων τὴν κοινωνίαν, θὰ λαμβάνω μέρος, διὰ νὰ τιμᾶται ἀρετὴ καἡ εὐσέβεια. Ὄχι ἄδικος πλοῦτος ἡ μάταια δόξα θἔχουν τὸ προβάδισμα εἰς τὰς ἀρχιερατικάς μου προτιμήσεις, ἀλλʼ ἡ χριστιανικἀξία, ἔστω καἄν αὐτὴ κατοικῆ εἰς καλύβην ἤ καλύπτεται ἀπὸ τὰ ράκη ἑνὸς ἐπαίτου. Παράνομα ζεύγη δὲν θἀνεχθῶ εἰς τὴν περιφέρειάν μου. Θὰ φθάσω μέχρις ἀφορισμοῦ. Οὕτω μόνον θἀσφαλισθὁ τίμιος γάμος. Τοὺς δημοσίως ἀμαρτάνοντας δημισίως καὶ θἐλέγχω, κατὰ τὴν ἀποστολικὴν ἐντολὴν (Α΄ Τιμ. 5, 20). Μέτρον δέ, μὲ τὁποῖον θὰ κρίνωνται οἱ λόγοι καὶ αἱ πράξεις, θὰ εἶνε ὁ αἰώνιος νόμος τοῦ Θεοῦ, τὀ Εὐαγγέλιον. Ὅ, τι συμφωνεῖ μὲ τὸ Εὐαγγέλιον, θἐπαινῆται˙ ὅ, τι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ Εὐαγγέλιον, θἐλέγχεται καὶ θʼ ἀποδοκιμάζεται. Συμβιβασμοὶ εἰς ζητήματα πίστεως δὲν θὰ εἶνε ἀνεκτοί. Διότι εἰς τὦτα μου ἠχεῖ πάντοτε ὁ λόγος τοἀποστόλου Παύλου˙ «Καἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ ουρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρʼ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. 1, 8).

Καἐπειδὴ εἶμαι ἐπίσκοπος ὄχι μόνον τῆς πόλεως Φλωρίνης καὶ δύο ἤ τριῶν ἄλλων ἀστικῶν κέντρων τῆς περιφερείας, ἀλλʼ εἶμαι ἐπίσκοπος καὶ 100 καὶ πλέον χωρίων, τὰς περισσοτέρας Κυριακὰς καἐορτὰς θὰ εὑρίσκωμαι ἐν μέσω τοῦ λαοῦ τῆς ὑπαίθρου τῆς χώρας, ὁποῖος καὶ αἰσθάνεται περισσότερον τὴν ἀνάγκην τὴς παρουσίας τοἹεράρχου. Νεώτερος περιώδευσα τὰ χωρία τῆς Φλωρίνης πεζἀπὸ Πρέσπας μέχρι Σκρᾶ, ἀλλὰ τώρα ταπεινὸν ὄχημα θʼ ἀντικαταστήση τὀνάριον τοἰησοἐν τῆ μηχανοκινήτω ἐποχῆ μας. Κατὰ τὰς περιοδείας οὐδὲν θὰ λαμβάνω ἐκ τῶν ναῶν. Ἀδάπανον θὰ κηρύξω τὸ Εὐαγγέλιον. Ἐν τῆ διοικήσει θὰ εἶμαι ὄχι δεσπότης, ἀλλὰ πατὴρ φιλόστοργος καἀδελφὸς τῶν ἐκτελούντων πιστῶς καὶ εὐσυνειδήτως τἱερατικά των καθήκοντα. Διὰ τοὺς παρεκκλίνοντας ὅμως ἐκ τῆς εὐθείας ὁδοῦ καὶ σκανδαλίζοντας τὸν λαὸν θὰ εἶμαι αὐστηρος τιμωρός. Μεσάζοντας δὲν θὰ δέχωμαι. ἔχων δίκαιον θὰ τὸ λαμβάνη ἀπʼ εὐθείας. Τἡνία τῆς διοικήσεως θὰ κρατἴδιος. Ἤ μᾶλλον πρέπει νὰ τὰ κρατἈρχιποίμην Χριστός. Ὦ Χριστέ! Σὺ γενοὁ καλὸς ἡνίοχος τῆς ἐπισκοπῆς. Σὁδήγει ποιμαινομένους καὶ ποιμαίνοντα εἰς νομὰς σωτηρίους. Σἀσφάλιζε τὴν ποίμνην σου ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν.

* * *

Οὕτω πως σκέπτομαι νὰ βιώσω καὶ νὰ πολιτευθἐν μέσω ὑμῶν, ἀδελφοί μου. Δὲν εἶμαι προφήτης διὰ νὰ γνωρίζω ὁποίας θυέλλας θἐγείρη κατʼ ἐμοὁ Σατανᾶς ἐν τἐφαρμογῆ τοῦ προγράμματός μου, τὁποῖον εἶνε πρόγραμμα ὄχι ἰδικῆς μου ἐφευρέσεως, ἀλλὰ πρόγραμμα ἀπορρέον ἐκ τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου, πρόγραμμα τὁποῖον τόσον ἐπιτυχῶς ἐφήρμοσαν οἀείμνηστοι Πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιθυμούμεν νἀποδείξωμεν, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιον δύναται νὰ έφαρμοσθῆ καἐν τῆ παρούση γενεᾶ, εἰς ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Θέλομεν νὰ αἰσθανθοῦν οἄνθρωποι, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιον «δύναμις Θεοἐστὶν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῶ πιστεύοντι» (Ρωμ. 1, 16), καὅτι ὑπὸ τἄστρα δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα ἱκανὸν νὰ σώση τὀν κόσμον, εἰμὴ τὄνομα τοἸησοῦ Χριστοῦ. Θέλομεν νἀποδειχθῆ διʼ ἔργων χριστιανικῆς ζωῆς, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀπέθανεν, ἀλλὰ ζῆ καὶ βασιλεύει εἰς τοῦς αἰῶνας.

Αὐτοὶ εἶνε οἱ πόθοι μου οὁποῖοι κατακαίουν τὴν καρδίαν μου. Θἐπιτύχωμεν; ἀγωνία ἐπανέρχεται εἰς τὴν ψυχήν μου. Ἀλλʼ ὁ Χριστός, ὁποῖος κατὰ τὴν τριακονταετῆ μέχρι τώρα περιπετειώδη διακονίαν μου δὲν μἄφησε νὰ καταισχυνθῶ, ἐλπίζω ὅτι καὶ εἰς τὑπόλοιπον τῆς διακονίας μου θὰ μὲ βοηθήση νὰ μὴ καταισχυνθῶ. Σκοπός μου δὲν εἶνε ὁ θρόνος, ἀλλʼ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος γινώσκει. Ἄν παραστἀνάγκη, ὡς ἐδήλωσα καὶ εἰς τὸ μικρόν μου μήνυμα ἐνώπιον τῆς ἀριστίνδην Συνόδου, θὰ θυσιάσω τὸν θρόνον χάριν τῶν ἀρχῶν, τὰς ὁποίας διεκήρυξα ἐπὶ τριακονταετίαν ἐνώπιον τοἐλληνικοῦ λαοῦ, καὶ δὲν θὰ θυσιάσω τὰς ἀρχὰς χάριν τοῦ θρόνου. Ζητῶ τὴν ἠθικὴν συμπαράστασιν καὶ τὰς προσευχὰς ὅλων σας διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοἔργου.

Τελευτῶν δὑψώνω ἱκέτιδας χεῖρας πρὸς τὸν Οὐρανόν, καὶ παρακαλῶ καὶ δέομαι, ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς φυλάττη ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῆς ἀύλου δόξη Του τὴν προσφιλῆ πόλιν καὶ κώμην τῆς ἐπαρχίας ταύτης ἐκ πάσης βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς, προστατεύη τὰς οἰκογενείας σας, εὐλογῆ τὰ τίμια .εργα τῶν χειρῶν σας, παρηγορῆ τοὺς τεθλιμμένους, καὶ εἰς πάντας χαρίζη τἐγκόσμια καὑπερκόσμια ἀγαθά Του. «Ἡ δὲ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καἡ κοινωνία τοἈγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν».

* * *

Καὶ τώρα ἀγαπητοί, παρακαλῶ μὴ διαλυθῆτε. Ἀλλʼ ὅπως εἴμεθα ὅλοι ἐδῶ συγκεντρωμένοι, νὰ μεταβῶμεν εἰς τὴν ἄλλην Φλώριναν, τὴν Φλώριναν ὁποῖα κοιμᾶται εἰς τοῦς τάφους ἐπʼ έλπίδι ζωῆς ἐξ ἀναστάσεως. Μᾶς φωνάζουν οἱ τάφοι. Ἐκεῖ, εἰς σιγηλοὺς κευθμῶνας, ἀναπαύονται τὸν μακάριον ὕπνον οἀείμνηστοι ἡρωες, οὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ἀγωνισθέντες καὶ πεσόντες. Στρατιωτικὸς ἐγἱερεὺς κατὰ τὰς τραγικὰς ἡμέρας τοἜθνους, ἐγνώρισα ἀρκετοὺς στρατιώτας καἀξιωματικούς, οὁποῖοι ἀναπαύνονται τώρα εἰς τὰ μνήματα. Μετʼ ἐμοῦ παρίταται αὐτὴν τὴν ὥραν καὁ τέως στρατιωτικὸς ἱερεὺς Αρχιμ. Γερμανὸς Δημητρόπουλος. Ἄς πορευθῶμεν λοιπὸν ἐκεῖ καἄς ψάλωμεν Τρισάγιον. Διότι οἱ νεκροὶ μᾶς κυβερνοῦν. Καὶ τὰ πνεύματά των ὑπερίπτανται αὐτὴν τὴν ὥραν ὑπεράνω ἡμῶν καὶ περιχαρῆ μᾶς ὑποδέχονται, διότι βλέπουν, ὅτι μὲ τὴν θυσίαν των μᾶς ἄφησαν πατρίδα ἐλευθέραν.

………………………………………………………………………………………………………

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

(Κατὰ τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ Συντάκτου τῆς «Σπίθας» εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν θρόνον τῆς Φλωρίνης διενεμήθη ἀναμνηστικὸν φυλλάδιον. Ἐνταῦθα ἀναδημοσιεύομεν τὴν εἰς τὴν 4ην σελ. τοῦ φυλλαδίου δημοσιευομένην Προσευχήν).

Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, Σὺ εἶσαι ἐπίσκοπος καὁ ποιμὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Σἠγάπησας τὸν ἄνθρωπον ὅσον οὐδεὶς ἄλλος. Σἔκλινας οὐρανοὺς καὶ κατέβης, καὶ μετὰ τῶν ταπεινῶν καὶ περιφρονημένων τῆς γῆς συνανεστράφης. Σἐδίδαξας τὴν ούράνιον διδασκαλίαν. Σἐποίησας τὰ θαύματα. Σὺ άνέβης ἐπὶ τῦ Σταυροῦ καἥπλωσας τὰς παναχράντους χεῖρας Σου καὑπὲρ τῶν σταυρωτῶν Σου προσευχήθης. Τὸ τίμιόν Σου αἶμα ἐγένετο τὸ λύτρον τῆς ἀνθρωπότητος. Οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος οὔτε ἀρχάγελλος, ἀλλὰ Σὺ, Κύριε, ἔσωσας ἡμᾶς, Σὺ εἶσαι ὁ Εὐεργέτης ἡμῶν.

Ἡ εὐεργεσία Σου, Κύριε, συνεχίζεται ἐν τῶ κόσμω. Συνεχίζεται διὰ μέσου τῆς Ἐκκλησίας, τῆς μιᾶς ἀγίας καθολικῆς καἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Σου. ΑὐτἘκκλησία εἶνε ἱερὰ μάνδρα. Εἰς αὐτὴν εὐρίσκουν ἀσφάλειαν τὰ λογικὰ πρόβατα. Πρόβατον, τὁποῖον ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν μάνδραν, τὸ τρώγει ὁ λύκος. Καὶ χριστιανὸς ὁποῖος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν καὶ τὰ μυστήρια, τὸν τρώγει ὁ νοητὸς λύκος, ὁ Σατανᾶς. Ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας Σου, Κύριε, δὲν ὑπάρχει σωτηρία.

Ὦ Κύριε, πόσον, ὀλίγοι ἀπέμειναν ἐν τἘκκλησία Σου! Οἱ πολλοὶ περιπλανῶνται εἰς τὰς χαράδρας καὶ τὰ πυκνὰ δάση τῆς ἀμαρτίας. Ἐκ τῶν 100 προβάτων τὰ 2 ἔμειναν πλησίον Σου. Καὶ αὐτὰ πόσον ἀδύνατα καἐξασθενημένα!

Ἐσταυρωμένε Κύριε! Ὦ μεγάλε Ποιμὴν τῶν προβάτων! Φώτισον τοὺς μικροὺς ποιμένας, τοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας Σου, ἐνδυνάμωσον αὐτοὺς διὰ νὰ μιμηθοῦν τἄγιόν Σου παράδειγμα, διὰ νὰ κάμουν τὸ πᾶν ὥστε νἐπιστρέψουν ὅλα τὰ πρόβατα εἰς τὴν ἱερὰν Σου ποίμνην καὶ νὰ γεμίσουν πάλιν οἱ ναοί Σου ἀπὸ πιστοὺς, καὶ μαζὶ μἀγγέλους καἀρχαγγέλους νὑμνὼμεν καὶ νὰ δοξάζωμεν τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τἌγιον Πνεῦμα, τὸν ἕνα ἐν Τριάδι Θεόν. Ἀμήν.