Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -98-

 

98

Aν (γίνης τόσο προσεκτικός, ὥστε νά) κρε­μα­σθῆς ἀ­πό τά βλέ­φα­ρα τῶν ὀ­φθαλ­μῶν σου, νά μή νο­μί­σης ὅ­τι ἔ­φθα­σες κά­που (ὑ­ψη­λά) στήν δι­α­γω­γή τῆς πο­λι­τε­ί­ας σου, ἕ­ως ὅ­του ἀ­πο­κτή­σης τά δά­κρυ­α. Δι­ό­τι ἕ­ως τώ­ρα τά κρυμ­μέ­να πά­θη καί οἱ συ­νή­θει­ές σου ὑ­πη­ρε­τοῦν τόν κό­σμο, δη­λα­δή εὑ­ρί­σκε­σαι στό στά­διο τῆς δι­α­γω­γῆς τῶν κο­σμι­κῶν ἀν­θρώ­πων καί ἐρ­γά­ζε­σαι τό ἔρ­γο τοῦ Θε­οῦ, διά τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ (φαι­νο­μέ­νου) ἀν­θρώ­που, ἐ­νῶ ὁ ἐ­σω­τε­ρι­κός σου ἄν­θρω­πος εἶ­ναι ἀ­κό­μη ἄ­καρ­πος, δι­ό­τι ὁ καρ­πός του ἀρ­χί­ζει ἀ­πό τά δά­κρυ­α. (ΙΕ΄,54). 

 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα