Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -92-

92 

Η ἀ­σώ­μα­τη ἐ­να­σχό­λη­ση τοῦ νοῦ, κυ­ρι­ευ­μέ­νη ἀ­πό τόν πό­θο τοῦ Θε­οῦ καί ὁ­δη­γου­μέ­νη ἀ­πό τήν κα­τα­νό­η­ση τῶν Θε­ί­ων Γρα­φῶν, πε­ρι­φρά­ζει τήν ψυ­χή ἀ­πό μέ­σα ἀ­πέ­ναν­τι στο­ύς πο­νη­ρο­ύς λο­γι­σμο­ύς καί συγ­κρα­τεῖ τήν δι­ά­νοι­α στήν μνή­μη τῶν μελ­λόν­των ἀ­γα­θῶν, ὥ­στε νά μή χαυ­νω­θῆ ὁ νοῦς μέ τήν ἀ­μέ­λειά του καί, ἀντί τῶν ἀ­νω­τέ­ρων, ἀ­σχο­λη­θῆ μέ τήν μνή­μη τῶν κο­σμι­κῶν πραγ­μά­των. (ΙΑ΄,46). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα