Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου -85-

85 

Εκ τῆς πνευ­μα­τι­κῆς ἐρ­γα­σί­ας πού γίνεται μέ βία γεν­νᾶ­ται ἡ ἄ­με­τρος θέρ­μη (τῆς καρ­δί­ας). Αὐ­τή δέ ἡ πνευ­μα­τι­κή ἐρ­γα­σί­α καί ἡ προ­φύ­λα­ξη λε­πτύ­νουν τόν νοῦ μέ τήν θέρ­μη τους καί τοῦ προ­σφέ­ρουν ἱ­κα­νό­τη­τα ὁ­ρά­σε­ως. Κι αὐ­τή ἡ ὅ­ρα­ση γεν­νᾶ το­ύς θερ­μο­ύς λο­γι­σμο­ύς, στό βά­θος τῆς δι­ο­ρα­τι­κῆς δυ­νά­με­ως τῆς ψυ­χῆς πού ὀ­νο­μά­ζε­ται θε­ω­ρί­α. Αὐ­τή ἡ θε­ω­ρία γεν­νᾶ τήν θέρ­μη, καί ἀ­πό τήν θέρ­μη αὐ­τή, πού προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τήν Χά­ρι τῆς θε­ω­ρί­ας γεν­νᾶ­ται ἡ ροή τῶν δα­κρύ­ων. Κα­τό­πιν δέ­χε­ται ἡ ψυ­χή τήν εἰ­ρή­νη τῶν λο­γι­σμῶν καί ἐξ αὐ­τῆς τῆς κα­τα­στά­σε­ως ὑ­ψώ­νε­ται στήν κα­θα­ρό­τη­τα τοῦ νοῦ, διά τῆς ὁ­πο­ί­ας ἔρ­χε­ται ὁ ἄν­θρω­πος στήν θέ­α τῶν μυ­στη­ρί­ων τοῦ Θε­οῦ. (Θ΄,41). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα