Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -53-

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

 

53

Η σχέ­ση καί συμ­βί­ω­ση μέ το­ύς ἀν­θρώ­πους γί­νε­ται διά τοῦ σώ­μα­τος, ἐ­νῶ ἡ πρός τόν Θε­όν σχέ­ση γί­νε­ται διά τῆς ψυ­χι­κῆς μνή­μης καί τῆς ἐν­τά­σε­ως, ἐ­γρη­γόρ­σε­ως καί φλό­γας τῶν δε­ή­σε­ων. Ἐκ τῆς ἀ­φθό­νου καί πολ­λῆς πα­ρου­σί­ας τῆς μνή­μης του, κα­τά πε­ρι­στά­σεις ὁ ἄν­θρω­πος με­τα­στρέ­φε­ται πρός τήν ἔκ­πλη­ξη καί τόν θαυ­μα­σμό, (πού προ­ξε­νεῖ­ται ἐκ τῆς θε­ω­ρί­ας τῶν θαυ­μα­στῶν του ἔρ­γων). (Ε΄,26).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα