Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -49-

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

 

49

Μο­να­χός ὁ ὁ­ποῖ­ος δέν δου­λε­ύ­ει εἰς τόν Κύριον ὡς δοῦ­λος Αὐ­τοῦ θε­α­ρέ­στως καί δέν ἀ­γω­νί­ζε­ται με­τά σπου­δῆς γιά τήν σω­τη­ρί­α τῆς ψυ­χῆς του, ἀλ­λά δε­ί­χνει ἀ­μέ­λεια στήν ἄ­σκη­ση τῶν ἀ­ρε­τῶν, ὁ­πωσ­δή­πο­τε πα­ρα­χω­ρεῖ­ται ἀ­πό τόν Θεό νά πε­ρι­πέ­ση σέ πει­ρα­σμούς­, γιά νά μή με­ί­νη ἀρ­γός κι ἀ­πό τήν πολ­λή ἀρ­γί­α του στρα­φῆ πρός τά χει­ρό­τε­ρα. (Ε΄,24).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα