Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -45-

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

 

45

Χω­ρίς τήν ἐ­πί­πο­νη ἀ­νά­γνω­ση (τῶν ἱ­ε­ρῶν λο­γί­ων) δέν θά γνω­ρί­ση ὁ ἄν­θρω­πος τήν λε­πτό­τη­τα τῶν λο­γι­σμῶν. Χω­ρίς τήν γα­λή­νη τῶν λο­γι­σμῶν ὁ νοῦς δέν θά κι­νη­θῆ (εἰς τά τοῦ Θε­οῦ) ἀ­πό­κρυ­φα μυ­στή­ρια. (Ε΄,23).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα