Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -42-

-42-

Η Πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ δέν φα­ί­νε­ται, πα­ρά μό­νον ἀ­πό ἐ­κε­ί­νους πού κα­θά­ρι­σαν το­ύς ἑ­αυ­το­ύς των ἀ­πό τήν ἁ­μαρ­τί­α καί μό­νον στόν Θεό ἔ­χουν ἀ­κα­τα­παύ­­στως τήν με­λέ­τη καί ἐ­να­σχό­λη­ση τοῦ νοῦ τους. Ἐ­ξαι­ρε­τι­κῶς δέ φα­νε­ρώ­νε­ται ἡ Πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ σ᾿ αὐ­τούς­, ὅ­ταν εἰ­σέλ­θουν σέ με­γά­λο πει­ρα­σμό ὑ­πέρ τοῦ Θε­οῦ. (Ε΄,21).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα