Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -21-

-21-

Βε­βα­ί­ως ὁ Θε­ός δέν θέ­λει τόν κό­πο τῶν ἀν­θρώ­πων, ἀλ­λά ἐ­σύ πρέ­πει νά τοῦ προ­σφέ­ρης θυ­σί­αν ἀ­γά­πης τήν θλίψη σου. Αὐ­τήν τήν δι­ά­κρι­ση (ἐκ τῶν ὑ­πο­λοί­πων ἀν­θρώ­πων) φα­νε­ρώ­νουν ὅ­λοι ἐ­κεῖ­νοι οἱ ὁ­ποῖ­οι ἀ­γα­ποῦν τόν Θε­όν, θλί­βον­τας το­ύς ἑ­αυ­το­ύς των ὑ­πέρ τῆς ἀ­γά­πης γι᾿ Αὐ­τόν. (Γ΄,12).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα