Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -17-

-17-

Όλα τά ἀ­γα­θά καί τά κα­κά πού συμ­βα­ί­νουν στήν σάρ­κα, νά τά θε­ω­ρῆς ὄ­νει­ρα· δι­ό­τι δέν πρό­κει­ται μό­νο κα­τά τόν θά­να­το νά τά ἀ­πο­χω­ρι­σθῆς, ἀλ­λά πολ­λές φο­ρές σέ ἐγ­κα­τα­λε­ί­πουν καί πρίν ἀ­πό τόν θά­να­το καί ἀ­πέρ­χον­ται. Ἄν ὅ­μως με­ρι­κά ἀπ᾿ αὐ­τά τά ἀ­γα­θά συν­δέ­ον­ται μέ τήν ψυ­χή σου, αὐ­τά νά νο­μί­ζης ὅ­τι στόν αἰ­ῶ­να τοῦ­τον τά ἔ­χεις κτή­μα­τά σου, καί στόν μέλ­λον­τα ἔρ­χον­ται μα­ζί σου. Καί ἄν εἶ­ναι κα­λά νά εὐ­φρα­ί­νε­σαι καί νά εὐ­χα­ρι­στή­σης τόν Θεό κα­τά τήν δι­ά­νοιά σου· ἄν ὅ­μως εἶ­ναι κα­κά, νά εἶ­σαι πε­ρί­λυ­πος, νά στε­νά­ζης καί νά ζη­τή­σης ἀ­παλ­λα­γή ἀ­πό αὐ­τά, ὅ­σο εἶ­σαι ἀ­κό­μη στό σῶ­μα. (Α΄,8).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα