Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -16-

-16-

Η πρό­σκαι­ρη ζωή εἶ­ναι πο­θη­τή στόν ἄν­θρω­πο μέ μο­λυ­σμέ­νη δι­α­γω­γή, κα­θώς καί σ᾿ ἐ­κεῖ­νον πού ἔρ­χε­ται δε­ύ­τε­ρος ἀπ᾿ αὐ­τόν, τόν ἐ­στε­ρη­μέ­νο γνώ­σε­ως. Κα­λῶς ἔ­χει εἰ­πεῖ κά­ποι­ος, ὅ­τι ὁ φό­βος τοῦ θα­νά­του λυ­πεῖ τόν ἄν­θρω­πο πού κα­τα­κρί­νε­ται ἀ­πό τήν συ­νε­ί­δη­σή του· ἐ­κεῖ­νος ὅ­μως πού ἔ­χει ἀ­γα­θή μαρ­τυ­ρί­α γιά τόν ἑ­αυ­τό του, αὐ­τός ἐ­πι­θυ­μεῖ τόν θά­να­το ὅ­σο τήν ζωή. (Α΄,8).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα