Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -11-

-11-

Ο πε­ρί ἀ­ρε­τῆς λό­γος χρει­ά­ζε­ται καρ­διά, ἡ ὁ­πο­ί­α νά μή ἀ­σχο­λεῖται (ἐμ­πα­θῶς) καί συ­να­να­στρέ­φε­ται μέ τά τῆς γῆς. Ἡ ἀ­ρε­τή δέν κι­νεῖ τόν λο­γι­σμό τοῦ ἀν­θρώ­που, πού μο­χθεῖ, στήν φρον­τί­δα τῶν προ­σκα­ί­ρων πραγ­μά­των, πρός τήν ἐ­πι­θυ­μί­α τους καί πρός ἀ­να­ζή­τη­ση τοῦ τρό­που ἀ­πο­κτή­σε­ώς των (ἀ­φοῦ τά ἔρ­γα τῆς ἀ­ρε­τῆς δη­μι­ουρ­γοῦν πό­θο τῶν ἄ­νω). (Α΄,5).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Εὐχώμαστε μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ οἱ ἀναγνῶστες νά αἰσθανθοῦν τήν γλυκύτητα τῶν χαριτωμένων Λόγων του καί νά ἐξαφθῆ ὁ ζῆλος τους γιά νά προσπαθήσουν νά εἰσέλθουν ἀγωνιζόμενοι στό νοερό-καρδιακό στά-διο γιά νά λάβουν αἴσθηση τῆς Χάριτος καί τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀμήν.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ−ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»