Τα έργα των προγόνων στα μουσεία του κόσμου

Θεωρεῖται ἐκδήλωση φιλοπατρίας καί ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας, ἄν ὄχι καί ἐθνικοῦ χρέους, νά ἀπαιτοῦμε νά ἐπιστρέψουν στήν χώρα μας τά ἔργα τῶν ἀρχαίων προγόνων πού εἶναι διασκορπισμένα στά Μουσεῖα ὅλου τοῦ κόσμου στίς τέσσερις γωνιές τῆς γῆς.


Δέν θά ἀναφερθῶ ἐδῶ στά γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος, ἔχει ἤδη γίνει πολύς λόγος γι᾿ αὐτό τό θέμα καί δέν θά πάρω θέση. Ἐπίσης στό Μουσεῖο τοῦ Λούβρου ὅλοι ξέρουμε ὅτι ποζάρει ἡ ὄμορφη Ἀφροδίτη τῆς Μήλου καί ἡ ὑπέροχη Νίκη τῆς Σαμοθράκης. Ἐκτός ἀπό τίς δύο αὐτές ντίβες τοῦ Μουσείου ἐκτίθενται ἐδῶ καί ἄλλα ἑλληνικά ἔργα μεγάλης ἀξίας, ὅπως ὁ ἱππέας τοῦ Rampin, ὁ Ἀπόλλων τοῦ Μπελβεντέρε, ἡ κυρία τῆς Ὠξέρρης, ὁ Ἡρακλῆς καί ὁ ταῦρος τῆς Κρήτης καί ἄλλα πολλά, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πάνω
ἀπό 1.000 ἀγγεῖα ἑλληνικά. Στό Λούβρο τά ἐκθέματα καλύπτουν μιά ἐποχή ἀπό τά νεολιθικά χρόνια ὥς τόν 6ο αἰ. μ.Χ.

Στό Μόναχο, στό Μουσεῖο Staatliche Antikensammlungen, ἐκτίθεται πλῆθος ἑλληνικῶν ἀγγείων, μυκηναϊκῶν, γεωμετρικῶν ἀρχαϊκῶν, κλασσικῶν, ἑλληνιστικῶν πού φέρουν τά ὀνόματα γνωστῶν στήν ἐποχή τους ἀγγειοπλαστῶν καἀγγειογράφων, ὅπως τοῦ Ἄμασι, τοῦ Ἐξεκία, τοῦ Ἀνδοκίδη, τοῦ Εὐφρονίου, τοῦ Εὐθυμίδη, τοῦ Φιντία.

Στό Βερολίνο, στό Μουσεῖο τῆς Περγάμου, στέκεται περίοπτος καί μεγαλοπρεπής ὁ βωμός τοῦ ναοῦ τοῦ Διός ἀπό τήν ἀκρόπολη τῆς Περγάμου καί ἀκόμα στέκει ἐκεῖ ἡ εἴσοδος τῆς Ἀγορᾶς τῆς Μιλήτου, τό ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς παρθένου καί τό πορτραῖτο τοῦ βασιλιᾶ Ἄτταλου Α΄ . Τό Μητροπολιτικό Μουσεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης, διαθέτει πάνω ἀπό 17.000 δείγματα ἀπό τήν νεολιθική ἐποχή (3.500 π.Χ.) ὥς τήν ἐποχή τοῦ Μ. Κωνσταντίνου (312 μ.Χ.), στά ὁποῖα περιλαμβάνονται ἔργα τῆς κυκλαδικῆς, μινωϊκῆς, μυκηναϊκῆς, γεωμετρικῆς, ἀρχαϊκῆς καί κλασσικῆς περιόδου, μελανόμορφα καί ἐρυθρόμορφα ἀγγεῖα καί γλυπτά.


Δέν θά μιλήσω γιά τά ἀμέτρητα ὑπόλοιπα Μουσεῖα τῆς Ἰταλίας, τῆς Τουρκίας, τῶν Βαλκανίων, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Συρίας, τῆς Ἰορδανίας καί τῶν ἄλλων χωρῶν Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, Β. Ἀφρικῆς καί Ἀσίας πού φιλοξενοῦν ἑλληνικά ἔργα τῆς ἀρχαιότητος καί τῶν μεσαιωνικῶν χρόνων. Βέβαια τά Μουσεῖα αὐτά δέν ἔχουν μόνο ἑλληνικά ἐκθέματα. Ἔχουν καί πολλά ἄλλα πού εἶναι ἐπίσης πολύτιμα καί μεγάλης σημασίας ἀπό πολιτισμούς πού ἄνθισαν στίς γύρω περιοχές, ἀπό τήν Σουμερία, τήν Βαβυλώνα, τήν Περσία,τήν Αἴγυπτο, τήν Ἐτρουρία, τήν Ρώμη, τό μεσαιωνικό Ἰσλάμ. Ἡ Ἑλλάδα ἄν ποτέ καταφέρναμε νά στεγάσουμε μέ ἀσφάλεια τά χιλιάδες χιλιάδων πολύτιμα ἐκθέματα, πρᾶγμα ἐντελῶς ἀπίθανο, θά μεταβαλλόταν σέ ἕνα ἀπέραντο Μουσεῖο καί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θά ἤμασταν ἀσφαλῶς πολύ περήφανοι.


Ὅμως: Πόσο λέτε ὅτι θά αὐξανόταν ὁ τουρισμός μας στήν συνέχεια; Πόσοι Ἄγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Ἀμερικανοί καί οἱ ἄλλες φυλές τοῦ κόσμου θά ἔκαναν σκοπό τῆς ζωῆς τους νά ἔρθουν στήν Ἑλλάδα γιά νά δοῦν ἀπό κοντά τήν Ἀφροδίτη τῆς Μήλου ἤ τά κυκλαδικά εἰδώλια; Ἀλλά ἡ ἀνθρωπότητα δέν πρόκειται νά κουβαληθῆ ὁλόκληρη στήν Ἑλλάδα γιά νά δῆ τά ἔργα τῶν προγόνων. Εἶναι πολύ περισσότεροι ἐκεῖνοι πού πᾶνε στά Μουσεῖα ὅλου τοῦ κόσμου καί βλέπουν ἐκεῖ ὅ,τι ἐκτίθεται. Καί τά ἔργα τῶν προγόνων μας ἐκεῖ, εἶναι οἱ καλύτεροι πρεσβευτές μας. Ἡ Ἑλλάδα ζεῖ μέσα στά Μουσεῖα ὅλου τοῦ κόσμου, στέλνει καθημερινό μήνυμα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δέν τούς ἀφήνει νά μᾶς ξεχάσουν.

Οἱ δηλώσεις συμπαραστάσεως στά τωρινά μας βάσανα, δέν ὀφείλονται μόνο στό μάθημα τῆς Ἱστορίας πού διδάσκεται σέ ὅλα τά σχολεῖα τοῦ κόσμου. Ὀφείλεται καί στά σπουδαῖα ἑλληνικά ἔργα πού σιωπηλά καί μεγαλόπρεπα στέλνουν στήν ἀνθρωπότητα τό μήνυμα: «ἐδῶ βλέπετε ἕνα μεγάλο πολιτισμό». Προσωπικά εἶμαι εὐτυχής πού τά ἔργα τῶν προγόνων εἶναι διασκορπισμένα στά Μουσεῖα ὅλου τοῦ κόσμου καί στέλνουν αὐτό τό σπουδαῖο μήνυμα σέ ὅλους τούς λαούς. Καί ἐπίσης εἶμαι εὐτυχής πού μποροῦν νά τά βλέπουν καί νά τά χαίρωνται ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πού ποτέ δέν πρόκειται νά ταξιδέψουν στήν Ἑλλάδα.

Ἀριθμός ἐπισκεπτῶν σέ Μουσεῖα μέ ἑλληνικά ἐκθέματα τό 2012:
Λούβρο: 9.720.000
Μητροπολιτικό Μουσεῖο Νέας Ὑόρκης: 6.115.887
Βρεττανικό Μουσεῖο: 5.575.946
Μουσεῖο Περγάμου: 1.410.000
Μουσεῖο Ἱστορίας τῆς Τέχνης, Βιέννη:703.588.
Μουσεῖο Ἀκροπόλεως: 1.020.462


Δημοσιεύτηκε στήν Ἐλεύθερη Ζώνη: http://www.elzoni.gr/html/ent/797/ent.40797.asp


Ἀναρτήθηκε ἀπό Καίτη Βασιλάκου
Ἐτικέττες ἑλληνικές ἀρχαιότητες, Μουσεῖα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα