ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κοινωνικά - Ψαλτική Παράδοση Τόμος Α'

Μὲ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ ἐκδήλωση τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Κοινωνικὰ» Παλαιῶν Διδασκάλων – Τόμος Α΄, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 7 Δεκεμβρίου 2014, στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τὸ κοινό, ποὺ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ἱεροψάλτες, «ἀγκάλιασε» τὴν ἔκδοση τοῦ πρώτου μουσικοῦ βιβλίου τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης», μὲ τὴν ὁποία ἐγκαινιάζεται ἡ μουσικὴ σειρὰ μὲ γενικὸ τίτλο «Μουσικὴ Παράδοση», γεμίζοντας ἐλπίδες τὴν ἱεροψαλτικὴ κοινότητα καὶ δίνοντας κουράγιο στοὺς συντελεστὲς γιὰ νὰ συνεχιστεῖ ἡ προσπάθεια.

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ τόμου ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς δασκάλους. Ἀρχικὸς εἰσηγητὴς ἦταν ὁ π. Σπυρίδων Ἀντωνίου, ἐπίκουρος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., μὲ θέμα: «Ἡ ψαλμώδηση τοῦ Κοινωνικοῦ», ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν λειτουργικὴ ἀταξία ποὺ παρατηρεῖται σήμερα κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ὕμνου καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἄλλους ὕμνους. Ὁ ἐπίκουρος καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων, κ. Ἰωάννης Λιάκος, στὴν εἰσήγησή του μὲ θέμα: «Οἱ μελοποιοὶ τῶν Κοινωνικῶν τοῦ παρόντος τόμου» παρουσίασε τὸ ἔργο τῶν μελοποιῶν ποὺ περιλαμβάνονται στὸν  παρόντα τόμο. Ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐπίκουρη καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Α.Π.Θ., κ. Μαρία Αλεξάνδρου, ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ Ψαλτικὴ Παράδοση μέσα ἀπὸ τὴν μεταρρύθμιση τῶν Τριῶν ∆ιδασκάλων». Ἡ φοιτήτρια τοῦ τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Α.Π.Θ., κ. Ἀποστολία Γοργολίτσα, ἔκλεισε τὸν κύκλο τῶν ὁμιλιῶν μὲ τὸ θέμα: «Σκέψεις γιὰ τὴ µορφὴ τοῦ ­Χουρµουζίου ­Χαρτοφύλακος». Ἰδιαίτερη αἴσθηση προκάλεσε στοὺς παρευρισκομένους τὸ μουσικοεκπαιδευτικὸ δρώμενο ἀπὸ τὴν Ὁ­µάδα Παλαιογραφίας Βυζαντινῆς μουσικῆς, τοῦ τµήµατος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Α.Π.Θ. ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς κ. Ἀλεξάνδρου Μαρίας, μὲ τίτλο: «Ἀπὸ τὴν παλαιὰ στὴν νέα μέθοδο».

Στὸ δεύτερο μέρος χορωδιακὰ σύνολα ἔψαλαν ὑποδειγματικὰ κοινωνικοὺς ὕμνους τοῦ τόμου. Ὁ  π. Νεκτάριος Πάρης, ἐπίκουρος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας καὶ Πρωτοψάλτης τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων Θεσσαλονίκης μὲ τὸ «Βυζαντινὸ σύστημα ᾀδόντων» ἔψαλε τὸ Κοινωνικό «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον», σὲ μέλος Μπαλασίουἱερέως τοῦ νοµοφύλακτος (ιζ΄ αἰὼν) καὶ ἦχο β΄. Ἀκολούθησε ὁ Χ­ορὸς Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης «Ἱερὰ µελωδία», ὁ ὁποῖος ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ π. Σπυρίδωνος Ἀντωνίου,  ἐπίκουρου καθηγητοῦ μουσικολογίας τοῦ Α.Π.Θ., ἔψαλε τὸ Κοινωνικὸ τῶν Ἀποστόλων «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» σὲ μελοποίηση Γεωργίου τοῦ Ἀργυροπούλου (ιε΄ αἰὼν) καὶ ἦχο πλ.α΄. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Χ­ορὸς «Θεσσαλονικεῖς Ὑµνωδοί», τὸν ὁποῖον διευθύνει ὁ κ. Ἰωάννης Λιάκος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ Θεσσαλονίκης, ἀπέδωσε τὸ Κοινωνικὸ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον» σὲ μέλος Γεωργίου τοῦ Παναρέτου (ιδ΄ αἰὼν) καὶ ἦχο πλ.α΄. Τὴν αὐλαία τοῦ καλλιτεχνικοῦ μέρους ἔκλεισε ὁ χ­ορὸς «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνὸς» τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Θεσσαλονίκης, τὸν ὁποῖο διηύθυνε ὁ Ἀχιλλέας Παππᾶς, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου Σταυρουπόλεως καὶ ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου, μὲ τὸ  Κοινωνικὸ «Ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν Κύριος..» Ἰωάννου τοῦ Κλαδᾶ σὲ ἦχο α΄, (ιδ´ αἰών).

Ἡ ἔκδοση τοῦ τόμου «Κοινωνικὰ» ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἀποτελεῖ ἕνα πρῶτο βῆμα στὴν ἐκδοτικὴ προ­σπά­θεια προσέγγισης ἀ­νέκ­δοτων μα­θη­μά­των τῆς γραπτῆς χει­ρόγραφης παράδοσης καὶ ἀνοίγει ἕναν νέο ὁρί­ζον­τα στὴν μελέτη τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Εὐχόμαστε νὰ ἀποτελέσει ἕνα σημαντικὸ καὶ χρήσιμο βοήθημα τῶν ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ οἱ βασικοὶ ἀποδέκτες τοῦ τόμου.

Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσει ἀπὸ καρδιᾶς τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Ἄνθιμο, γιατὶ περιέβαλε μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν πατρική του ἀγάπη τὴν ὅλη ἐκδήλωση. Ἐπίσης θερμὲς εὐχαριστίες ὀφείλουμε στοὺς παρουσιαστὲς τοῦ τόμου, στὸν καθένα ξεχωριστά, οἱ ὁποῖοι μὴ φειδόμενοι χρόνου καὶ κόπου μελέτησαν τὸ βιβλίο, πίστεψαν στὴ σπουδαιότητά του καὶ τὸ παρουσίασαν ὑποδειγματικά.  Τέλος, εὐχαριστοῦμε τοὺς χοράρχες, ποὺ μὲ τὰ μέλη τῶν χορῶν τους, εὔφραναν τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα τῶν παρευρισκομένων.      

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα