Ἄλλαξαν τά πράματα…..

Σαπρανίδη Χρήστου,

Γεωπόνου ΑΠΘ

μέλους Δ.Σ. Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης/

Ὑπευθύνου Ἀγρ. Τομέα

Ἄλλαξαν τά πράματα…. Λένε στό χωριό μου.

Πολύς λόγος γιά τά πνευματικά, καί καλά καί γίνεται, μιά καί ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας εἶναι τό πρῶτο ζητούμενο. Ὅμως καί τά σωματικά πρέπει νά πραγματευόμαστε, κατ’ ἀντιστοιχίαν, διότι καί οἱ διατροφικές ἀνάγκες πρέπει νά τακτοποιοῦνται, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά παραμένει σκεπτόμενος καί ἐνεργός.

Ἔτσι πρέπει νά ληφθεῖ μέριμνα γιά τήν ἐπάρκεια τροφίμων, εἰδικά τώρα πού λόγῳ μείωσης τῶν παγκοσμίων ἀποθεμάτων θά προκύψουν δυσκολίες ἐφοδιασμοῦ τῆς ἀγορᾶς, κυρίως σέ χῶρες μέ χαμηλό ποσοστό αὐτάρκειας σέ τρόφιμα, ὅπως εἶναι καί ἡ πατρίδα μας.

Διά στόματος ἁρμοδίων ἀκούσαμε γιά 54% μείωση τῶν παγκοσμίων ἀποθεμάτων τροφίμων λόγῳ συγκυριῶν κορονοϊοῦ καί αὐξημένης ζήτησης (πανικός), καθώς καί γιά περιορισμό ἕως ἀναστολή ἐξαγωγῶν σίτου καί ρυζιοῦ ἀπό τίς κύριες χῶρες παραγωγῆς (Καναδάς, Οὐκρανία, Καζακστάν, Βιετνάμ).

Διαπιστώσαμε μιά ἀνησυχία ἀπό πλευρᾶς ἐπισήμου κράτους μέ τήν καταγραφή, ἀνά τριήμερο, τῶν ἀποθεμάτων προϊόντων ζωϊκῆς παραγωγῆς κυρίως

Ἀπό τίς ἐρωτήσεις δέ πού δεχόμαστε ὡς Ἀγροτικός Τομέας τοῦ σωματείου διαπιστώνουμε καί τήν ἀνησυχία τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ‘’βομβαρδίστηκαν’’ ἐπί ἕναν μῆνα (πολύτιμο πού πέρασε μέ ἀπραξία γενικά) γιά τήν ἀπειλή κατά τῆς ζωῆς τους, τώρα ἀναλογίζονται καί τήν μελλοντική ἐπιβίωση ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐξασφάλιση εἰδῶν διατροφῆς.

Σημαντικός διαχειριστής τῆς παρούσης καί μελλοντικῆς κατάστασης εἶναι ὁ κυβερνητικός σχεδιασμός, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἐπιταχυνθεῖ, διότι ὁ πρωτογενής καί ὁ δευτερογενής τομέας δέν ἐμφανίζει ἄμεσα τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν καί ἀπαιτεῖται χρόνος ἀρκετῶν μηνῶν παραγωγικῆς καί μεταποιητικῆς διαδικασίας γιά τήν δημιουργία ἑνός τροφίμου. Φυσικά ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι τό ράφι καί τό ψυγεῖο εὔκολα ξαναγεμίζουν, ὅταν τελειώσει τό τελευταῖο κομμάτι.

Ἀπαιτεῖται λοιπόν, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, ἄμεση στήριξη τῶν γεωργῶν καί κτηνοτρόφων μέ ἐξασφάλιση:

1. Πρόσβασης στούς χώρους ἀνάπτυξης δραστηριότητας

2. Ἐφοδιασμοῦ προϊόντων ὑποστήριξης παραγωγικῆς διαδικασίας (πετρέλαιο,λιπάσματα,φυτοπροστατευτικά κτλ),

3. ὀργάνωσης τῆς καλοκαιρινῆς καλλιέργειας μέ προοπτική τόν περιορισμό τῶν βιομηχανικῶν (π.χ βαμβάκι ) καί ἐνεργειακῶν (π.χ ἡλιόσπορος) καλλιεργειῶν καί τήν αὔξηση τῶν διατροφικῶν καλλιεργειῶν.

4. ἀναστολῆς, ὄχι ἀδιάκριτα, ἐγκατάστασης φωτοβολταϊκῶν πάρκων σέ καλλιεργήσιμη γῆ, μέ τό πρόσχημα τῆς χαμηλῆς παραγωγικότητας, κάτι πού τό σωματεῖο μας ἐπεσήμανε ὡς κίνδυνο ἀπό καιρό μέ σχετικές ἀναρτήσεις,

καθώς καί

5. μεταφορᾶς τῶν προϊόντων στίς μεταποιητικές μονάδες (κυλινδρόμυλοι, τυροκομεῖα, ἐργοστάσια παραγωγῆς τροφίμων κτλ) καθώς καί μεταφορᾶς τῶν τελικῶν προϊόντων στά σημεῖα πώλησης. Λειτουργικότητα ὅλου του δικτύου ἐφοδιασμοῦ τῆς διατροφικῆς ἁλυσίδας, καί

6. ἀναστολῆς ‘’ἐξαγωγικῶν εὐκαιριῶν’’ ὅπως πρόσφατα κοινοποιήθηκε στά Ἐμπορικά Ἐπιμελητήρια τῆς χώρας. Τήν στιγμή πού ὅλος ὁ πλανήτης ἀνασκουμπώνεται αὐτό θά ἦταν φρόνιμη ἐπιλογή.

Ὅσο γιά τούς ἐρασιτέχνες ἐπίσης νά προβλεφθεῖ πρόσβαση στόν μπαξέ ἤ στό χωράφι γιά τήν ἐξασφάλιση κάποιων εἰδῶν καθώς καί ἡ συμπλήρωση τῆς νομοθεσίας γιά τά παραγωγικά ζῷα (κότες, κατσίκια, χοιρίδια κτλ) στήν ὕπαιθρο καί στίς παρυφές τῶν πόλεων. Τό παραπάνω θά οἰκονομήσει καί σωματική καί ψυχική ὠφέλεια ἀπό τόν συνεχῆ ἐγκλεισμό στό διαμέρισμα.

Ἔτσι ζήσαμε χρόνια ὁλόκληρα μέχρι πού ἡ πονηρία μας γιά εὔκολη ζωή μαζί μέ τήν κατευθυνόμενη νομοθεσία μᾶς στέρησαν ἀπό τήν πρόσβαση σέ φθηνή καί κυρίως ὑγιεινή τροφή.

Γιά ἀστική γεωργία δέν τολμῶ νά ὁμιλήσω, διότι θά θεωρηθεῖ πολύ ἐπαναστατικό, παρ’ ὅτι τό 80 % τῶν Ἑλλήνων ζεῖ σέ μεγάλα ἀστικά κέντρα, καί ὑπάρχει ἐναλλακτική δυνατότητα ἐάν σκύψουν μέ εὐλάβεια στό πρόβλημα οἱ τοπικοί ἄρχοντες.

Γρηγορεῖτε ἀδελφοί.

Ἑτοιμάστε τί δικό σας πεδίο παραγωγῆς τροφίμων (μπαλκόνι, μπαξέ, κοτέτσι, ὅ,τι μπορεῖτε).

Ἐπικοινωνῆστε μέ τούς ἀνθρώπους πού ἐπιλέξατε μέ τήν ψῆφο σας νά στηρίξουν τήν προοπτική τῆς ἐξασφάλισης τῆς τροφῆς μας καί κυρίως τῆς πνευματικῆς. Ἄς κάνουμε χρήση τῆς ἐπιλογῆς, μέσῳ τῆς ψήφου μας γιά τό κοινό καί ὄχι τό ἴδιον ὄφελος.

Ἔχουμε ἀκόμη περιθώρια ἐπιλογῶν.

Μήν λησμονοῦμε, μέσα σέ ὅλα αὐτά, τό Μακεδονικό, τό μεταναστευτικό, τό δημογραφικό καί ὅλα ὅσα εἶναι διαρκής ἀγώνας τῆς ρωμηοσύνης.

Καί μή λησμονοῦμε κυρίως τό ‘’ Ἐπίρριψον ἐπί Κυρίου τήν μέριμνάν σου καί αὐτός σε διαθρέψει. Οὐ δώσει εἰς τόν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ’’ (ψαλμός 54, 23)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ